MSBFS 2018:8

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:8

Utkom från trycket

den 30 oktober 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om informationssäkerhet för

leverantörer av samhällsviktiga tjänster;

beslutade den 23 oktober 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 7 § förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för

samhällsviktiga och digitala tjänster.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om det systematiska och

riskbaserade informationssäkerhetsarbete som leverantörer av

samhällsviktiga tjänster ska bedriva enligt 11 § lagen (2018:1174) om

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

2 § Sådant systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete som

avses i 1 § ska även omfatta den hantering av nätverk och

informationssystem som utkontrakteras till en extern aktör. Innan

utkontraktering ska risker för den samhällsviktiga tjänsten identifieras och

hanteras. De säkerhetsåtgärder som den externa aktören ska vidta ska

regleras i avtal.

Uttryck i författningen

3 § De uttryck som definieras i 2 § i lagen (2018:1174) om

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster har samma

innebörd i denna författning.

4 § I denna författning avses med

extern aktör

Underleverantörer, inhyrda konsulter eller

motsvarande.

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 5.

MSBFS

2018:8

2

informationsklassning

Att genom konsekvensanalys identifiera

skyddsbehovet för en viss typ av information.

informationssäkerhet

Bevarande av konfidentialitet, riktighet och

tillgänglighet hos information.

ledningssystem för

informationssäkerhet

Del av leverantörens övergripande

ledningssystem, baserad på en metodik för

verksamhetsrisk, som syftar till att upprätta,

införa, driva, övervaka, granska, underhålla och

utveckla organisationens informationssäkerhet.

leverantör

Leverantör av samhällsviktig tjänst enligt

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:7) om

anmälan och identifiering av leverantörer av

samhällsviktiga tjänster.

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

5 § Varje leverantör ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat

informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN ISO/IEC

27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 om ledningssystem för

informationssäkerhet eller motsvarande.

Det systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet ska

utformas och samordnas utifrån organisationens behov. Det ska vara

styrande avseende informationshantering i nätverk och informationssystem

som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.

Arbetet ska dokumenteras.

6 § En leverantör ska utifrån identifierade risker och behov

1. tydliggöra ledningens och övriga organisationens ansvar avseende

informationssäkerhetsarbetet,

2. tilldela nödvändiga resurser, mandat och befogenheter för de funktioner

som arbetet med informationssäkerhet kräver, samt

3. säkerställa att informationssäkerhetsarbetet regelbundet och vid behov

utvärderas och anpassas.

Arbetet ska dokumenteras.

Närmare krav på informationssäkerhetsarbetet

7 § En leverantör ska upprätta en informationssäkerhetspolicy där

ledningens målsättning med och inriktning för organisationens

informationssäkerhetsarbete framgår. Leverantören ska också upprätta de

MSBFS

2018:8

3

interna regler och det stöd som i övrigt krävs för organisationens

informationssäkerhetsarbete.

8 § En leverantör ska ha ett dokumenterat arbetssätt för sitt

informationssäkerhetsarbete som stöd för att

1. klassa information med utgångspunkt i vilka konsekvenser som kan

uppkomma vid brister i konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet,

2. identifiera, analysera och värdera risker för organisationens information,

nätverk och informationssystem,

3. utifrån genomförd informationsklassning och riskbedömning införa

ändamålsenliga och proportionella säkerhetsåtgärder,

4. följa upp och utvärdera säkerhetsåtgärder i syfte att vid behov anpassa

skyddet av informationen, samt

5. fortlöpande dokumentera vidtagna åtgärder enligt punkt 1-4.

9 § En leverantör ska ha interna regler och arbetssätt som säkerställer att

medarbetarna har kunskap om säker hantering av information, genom att

1. hålla relevanta interna regler och stöd för säker informationshantering

kända för medarbetarna,

2. regelbundet och utifrån identifierat behov och arbetsuppgifter utveckla

och upprätthålla medarbetarnas kompetens genom utbildning,

informationsinsatser och övning, samt

3. följa upp och utvärdera organisationens förmåga att förmedla kunskap

till medarbetarna om säker hantering av information.

Särskilt om nätverk och informationssystem

10 § En leverantör ska ha interna regler och arbetssätt som säkerställer att

samtliga nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster

uppfyller identifierade behov av informationssäkerhet. Drift och förvaltning

över tid, arkitektur samt sammankoppling mot andra nätverk och

informationssystem ska särskilt beaktas.

Arbetet ska dokumenteras.

11 § En leverantör ska ha interna regler och arbetssätt för att upptäcka och

vidta åtgärder för att minimera konsekvenserna av incidenter och avvikelser

avseende informationshanteringen i nätverk och informationssystem som

används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.

Efter avslutad incidenthantering ska leverantören identifiera grundorsaker

till att incidenter och avvikelser inträffat samt vidta åtgärder för att förhindra

att liknande incidenter och avvikelser inträffar på nytt.

MSBFS

2018:8

4

Arbetet ska dokumenteras.

12 § I syfte att minska effekten av en incidents negativa inverkan på den

samhällsviktiga tjänsten ska en leverantör ha interna regler och arbetssätt

som tydliggör hur

1. leverantören identifierar behovet av kontinuitet för den samhällsviktiga

tjänsten,

2. förmågan att upprätthålla kontinuitet vid incidenter säkerställs och övas

avseende information, nätverk och informationssystem, samt

3. arbetet för att minska effekterna av incidenter utvärderas och vid behov

anpassas och utvecklas.

Arbetet ska dokumenteras.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 november 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Tove Wätterstam

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:8

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om informationssäkerhet för

leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Följande allmänna råd kompletterar Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om leverantörer av samhällsviktiga tjänsters

informationssäkerhet. Termer och uttryck som används i föreskrifterna har

samma betydelse här.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är

inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

deras tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ÅKE HOLMGREN

Tove Wätterstam

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:8

6

Tillämpningsområde

2 § Utkontraktering

I avtalet mellan leverantören och den externa aktören bör tydliggöras hur

uppföljning av överenskomna säkerhetsåtgärder och det systematiska och

riskbaserade informationssäkerhetsarbetet ska ske. Dessutom bör det framgå

hur den externa aktören ska överlämna information till leverantören om

misstänkta eller inträffade incidenter, avvikelser och sårbarheter. Krav på

tillräcklig kunskap och kompetens avseende informationssäkerhet bör också

framgå av avtalet.

Har avtal ingåtts med extern aktör innan denna författning har trätt i kraft

bör leverantören analysera hur avtalet förhåller sig till kraven i denna

författning samt vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

5 § Användning av standarder

Om en leverantör valt att använda en annan standard än de som anges i 5 § i

denna författning bör leverantören analysera och dokumentera de likheter

och skillnader som finns mellan respektive standarder. Analysen bör ge

underlag för att säkerställa att vald standard ger tillräckligt stöd i arbetet.

Arbetet med informationssäkerhet bör integreras med leverantörens

befintliga sätt att leda och styra sin organisation.

6 § Intern ledning och styrning av informationssäkerhetsarbetet

Då en leverantör identifierar organisationens behov av informationssäkerhet

bör rättsliga krav, gällande avtal, samt interna regelverk som styr hur

leverantören hanterar sin information beaktas.

En leverantör bör ha interna regler och arbetssätt som säkerställer att

medarbetare med särskilt utpekade funktioner i informationssäkerhets-

arbetet har tillräcklig kunskap och kompetens om säker informations-

hantering för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

En leverantör bör minst en gång per år utvärdera informationssäkerhets-

arbetet, inklusive interna regler och stöd. Utvärdering bör också ske i

samband med verksamhetsuppföljning, omorganisationer, förändrade

rättsliga krav, förändringar rörande nätverk och informationssystem samt

vid utkontraktering.

Utvärderingen bör omfatta både styrningen av informationssäkerhetsarbetet

och effekten av införda säkerhetsåtgärder.

Utvärderingen bör ske genom interna kontroller, granskningar, interna och

externa revisioner eller motsvarande. Interna regler och arbetssätt bör

tydliggöra hur valet av metod för utvärdering ska ske.

MSBFS

2018:8

7

Närmare krav på informationssäkerhetsarbetet

7 § Styrande dokument

Det bör framgå vilka interna regler och arbetssätt för

informationssäkerhetsarbetet som är styrande respektive vägledande.

8 § Systematiskt arbetssätt

Av interna regler och arbetssätt för informationsklassning och

riskbedömning bör framgå

 kriterier och nivåer som bedömningarna ska utgå från,

 när i tid och i vilka situationer informationsklassning och riskbedömning

ska genomföras, samt

 vilken funktion som ansvarar för att informationsklassning och

riskbedömning genomförs.

Den konsekvensbedömning som genomförs vid informationsklassning bör

ha sin utgångspunkt i riskbedömningens kriterier och nivåer.

Verksamhetens behov av spårbarhet samt äkthet och ursprung (autenticitet)

hos informationen bör särskilt beaktas.

Vid bedömning av risker bör även hot och sårbarheter identifieras och

värderas.

Vid val av ändamålsenliga och proportionella säkerhetsåtgärder bör

leverantören kombinera organisatoriska, fysiska och tekniska åtgärder.

Den åtgärdsplan som följer av genomförd riskbedömning bör omhänderta

samtliga behov av att utveckla säkerheten i nätverks- och informations-

system och tydliggöra vilken funktion som ansvarar för att valda

säkerhetsåtgärder införs och utvärderas.

För att underlätta informationssäkerhetsarbetet bör leverantören gruppera

beslutade säkerhetsåtgärder i skyddsnivåer och koppla dem till

informationsklassningens konsekvensnivåer. Förmågan att med beslutade

skyddsåtgärder upprätthålla tillräckligt skydd på respektive skyddsnivå bör

regelbundet utvärderas och vid behov utvecklas.

9 § Kunskap och kompetens

Uppföljning och utvärdering av organisationens förmåga att förmedla

kunskap om säker hantering av information bör genomföras minst vartannat

år.

MSBFS

2018:8

8

Särskilt om nätverk och informationssystem

10 § Informationssäkerhet för nätverk och informationssystem

En leverantörs arbetssätt bör säkerställa att den tekniska utvecklingen

beaktas och att tekniska hot och sårbarheter löpande identifieras och

omhändertas.

En leverantör bör säkerställa att det finns korrekt och tillräcklig

dokumentation avseende nätverk och informationssystem.

En leverantör bör upprätta separata miljöer för tester och utveckling som är

skild från produktionsmiljön.

Vid val av säkerhetsåtgärder i form av krypto- och it-säkerhetsprodukter,

bör alltid behovet av att välja produkter som är certifierade genom

tredjepartsgranskning mot lämplig standard analyseras.

11 § Incidenthantering

Interna regler och arbetssätt bör innehålla krav på loggning i syfte att

identifiera och verifiera händelser i nätverk och informationssystem. I detta

ingår att säkerställa enhetlig användning av korrekt och spårbar tid för att

möjliggöra jämförbarhet mellan loggar från leverantörens nätverk och

informationssystem.

Inträffade incidenter och avvikelser bör föranleda översyn av det

systematiska och riskbaserade arbetssättet samt införda säkerhetsåtgärder.

I syfte att utveckla skyddet av information, nätverk och informationssystem

bör den som utsetts att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet hos

leverantören ha åtkomst till information om inträffade incidenter och

avvikelser.

12 § Kontinuitetshantering

Vid bedömning av behovet av kontinuitet i den samhällsviktiga tjänsten bör

både kvantitet och kvalitet beaktas liksom avtalad utfästelse avseende

leveransen.

Av interna regler och arbetssätt för att uppnå kontinuitet för information,

nätverk och informationssystem vid incidenter och avvikelser bör framgå

 accepterad återställandetid,

 hur beslut om att tillämpa alternativa arbetssätt respektive beslut om att

återgå till normalt arbetssätt fattas, samt

 behovet av uthållighet över tid.

Utvärdering av kontinuitetsarbetet bör särskilt ske efter genomförda

övningar, vid organisationsförändringar inklusive utkontraktering, vid

förändrade rättliga krav eller verksamhetskrav, samt om brister upptäcks i

samband med att alternativa arbetssätt används.