MSBFS 2019:3

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods

på väg och i terräng (ADR-S);

Beslutade den 15 oktober 2019

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)1 om transport av farligt gods

föreskriver2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på

väg och i terräng

att följande ändringar ska göras i de inledande bestämmelserna samt i

bilagorna A och S.

Inledande bestämmelser

Fotnot 1 till det första stycket ska ha följande lydelse:

”Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24

september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast

ändrat genom 2018/1846/EU av den 23 november 2018, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241,

17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).”.

Bilaga A,

Del 1

1.1.3.6.5

Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Avseende tillämpningen av detta delavsnitt så ska farligt gods

som är undantaget i enlighet med 1.1.3.1 (a) och (d) – (f),

___________________________________________________________________________

1

Förordningen senast ändrad 2011:1013.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av

farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068),

senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2018/217/EU av den 31 januari 2018.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2019:3

Utkom från trycket

den 23 oktober 2019

MSBFS

2019:3

2

1.1.3.2 -1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 och 1.1.3.10 inte

medräknas.”.

1.6.1.43

Bestämmelsen ska ha följande lydelse:

”Fordon som definieras i särbestämmelserna 388 och 669 i

kapitel 3.3 och som har registrerats eller tagits i bruk före 1 juli

2017, och deras utrustning som är avsedd för användning

under transport, som uppfyller kraven i ADR/ADR-S

tillämpliga till och med 31 december 2016 men som innehåller

litiumceller eller -batterier som inte uppfyller bestämmelserna i

2.2.9.1.7, får fortsatt transporteras som last i enlighet med

bestämmelserna i särbestämmelse 666 i kapitel 3.3.”.

Del 2

2.2.2.3

Under rubriken ”Aerosolbehållare och engångsbehållare för

gas” ska benämningen för UN 2037 ha följande lydelse:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan

utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

2.2.52.1.14

och

2.2.52.1.15

Delavsnitten ska ha följande lydelse:

”2.2.52.1.14

Organiska och oorganiska fasta

ämnen får användas för att okänsliggöra organiska peroxider

förutsatt att de är kompatibla med dessa. Vätskor och fasta

ämnen räknas som kompatibla om de inte menligt påverkar

vare sig termisk stabilitet eller farlighetstyp hos den organiska

peroxidberedningen.

Bestämmelser för temperaturkontroll

2.2.52.1.15 Följande organiska peroxider fordrar

temperaturkontroll under transport:

- organiska peroxider typ B och C med SADT högst

50°C,

- organiska peroxider typ D, som reagerar medelkraftigt

vid upphettning under inneslutning med SADT högst

50°C eller som reagerar svagt eller inte alls vid

upphettning under inneslutning med SADT högst 45°C,

och

- organiska peroxider typ E och F med SADT högst 45°C.

Anm Bestämmelser för bestämning av reaktionen vid

uppvärmning under inneslutning ges i testhandboken, del II,

avsnitt 20 och testserie E i avsnitt 25.

Se 7.1.7.”.

MSBFS

2019:3

3

2.2.8.1.4.2

Rubriken ”Klassificering och inplacering i

förpackningsgrupper” som anges före detta delavsnitt ska

strykas.

Del 3

3.2.1,

Tabell A

Tabellen ska vid samtliga ingångar för UN 2037 ha följande

lydelse i kolumn 2, ”Benämning och beskrivning”:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan

utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

3.2.2,

Tabell B

För UN 2037 ska benämningen och beskrivningen vara

följande:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan

utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

3.3.1

Särbestämmelse 188, punkterna (a) och (b) ska ha följande

lydelse (övriga punkter är oförändrade):

”Celler och batterier som överlämnas till transport omfattas

inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S om följande

bestämmelser är uppfyllda:

(a) en primär litiumcell eller cell med litiumlegering

innehåller högst 1 g litium och en cell med

litiumjoner har en nominell energi i wattimmar om

högst 20 Wh,

Anm När litiumbatterier i överensstämmelse med

2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna

särbestämmelse, får den totala mängden litium i

alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga

1,5 g och den totala kapaciteten för alla

litiumjonceller som finns i batteriet får inte

överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).

(b) ett primärt litiumbatteri eller batteri med

litiumlegering innehåller en totalmängd på högst 2 g

litium och ett litiumjonbatteri har en nominell energi i

wattimmar om högst 100Wh. Litiumjonbatterier som

omfattas av denna bestämmelse ska vara märkta med

nominell energi i wattimmar på ytterhöljet, förutom

sådan tillverkade före den 1 januari 2009,

Anm När litiumbatterier i överensstämmelse med

2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna

särbestämmelse, får den totala mängden litium i

alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga

MSBFS

2019:3

4

1,5 g och den totala kapaciteten för alla

litiumjonceller som finns i batteriet får inte

överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).”.

Del 5

5.2.1.7.1

Bestämmelsen ska ha följande lydelse:

”Varje kolli ska på förpackningens utsida vara tydligt och

varaktigt märkt med uppgift om antingen avsändarens eller

mottagarens namn och adress, eller båda. Varje overpack ska vara

tydligt och varaktigt märkt på utsidan med uppgift om antingen

avsändarens eller mottagarens namn och adress, eller båda, såvida

inte dessa märkningar är tydligt synliga på samtliga kollin som

denna overpack innehåller.”.

5.2.2.2.1.1.2 Avsnittet ska ha följande lydelse:

”Etiketter ska ha formen av en kvadrat vinklad 45°

(diamantformad). Minsta dimension ska vara 100 mm x 100 mm.

De ska vara försedda med en linje som löper parallellt med och

ungefär 5 mm innanför den ytterkant som bildar diamantformen.

Linjen i etikettens övre halva ska ha samma färg som symbolen

och i den nedre halvan ska linjen ha samma färg som klassnumret

eller riskgruppen som anges i etikettens nedre hörn. Där

dimensioner inte anges ska alla delar i märkningen vara i

ungefärlig proportion till de dimensioner som visas. (Se 5.2.2.2.2

för de olika förlagorna.)”.

5.2.2.2.1.1.3 Avsnittet ska ha följande lydelse:

”Om kollits storlek kräver det, får dimensionerna minskas

proportionellt, förutsatt att symboler och andra delar i etiketten

förblir tydligt synliga. När det gäller gasflaskor ska

dimensionerna överensstämma med 5.2.2.2.1.2.”.

5.2.2.2.1.6 (d) Punkten ska ha följande lydelse:

”etiketter enligt förlaga 2.1, fästa på gasflaskor och

engångsbehållare för kondenserade petroleumgaser, där symbol,

text och siffror vid tillräcklig kontrastverkan får anges med

samma färg som kärlet.”.

5.2.2.2.2

I raden för etikettförlaga nr. 2.1 ska följande text infogas i

kolumn 5 efter ”2 (svart eller vit)”:

”(utom så som anges i 5.2.2.2.1.6 (d))”.

MSBFS

2019:3

5

5.4.1.2.4

Avsnittet ska ha följande lydelse:

”5.4.1.2.4 Tilläggsbestämmelser för klass 6.2

Förutom uppgift om mottagare (se 5.4.1.1.1 (h)), ska namn och

telefonnummer till en ansvarig person anges.”.

Del 6

6.2.2.1.6 För ISO 10961:2010 ska titeln ha följande lydelse:

”Gasflaskor - Flaskpaket - Konstruktion, tillverkning, provning

och kontroll”.

6.2.4.1

Standard EN 14208:2004 ska ha följande titel:

”Gasflaskor –Specifikation för svetsade tryckfat med kapacitet till

och med 1000 l – Konstruktion och tillverkning”.

I tabellen ska raderna för standarderna EN 12245:2002 och

EN 12245:2009 +A1:2011 ha följande utseende:

EN

12245:2002

Gasflaskor –

Hellindade

flaskor av

komposit-

material

6.2.3.1

och

6.2.3.4

Till och med

den 31

december

2014.

Den 31 december

2019, för

gasflaskor och

storflaskor utan

liner, som

tillverkats i två

delar som

sammanfogats.

EN

12245:2009

+A1:2011

Gasflaskor –

Hellindade

flaskor av

kompositmateri

al

Anm Denna

standard får

inte användas

för gasflaskor

och storflaskor

utan liner, som

tillverkats i två

delar som

sammanfogats.

6.2.3.1

och

6.2.3.4

Tillsvidare.

Den 31 december

2019, för gasflaskor

och storflaskor utan

liner, som

tillverkats i två

delar som

sammanfogats.

6.2.4.2

I tabellen ska standarden EN 16728:2016 + A1:2018 strykas helt.

6.8.2.6.2 I tabellen ska standard EN 12972:2007 efterföljas av en fotnot med

följande lydelse:

”*) Enligt FN:s “Guideline for the application of EN 12972 (Tanks

for transport of dangerous goods - Testing, inspection and

MSBFS

2019:3

6

marking of metallic tanks) for compliance with RID/ADR” ska EN

12972:2018 tillämpas istället för EN 12972:2007”.

Bilaga S,

Del 18

18.1.4

Avsnittet under rubriken ”Transport av prover för

marknadskontroll” ska ha följande lydelse:

”Prover av ämnen och föremål som innehåller farligt gods och

som ska transporteras som ett led i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps marknadskontroll, ska antingen:

(a) vara förpackade i enlighet med del 4 i bilaga A, eller

(b) vara förpackade i innerförpackningar och placerade i

lämplig ytterförpackning. Ytterförpackningen ska uppfylla

kraven för lådor av typen 4A, 4B, 4G eller 4H2 enligt kapitel

6.1 i bilaga A. Ytterförpackningen ska innehålla lämpligt

stötdämpande eller absorberande material för att skydda

proverna mot stötar. Kollits totala bruttovikt får inte överstiga

30 kg.

Kollit ska tydligt och läsbart vara försett med texten

”MARKNADSKONTROLL”.

När proverna har förpackats och märkts enligt dessa

bestämmelser får de transporteras utan att övriga krav i

bilagorna A och B behöver tillämpas.”.

18.4

Tabellen över multilaterala avtal ska ha följande lydelse:

Avtal för

vägtran-

sport

Innehåll

Giltigt till

och med

M85

Språket i transportdokument

Tillsvidare

M304

Antal fordon i en transportenhet vid transport av farligt gods 2021-12-16

M313

Transport av explosiva ämnen och föremål som tillhör

Försvarsmakten och som ska destrueras

2023-06-15

M317

Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall,

Kategori A

2020-12-31

M318

Transport av gaser av klass 2 i gasflaskor godkända av ”US

Department of Transportation” (DOT) enligt 1.1.4.2 i

ADR-S

2023-06-01

M320

Transport av UN 1965 i fasta tankar (tankfordon)

2024-05-31

M321

Transport av UN 3316 kemisats eller reagenssats eller första

förbandssats som s.k. ”värdeberäknad mängd” i enlighet

med särbestämmelse 671 och delavsnitt 1.1.3.6

2020-12-31

MSBFS

2019:3

7

______________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Josefine Gullö

(Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

MSBFS

2019:3

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.nj.se/offentligapublikationer

E-post: kundservice@nj.se