MSBFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods

på järnväg (RID-S);

Beslutade den 15 oktober 2019

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)1 om transport av farligt gods

föreskriver2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på

järnväg

att följande ändringar ska göras i de inledande bestämmelserna samt i

bilaga 1.

Inledande bestämmelser

Fotnot 1 till det första stycket ska ha följande lydelse:

”Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24

september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast

ändrat genom 2018/1846/EU av den 23 november 2018, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241,

17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).”.

___________________________________________________________________________

1

Förordningen senast ändrad 2011:1013.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av

farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068),

senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2018/217/EU av den 31 januari 2018.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2019:4

Utkom från trycket

den 23 oktober 2019

MSBFS

2019:4

2

Bilaga 1,

Del 1

1.1.3.6.5

Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Avseende tillämpningen av detta delavsnitt så ska farligt gods

som är undantaget i enlighet med 1.1.3.1 (a) och (d) – (f),

1.1.3.2 -1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 och 1.1.3.10 inte

medräknas.”.

Del 2

2.2.2.3

Under rubriken ”Aerosolbehållare och engångsbehållare för

gas” ska benämningen för UN 2037 ha följande lydelse:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan

utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

2.2.8.1.4.2

Rubriken ”Klassificering och inplacering i

förpackningsgrupper” som anges före detta delavsnitt ska

strykas.

Del 3

3.2.1,

Tabell A

Tabellen ska vid samtliga ingångar för UN 2037 ha följande

lydelse i kolumn 2, ”Benämning och beskrivning”:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan

utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

3.2.2,

Tabell B

För UN 2037 ska benämningen och beskrivningen vara

följande:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan

utsläppsanordning, ej påfyllningsbara”.

3.3.1

Särbestämmelse 188, punkterna (a) och (b) ska ha följande

lydelse (övriga punkter är oförändrade):

”Celler och batterier som överlämnas till transport omfattas

inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S om följande

bestämmelser är uppfyllda:

(a) en primär litiumcell eller cell med litiumlegering

innehåller högst 1 g litium och en cell med litiumjoner

har en nominell energi i wattimmar om högst 20 Wh,

Anm

När litiumbatterier i överensstämmelse med

MSBFS

2019:4

3

2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna

särbestämmelse, får den totala mängden litium i

alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga

1,5 g och den totala kapaciteten för alla

litiumjonceller som finns i batteriet får inte

överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).

(b) ett primärt litiumbatteri eller batteri med litiumlegering

innehåller en totalmängd på högst 2 g litium och ett

litiumjonbatteri har en nominell energi i wattimmar om

högst 100Wh. Litiumjonbatterier som omfattas av denna

bestämmelse ska vara märkta med nominell energi i

wattimmar på ytterhöljet, förutom sådan tillverkade före

den 1 januari 2009,

Anm

När litiumbatterier i överensstämmelse med

2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna

särbestämmelse, får den totala mängden litium i

alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga

1,5 g och den totala kapaciteten för alla

litiumjonceller som finns i batteriet får inte

överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).”.

Del 5

5.2.1.7.1

Bestämmelsen ska ha följande lydelse:

”Varje kolli ska på förpackningens utsida vara tydligt och

varaktigt märkt med uppgift om antingen avsändarens eller

mottagarens namn och adress, eller båda. Varje overpack ska vara

tydligt och varaktigt märkt på utsidan med uppgift om antingen

avsändarens eller mottagarens namn och adress, eller båda, såvida

inte dessa märkningar är tydligt synliga på samtliga kollin som

denna overpack innehåller.”.

5.2.2.2.1.6 (d) Punkten ska ha följande lydelse:

”etiketter enligt förlaga 2.1, fästa på gasflaskor och

engångsbehållare för kondenserade petroleumgaser, där symbol,

text och siffror vid tillräcklig kontrastverkan får anges med

samma färg som kärlet.”.

5.2.2.2.2

I raden för etikettförlaga nr. 2.1 ska följande text infogas i

kolumn 5 efter ”2 (svart eller vit)”:

”(utom så som anges i 5.2.2.2.1.6 (d))”.

MSBFS

2019:4

4

5.4.1.1.12

Delavsnittet ska ha följande lydelse:

Särskilda bestämmelser för transport enligt

övergångsbestämmelser

Vid transport enligt 1.6.1.1 ska följande anges i

godsdeklarationen:

”TRANSPORT ENLIGT DEN FRAM TILL 1 JANUARI 2019

GÄLLANDE RID/RID-S”.

5.4.1.2.4

Avsnittet ska ha följande lydelse:

”5.4.1.2.4 Tilläggsbestämmelser för klass 6.2

Förutom uppgift om mottagare (se 5.4.1.1.1 (h)), ska namn och

telefonnummer till en ansvarig person anges.”.

Del 6

6.2.4.1

I tabellen ska raderna för standarderna EN 12245:2002 och

EN 12245:2009 +A1:2011 ha följande utseende:

EN

12245:2002

Gasflaskor –

Hellindade

flaskor av

komposit-

material

6.2.3.1

och

6.2.3.4

Till och med

den 31

december

2014.

Den 31 december

2019, för

gasflaskor och

storflaskor utan

liner, som

tillverkats i två

delar som

sammanfogats.

EN

12245:2009

+A1:2011

Gasflaskor –

Hellindade

flaskor av

kompositmateri

al

Anm Denna

standard får

inte användas

för gasflaskor

och storflaskor

utan liner, som

tillverkats i två

delar som

sammanfogats.

6.2.3.1

och

6.2.3.4

Tillsvidare.

Den 31 december

2019, för gasflaskor

och storflaskor utan

liner, som

tillverkats i två

delar som

sammanfogats.

Standard EN 14208:2004 ska ha följande titel:

”Gasflaskor –Specifikation för svetsade tryckfat med kapacitet till

och med 1000 l – Konstruktion och tillverkning”.

MSBFS

2019:4

5

6.2.4.2

I tabellen ska raden för standard EN 16728:2016 + A1:2018

strykas helt.

6.8.2.6.2 I tabellen ska standard EN 12972:2007 efterföljas av en fotnot med

följande lydelse:

”*) Enligt FN:s “Guideline for the application of EN 12972 (Tanks

for transport of dangerous goods - Testing, inspection and

marking of metallic tanks) for compliance with RID/ADR” ska EN

12972:2018 tillämpas istället för EN 12972:2007”.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Josefine Gullö

(Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

MSBFS

2019:4

6

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.nj.se/offentligapublikationer

E-post: kundservice@nj.se