MSBFS 2020:1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och

brandfarliga aerosoler;

beslutade den 17 mars 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)2 om brandfarliga och explosiva

varor, och beslutar följande allmänna råd3

1 kap.

Inledande bestämmelser

Denna författning innehåller följande kapitel.

-

1 kap. Inledande bestämmelser

-

2 kap. Allmänna hanteringskrav

-

3 kap. Lösa behållare

-

4 kap. Gascisterner och gasklockor

-

5 kap. Rörledningar

-

6 kap. Slangledningar

-

7 kap. Särskilda krav vid hantering av acetylen

-

8 kap. Undantag i enskilda fall

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om hantering av

brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll.

2 § Bestämmelserna gäller inte för

-

gasinstallationer i fordon,

-

gasinstallationer i fartyg som regleras i annan författning,

-

ammoniak,

___________________________________________________________________________

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1-15, Celex 32015L1535).

2

Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:87.

3

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande. Deras funktion är

att förtydliga innebörden i lag, förordning och föreskrifter och att ge generella rekommendationer

om deras tillämpning.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2020:1

Utkom från trycket

den 20 mars 2020

MSBFS

2020:1

2

-

ledningssystem för naturgas i gasfas med drifttryck överstigande 4

bar (0,4 MPa) övertryck.

3 § Bestämmelserna riktar sig till den som ska hantera, eller hanterar,

brandfarlig gas eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll.

Bestämmelserna innehåller inga produkt-, konstruktions- eller

tillverkningskrav.

Definitioner

4 § De volymer som anges i dessa föreskrifter avser behållarnas invändiga

volym, oavsett hur stor mängd brandfarlig gas de innehåller. För aerosol-

behållare avses innehållets nominella volym, som är märkt på behållaren.

5 § De begrepp som definieras i lagen (2010:1011) och förordningen

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används med samma

innebörd i denna författning.

I denna författning avses med

aerosolbehållare

med brandfarligt

innehåll

behållare innehållande brandfarlig eller extremt

brandfarlig aerosol enligt Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2018:1) om aerosolbehållare, eller annan författning

som ersatt eller ändrat MSBFS 2018:1,

anordning

utrustning, behållare, förvaringskärl, rörledningar,

slangledningar och liknande som är avsedd att

innehålla brandfarlig gas,

backventil

ventil som tillåter flöde av gas i endast en riktning,

bakslagsskydd

utrustning vars funktion är att skydda mot

genomgående bakslag, bakströmning och brand vid

användning av acetylen,

brandfarlig gas

gas som är brandfarlig enligt Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra

brandfarliga eller explosiva varor, eller annan

författning som ersatt eller ändrat MSBFS 2010:4,

EI XX

brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd hos

byggnadskonstruktioner där ”E” står för integritet, ”I” står

för isolering och ”XX” avser tid i minuter vid vilken

funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad

provning (enligt SS-EN 13501),

flerbostadshus

bostadshus med minst tre bostadslägenheter,

MSBFS

2020:1

3

gascistern

behållare för brandfarlig gas, undantaget gasklockor,

med tillhörande säkerhetsutrustning som är avsedd att

användas på samma plats som den fylls,

gascistern i mark

gascistern som är helt eller delvis täckt med

fyllnadsmaterial, såsom sand eller jord,

gasfriförklaring

skriftligt utlåtande om att en anordning är tömd och

att inga antändningsbara gaser finns kvar,

gasklocka

behållare för brandfarlig gas vars volym ändras med

gasmängden,

ledningssystem

för naturgas

ledningssystem för naturgas enligt Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2009:7) om ledningssystem för naturgas, eller annan

författning som ersatt eller ändrat MSBFS 2009:7,

lös behållare

behållare med brandfarlig gas, en eller flera

sammankopplade, som är avsedd att användas på en

annan plats än där den fylls, avser även

aerosolbehållare med brandfarligt innehåll,

nätbolag

företag som ansvarar för distribution av brandfarlig

gas via rörledningar till sammanlagt fler än 10

verksamheter eller hushåll,

rörledning

fast installerad ledning för brandfarlig gas som

förutom rör även omfattar flänsar, ventiler och övriga

komponenter,

slangledning

rörlig ledning för brandfarlig gas som förutom slang

även omfattar anslutningar och övriga komponenter,

småhus

bostadshus som innehåller högst två bostads-

lägenheter och kan vara antingen enbostadshus eller

tvåbostadshus, som är fristående eller samman-

byggda till parhus, radhus eller kedjehus,

säkerhetsventil

ventil som aktiveras automatiskt av trycket och är

avsedd att skydda en anordning mot ett för högt

invändigt övertryck.

MSBFS

2020:1

4

2 kap.

Allmänna hanteringskrav

Anordningar

1 § Brandfarlig gas får endast hanteras i anordningar som är

-

täta i syfte att motverka läckage,

-

motståndskraftiga mot den gas, de tillsatser och de föroreningar som

kan förväntas förekomma, och

-

lämpliga för de tryck och de temperaturer som de kan förväntas

utsättas för.

2 § Anordningar ska vara av obrännbart material eller på annat sätt

skyddade mot brand. Kravet gäller inte för

-

slangledningar,

-

lösa behållare,

-

gasklockor och rötkammare med övertryck upp till 0,5 bar,

-

gasuttagssystem i deponier,

-

rörledningar av polyeten för brandfarlig gas med yttre diameter högst

32 mm (d

e

32) som ansluts från mark direkt till abonnentcentral.

Allmänna råd

Rörledningar bör vara av stål eller koppar, alternativt vara skyddade mot brand

genom att de är förlagda i mark med minst 0,6 meter täckningsdjup.

3 § Anordningar med brandfarlig gas med tryck som understiger

atmosfärstrycket ska vara skyddade mot inläckage av luft eller andra

skador orsakade av undertryck.

Allmänna råd

För ett uttagssystem i en deponi bör kravet uppfyllas genom syrgasmätning som

stänger av en tryckhöjningsanordning innan syrgashalten på undertrycksidan

överstiger 9 volym-%.

MSBFS

2020:1

5

4 § Anordningar som är varaktigt fastsatta ska vara installerade på ett

fackmässigt sätt.

Allmänna råd

Rörledningsinstallationer för gasolflaskor bör, i de delar som kan påverka risken

för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar för

flaskgasol, FGA.

Installationer inom anläggningar med gascisterner för gasol, med undantag för

bergrum, bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara

utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar för större gasolanläggningar,

SGA.

Installationer av rörledningar för distribution av brandfarlig gas i gasfas med

drifttryck upp till och med 4 bar övertryck bör, i de delar som kan påverka risken

för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges

Energigasnormer, EGN.

Installationer inom anläggningar med flytande metan bör, i de delar som kan

påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges

Anvisningar - anläggningar för flytande metan, LNGA.

Installationer inom tankstationer för metangasdrivna fordon bör, i de delar som

kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas

Sveriges Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon, TSA.

Installationer inom biogasanläggningar bör, i de delar som kan påverka risken

för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar för

biogasanläggningar, BGA.

5 § Anordningar med brandfarlig gas ska vara skyddade mot korrosion.

Allmänna råd

Anordningar i utsatta miljöer som t.ex. i mark bör skyddas genom materialval

eller katodiskt korrosionsskydd.

Rörgenomföringar utifrån och in i en byggnad bör skyddas genom att

genomföringen tätas på utomhussidan.

6 § Anordningar med brandfarlig gas ska vara skyddade mot skadliga

vibrationer.

7 § Vid yrkesmässig förbrukning av brandfarlig gas ska gasflödet kunna

stängas av manuellt när gasen inte används samt snabbt vid en

nödsituation.

Vid fyllning av lösa behållare eller gascisterner ska gasflödet snabbt

kunna stängas av vid en nödsituation.

MSBFS

2020:1

6

Placering

8 § Anordningar med brandfarlig gas ska genom sin placering eller

genom fysiska skydd vara skyddade mot skador orsakade av påkörning,

nedfallande föremål och annan liknande påverkan. Fysiska påkörnings-

skydd ska vara utformade med beaktande av trafiksituationen på platsen.

Allmänna råd

Fysiska påkörningsskydd för en gascistern bör placeras minst 2 meter från

cisternen och bör vara utformade i minst kapacitetsklass N2 enligt EN 1317-2.

9 § Lösa behållare, gascisterner, gasklockor och rötkammare ska vara

placerade på ett betryggande sätt med hänsyn till

-

risken för brandpåverkan och annan skadlig uppvärmning från

omgivningen till anordningarna,

-

risken för skador på omgivningen genom brand eller explosion

orsakad av läckage och antändning av den brandfarliga gasen, och

-

möjligheterna att utrymma området kring anordningarna vid brand.

Allmänna råd

Placeringen av lösa behållare, gascisterner med gasol ovan mark, gasklockor

och rötkammare bör följa bilaga 1. Lösa behållare i och vid butiker bör istället

placeras enligt kapitel 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

Skyltning

10 § Skyltar som upplyser om förbud mot rökning och öppen eld samt

förekomst av brandfarlig vara och gas under tryck ska finnas vid områden,

inhägnader, lokaler och andra utrymmen där brandfarlig gas förvaras, om

den totala mängden överstiger 30 liter. Kravet på skyltning gäller även vid

annan hantering där det finns risk för läckage av brandfarlig gas i mer än

ringa grad.

För privatpersoner gäller kravet endast vid förvaring eller annan

hantering av mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig

gas.

11 § Skyltarna ska vara utformade enligt bilaga 2. Skyltarna ska vara

tillverkade av slagtåligt material med god väderbeständighet. De ska vara

placerade och anpassade till den omgivande miljön så att de är lätta att se

även under varierande ljusförhållanden.

12 § Skyltar ska avlägsnas om förhållandet de avser inte längre gäller.

MSBFS

2020:1

7

Ventilation

13 § Ett utrymme där brandfarlig gas förvaras eller där det finns risk för

läckage av brandfarlig gas i mer än ringa grad ska vara tillräckligt

ventilerat för att motverka utbredning av en antändbar gasblandning.

Ventilationens frånluft ska mynna ut på lämplig plats. Ventilationen ska vara

utformad så att frånluften inte kan komma in genom andra öppningar i

byggnader.

Källare, kulvertar och andra utrymmen där naturlig ventilation inte kan

ge tillräckligt ventilationsflöde ska ha mekanisk ventilation.

Funktionaliteten hos en mekanisk ventilation ska löpande säkerställas.

Allmänna råd

Ventilationen bör vara utformad så att det finns ett avstånd på minst 1 meter

mellan frånluftsöppningarna och andra öppningar i byggnader.

Vid naturlig ventilation i utrymmen med lösa behållare större än 5 liter bör

ventilationsöppningarna ha en sammanlagd area på minst 1 % av utrymmets

golvarea. Öppningarna bör vara jämnt fördelade upptill vid tak och nertill vid golv

samt på motsatta sidor. I utrymmen mindre än 1 m3 eller i utrymmen där

avståndet från dörr till motsatt vägg är högst halva dörrens bredd (t.ex. skåp) kan

ventilationsöppningarna sitta på samma sida.

Vid mekanisk ventilation i ett utrymme för lösa behållare bör ett utrymme anses

tillräckligt ventilerat om det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiger

0,5 rumsvolymer per timme (rv/h).

Obehörig manövrering

14 § Ventiler och andra manövrerbara komponenter till anordningar ska

vara skyddade mot obehörig manövrering.

För privatpersoner gäller kravet endast vid hantering av mer än 60 liter

gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

Allmänna råd

Obevakade manövrerbara komponenter bör skyddas genom att de finns i låsta

utrymmen, är försedda med låsanordningar eller är skyddade genom minst

2 meter högt stängsel.

Släckutrustning

15 § Vid förvaring av brandfarlig gas i gascisterner eller lösa behållare

ska släckutrustning finnas i den omfattning som behövs för att

möjliggöra att i ett tidigt skede kunna släcka en brand som skulle kunna

orsaka skadlig uppvärmning av gascisternen eller de lösa behållarna.

För privatpersoner gäller kravet endast vid förvaring av mer än 60 liter

gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

MSBFS

2020:1

8

Kontroller och instruktioner

16 § Anordningar, med undantag för lösa behållare, ska täthets-

kontrolleras innan de tas i drift för första gången samt återkommande

med de intervaller som behövs för att motverka läckage. Detsamma

gäller när en sådan anordning flyttats och ska tas i drift på en ny plats.

Allmänna råd

Anordningar bör täthetskontrolleras återkommande i första hand med intervaller

enligt tillverkarens anvisningar och i andra hand enligt Energigas Sveriges

Energigasnormer, EGN, eller vartannat år.

Slangledningar av plast eller gummi bör täthetskontrolleras efter anslutning

samt därefter en gång per år.

17 § Skriftliga instruktioner för driftsättning, drift och underhåll av

anordningar ska finnas om det inte rör sig om en enkel hantering där

riskerna lätt kan överblickas. Instruktionerna ska finnas i den omfattning

som behövs för att motverka risken för brand och explosion.

För privatpersoner gäller kravet endast vid hantering av mer än 60 liter

gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

18 § Ett nätbolag får distribuera brandfarlig gas med drifttryck upp till

och med 4 bar övertryck i rörledning till annan förbrukare endast om

nätbolaget är förvissat om att förbrukarens anordning för brandfarlig gas

är inrättad på ett betryggande sätt med hänsyn till risken för brand och

explosion.

Allmänna råd

Kravet bör uppfyllas genom att anordningen kontrolleras enligt kapitel 15 i

Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN.

Lastade fordon

19 § Ett tankfordon vars transporttank för brandfarlig gas inte är tömd

och gasfriförklarad får inte parkeras eller ställas upp i ett garage eller

annat utrymme inomhus. Detsamma gäller för ett fordon som är lastat för

transport av lösa behållare för mer än 60 liter brandfarlig gas.

MSBFS

2020:1

9

3 kap.

Lösa behållare

1 § En lös behållare större än 5 liter ska genom sin placering eller med

hjälp av fästanordningar vara förhindrad att välta.

2 § En lös behållare som innehåller kondenserad gas och som har

säkerhetsventil ska stå upprätt.

Kravet gäller inte om säkerhetsventilen är avsedd att fungera även om

behållaren ligger ner.

Särskilda krav för bostäder och förvaring för hushåll

3 § I småhus och i flerbostadshus i ett plan får inte lösa behållare större

än 30 liter förvaras eller användas.

4 § Inomhus i flerbostadshus med mer än ett plan får inte lösa behållare

större än 5 liter förvaras eller användas. Behållare som inte är större än

30 liter får dock förvaras utomhus eller i särskilt utrymme i bostaden som

utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60

som är ventilerat direkt till det fria.

5 §

På vindar, i källare och liknande förrådsutrymmen eller garage i

flerbostadshus får inga lösa behållare förvaras med undantag för enstaka

aerosolbehållare.

6 §

Om flera hushåll har förrådsutrymmen eller garage i en från bostäder

skild byggnad måste lösa behållare, med undantag för enstaka

aerosolbehållare, förvaras åtskilda från övrigt brännbart material i förråd

som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst

EI 60.

Saluföring

7 § Vid saluföring av brandfarlig gas till allmänheten ska lösa behållare

större än 5 liter förvaras oåtkomliga för andra än personalen.

MSBFS

2020:1

10

4 kap.

Gascisterner och gasklockor

1 § Gascisterner och gasklockor ovan mark ska vara placerade på ett

stadigt, bärande och obrännbart underlag.

2 § En gascistern ovan mark för kondenserad gas ska vara placerad på en

plats som är utformad så att läckande gas inte kan ansamlas under eller

vid gascisternen.

3 § Gascisterner och gasklockor ska vara skyddade mot att brand i en

läckande fläns orsakar skadlig temperaturpåverkan på behållaren,

genom att

-

flänsen är placerad minst 3 meter från gascisternen eller gasklockan,

-

flänsen är placerad så att ett flänsläckage inte blir riktat mot

gascisternen eller gasklockan,

-

flänsen eller dess packning är konstruerad så att ett flänsläckage inte

blir riktat mot gascisternen eller gasklockan, eller

-

det finns ett obrännbart skydd mellan flänsen och gascisternen eller

gasklockan.

Gascisterner i mark

4 § En gascistern i mark ska

-

vara förankrad, om översvämningsrisk föreligger eller om

grundvattnet kan medföra att gascisternen rör sig,

-

vara förlagd på ett sådant sätt att den är skyddad mot skadlig

påverkan från markrörelser, erosion och andra yttre påkänningar, och

-

vara omgiven av material som inte kan skada den.

5 § En gascistern i mark ska vara skyddad mot trafiklaster genom att den

-

ligger utanför körytan,

-

har mekaniskt skydd mot trafiklaster, eller

-

är konstruerad för trafiklaster.

Lastning och lossning

6 § En gascistern ska ha en anslutning för potentialutjämning till jord för

tankfordon.

7 § En plats för uppställning av tankfordon för anslutning till en

gascistern ska vara utformad så att tankfordonet vid nödsituationer kan

lämna platsen utan att behöva backa.

8 § En gascistern för kondenserad brandfarlig gas får inte fyllas till en

nivå som kan innebära att den stumfylls.

Gascisterner och gasklockor som tas ur bruk

9 § Gascisterner och gasklockor som varaktigt tas ur bruk ska tömmas

och gasfriförklaras. Anslutningar för brandfarlig gas ska tas bort eller

åtgärdas så att de inte kan användas.

MSBFS

2020:1

11

5 kap.

Rörledningar

1 § Rörledningar ovan mark ska vara stadigt fastsatta.

2 § Rörledningar med öppen ände ska vara skyddade mot utsläpp vid

oavsiktlig ventilmanövrering.

3 § Anslutningar på rörledningar som kan förväxlas med andra

anslutningar ska vara utformade eller märkta för att motverka förväxling.

4 § Rörledningar som är dragna inuti eller genom väggar, tak eller golv

eller som på annat sätt är förlagda dolt i en byggnad ska ha svetsade eller

hårdlödda fogar. Sådana ledningar ska ha skyddsrör för att förhindra

slitage samt för att förhindra att läckande gas sprider sig inuti

byggnadens väggar, tak eller golv.

Kraven gäller inte rörledningar som är åtkomliga utan hjälp av verktyg.

Rörledningar i mark

5 § Rörledningar i mark ska

-

vara förlagda på ett sådant sätt att de är skyddade mot skadlig

påverkan från markrörelser, erosion och andra yttre påkänningar, och

-

vara omgivna av material som inte kan skada dem.

6 § Rörledningar i mark ska vara spårbara genom att ledningarna är

inmätta. Mätningen ska vara dokumenterad.

7 § Rörledningar i mark ska vara skyddade mot pågrävning genom att

-

det finns markeringsband som informerar om förekomsten av

rörledningar med gas längs och ovan ledningens sträckning,

-

det finns ett tillräckligt avstånd mellan rörledningen och andra

installationer i mark,

-

det finns ett tillräckligt avstånd mellan rörledningen och byggnader,

och

-

rörledningen har minst 0,6 meter täckningsdjup.

Vid styrd borrning behövs inget markeringsband.

Allmänna råd

Avstånd mellan en rörledning i mark och andra installationer i mark, samt mellan

en rörledning i mark och byggnad, bör följa Energigas Sveriges

Energigasnormer, EGN, eller Energigas Sveriges Anvisningar för större

gasolanläggningar, SGA.

MSBFS

2020:1

12

8 § Rörledningar i mark ska vara skyddade mot trafiklaster genom att de

-

ligger med ett täckningsdjup på minst 1 meter (om rörledningen

endast i undantagsfall utsätts för trafiklaster från tung trafik är 0,8

meter tillräckligt),

-

har mekaniskt skydd mot trafiklaster, eller

-

ligger utanför körytan.

Anslutning för fartyg

9 § En anslutning för ett fartyg ska ha elektrisk isolering mellan

anslutningen och rörledningen på land.

Rörledningar som tas ur bruk

10 § Rörledningar som varaktigt tas ur bruk ska tömmas och

gasfriförklaras. Anslutningar för brandfarlig gas ska tas bort eller

åtgärdas så att de inte kan användas.

Kravet gäller inte gasuttagssystem i deponier.

MSBFS

2020:1

13

6 kap.

Slangledningar

1 § Slangledningar får endast förekomma då deras rörlighet behövs.

2 § Slangledningar ska vara armerade eller av stål. Armerade

slangledningar som ansluts mellan lösa behållare och utrustning avsedd

för gasol med oreducerat tryck ska ha armering av stål.

3 § Slangledningar som riskerar att utsättas för förslitning ska vara

skyddade mot detta.

Allmänna råd

Slangledningar i restaurangmiljöer som riskerar att påverkas av frätskador på

grund av fettbeläggningar bör vara plastbelagda.

4 § Slangledningar ska vara inspekterbara.

5 § Slangledningar får inte vara inbyggda inuti väggar, tak eller golv

eller på annat sätt vara förlagda dolt i en byggnad.

6 § Vid svetsning eller skärning med svetsbrännare med tillförsel av syre

eller tryckluft ska backventiler finnas mellan svetshandtaget och

slangledningar för brandfarlig gas och syrgas eller tryckluft. Backventiler

ska kontrolleras regelbundet med avseende på funktionalitet.

Allmänna råd

Backventiler bör kontrolleras minst var sjätte månad. Kontrollen bör ske enligt

tillverkarens anvisningar.

MSBFS

2020:1

14

7 kap.

Särskilda krav vid hantering av acetylen

1 § Lösa behållare med acetylen som är anslutna till en rörledning eller

en slang ska stå upprätt.

2 § Vid hantering av acetylen i rörledningar ska risken för sönderfall

motverkas genom att rörledningens innerdiameter begränsas.

Allmänna råd

Maximalt tryck enligt Acetylennormerna i förhållande till slangens inre

rördiameter framgår av diagrammet på sidan 64, i Utformning av

försörjningssystem för gas - utgåva 2 (Svetskommissionen, 2006).

3 § Acetylen får endast hanteras i armatur och rörledningar som

innehåller mindre än 70 % koppar.

4 § Vid förbränning av acetylen ska bakslagsskydd finnas som

motverkar risken för att ett bakslag når acetylenbehållaren eller

rörledningen. Bakslagsskydd ska kontrolleras regelbundet med avseende

på yttre skador, förslitning och funktionalitet.

Allmänna råd

Bakslagsskydd bör kontrolleras minst var 24:e månad. Kontrollen bör ske enligt

tillverkarens anvisningar.

5 § I bostäder ska lösa behållare med acetylen förvaras i utrymme som

utgör en egen brandcell, med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 30.

MSBFS

2020:1

15

8 kap.

Undantag i enskilda fall

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och

om det finns särskilda skäl medge undantag från tillämpningen av denna

författning.

MSBFS

2020:1

16

Allmänna råd om krav på utredning och föreståndare

I detta avsnitt ges allmänna råd direkt till lag (2010:1011) om brandfarliga

och explosiva varor (LBE).

Utredningskrav

Enligt 7 § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt

LBE se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor

och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom

brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om

konsekvenserna av sådana händelser.

Allmänna råd

En utredning om risker för hantering av brandfarlig gas bör innehålla en

beskrivning av hanteringen som särskilt beaktar

• risk för gasläckage och tändkällor i närheten,

• risk för högt eller lågt tryck,

• risk relaterad till mänskligt handhavande,

• material hos anordningar med brandfarlig gas,

• verksamheter, byggnader och andra objekt i hanteringens närhet,

• olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, och

• hur en säker hantering upprätthålls över tid.

För anläggningstyper för vilka det finns etablerade branschanvisningar eller

normer bör utredningen utgöras av en beskrivning av anläggningen, risker och

åtgärder enligt ovan, med hänvisningar till relevanta delar av anvisningen eller

normerna. För delar av anläggningen som inte omfattas av eller som inte till fullo

följer anvisningen eller normerna behövs kompletterande utredningar.

För butiker bör utredningen utgöras av en beskrivning av hanteringen i butiken,

risker och åtgärder enligt ovan, med hänvisningar till relevanta delar av kapitel 2 i

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok om hantering av

brandfarliga gaser och vätskor i butiker, vid behov kompletterat med utredningar

för sådant som inte omfattas av handboken.

Föreståndarkrav

Enligt 9 § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt

LBE utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Av andra stycket

framgår att en föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten

bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga

skyldigheter som följer av LBE eller föreskrifter som meddelats i anslutning

till lagen. Vidare framgår av samma stycke att tillståndshavaren ska se till

att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs

för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

MSBFS

2020:1

17

Allmänna råd

En föreståndare för hantering av brandfarlig gas bör ha kunskap om

• hur roller, ansvar och befogenheter är fördelade i verksamheten,

• de brandfarliga varornas egenskaper och risker,

• den lagstiftning som är relevant med avseende på risken för brand och

explosion,

• villkor i tillståndet,

• anläggningens uppbyggnad, funktion och drift, och

• dokumentation som är relevant för hanteringens säkerhet.

Hanteringens omfattning och komplexitet bör avgöra hur djupa kunskaper inom

de olika områdena som krävs.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2020. Samtidigt upphör

följande författningar att gälla i enlighet med vad som anges nedan.

a) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om

brandfarlig gas i lös behållare

b) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om

cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig

gas

c) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om

hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa

transportmedel i de delar som behandlar brandfarlig gas

d) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om

hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

i de delar som behandlar brandfarlig gas samt de allmänna råd

som behandlar brandfarlig vätska.

2. Rörledningar som installerats före den 1 augusti 2020 och där

installationen uppfyller äldre bestämmelser behöver inte uppfylla

bestämmelserna i 5 kap. 4-6 §§.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Carina Fredström

(Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

MSBFS

2020:1

18

Bilaga 1 är allmänna råd till 2 kap. 9 §

Placering av lösa behållare, gascisterner med gasol

ovan mark, gasklockor och rötkammare

Definitioner

I denna bilaga används följande begrepp.

brandfarlig

verksamhet

verksamhet som kan skapa gnistor eller som

innebär öppen låga, exempelvis svetsarbete eller

grillplats,

cisternens

slanganslutningspunkt

Den plats på cisternen eller dess rörledning där

slangen är ansluten,

icke-publik

verksamhet

hantering i verksamhet dit allmänheten inte har

tillträde,

publik verksamhet

hantering i verksamhet dit allmänheten har

tillträde,

stor mängd brännbart

material

t.ex. däckupplag, brädgård, cistern ovan jord med

brandfarlig gas eller vätska (inkl.

påfyllningsanslutning), lösa behållare med

brandfarlig gas eller vätska med total volym mer

än 600 liter,

svårutrymda lokaler

lokaler från vilka en utrymning kan förväntas ta

lång tid på grund av verksamheten i lokalen eller

typen av byggnad,

tankfordonets

slanganslutningspunkt

den plats på tankfordonet där slangen är ansluten.

Lösa behållare

Tabell 1 och 2 nedan visar rekommenderade minsta avstånd mellan lösa

behållare och omgivningen. Det kan dock finnas situationer där

förhållandena avviker ifrån vad tabellerna förutsätter vilket kan medföra

andra avstånd. För icke-publik verksamhet gäller tabell 1, för publik

verksamhet gäller tabell 2. Butiker är dock undantagna i tabell 2 för publika

verksamheter.

Där tabellerna anger avståndet 0 meter innebär det att de lösa behållarna

kan placeras inomhus. Där tabellerna anger ett annat avstånd än 0 meter

innebär det att behållarna inte bör placeras inomhus i en byggnad, eftersom

avståndet gäller mellan behållarna och byggnaden i sig. De får dock vara

MSBFS

2020:1

19

placerade i ett fristående förråd, container eller liknande som är särskilt

avsett för behållarna.

Enligt tabell 1 kan t.ex. lösa behållare med en total volym som inte

överstiger 60 liter vid en icke-publik verksamhet placeras utan avstånd eller

avskiljning.

Brandteknisk avskiljning (motsvarande minst EI 30 eller EI 60 enligt

tabellerna) mellan lösa behållare och annat som anges i tabellerna kan ge

kortare avstånd. Detta kan uppnås med ett brandtekniskt avskilt ventilerat

utrymme endast avsett för de lösa behållarna.

Ett annat sätt är att placera de lösa behållarna utomhus vid en

brandtekniskt avskild yttervägg, till exempel i ett låsbart plåtskåp. Då kan

man tillgodoräkna sig väggens brandtekniska klass utan att behöva några

ytterligare åtgärder. Om den totala volymen överstiger 1200 liter behövs

dock alltid ett avstånd, enligt tabellerna.

Observera att en öppning i fasaden kan bryta en brandteknisk avskiljning.

Därför kan avstånd behövas till öppningar i fasaden såsom fönster, dörrar

eller ventilationsöppningar. Sådana avstånd behöver då följa tabellerna

nedan, vilket ger antingen 3 eller 6 meter beroende på hanterad mängd.

Brandklassade skåp kan också användas om de klassats för motsvarande

minst EI 30 respektive EI 60. De kan då stå direkt vid en vägg oavsett

väggens brandtekniska klass eller öppningar i väggen.

Tabell 1. Minsta avstånd vid placering av lösa behållare, icke-publik verksamhet

De lösa

behållarnas

totala volym

(liter)

Avstånd mellan lösa behållare och

- byggnad i allmänhet,

- brännbart material eller

- brandfarlig verksamhet

stor mängd

brännbart material

utrymningsväg från

svårutrymda lokaler

meter

meter

meter

EI 30*

EI 60*

EI 60*

EI 60*

0 -

≤60

0**

0

0

0**

0

0**

0

>60 -

≤250

3***

0

0

12

0

25

0

>250 -

≤1200

3

3

0

25

0

>1200 -

≤4000

6

6

3

12

6

50

25

>4000 -

≤8000

12

12

6

25

12

100

50

* Brandteknisk avskiljning motsvarande

** Behållarna bör samlas på lämplig plats när de inte är inkopplade/används, i syfte att kunna

föras i säkerhet vid brand.

*** Inget avstånd behövs vid användning av lösa behållare på kärra eller liknande som står lätt

åtkomliga i syfte att kunna föras i säkerhet vid brand.

MSBFS

2020:1

20

Tabell 2. Minsta avstånd vid placering av lösa behållare, publik verksamhet

De lösa

behållarnas

totala volym

(liter)

Avstånd mellan lösa behållare och

- byggnad i allmänhet,

- brännbart material eller

- brandfarlig verksamhet

stor mängd

brännbart material

utrymningsväg från

svårutrymda lokaler

meter

meter

meter

EI 30*

EI 60*

EI 60*

EI 60*

0 -

≤250

3**

0

0

12

0

25***

0

>250 -

≤1200

3

3

0

12

0

25

0

>1200 -

≤4000

6

6

3

12

6

50

25

>4000 -

≤8000

12

12

6

25

12

100

50

* Brandteknisk avskiljning motsvarande

** Inget avstånd från byggnaden behövs:

- upp till 60 liter vid utomhusförvaring minst 3 meter från öppningar till lokalens publika delar,

lokal som används av någon annan eller till nödutgångar. Ex. på öppningar är öppningsbara

fönster, dörrar och ventilationsöppningar. Om flaskorna istället placeras i låst plåtskåp eller

liknande är det tillräckligt med 1 meter till samma typer av öppningar

- vid tillfälliga arbeten t.ex. användning av gasolbrännare på restaurang, vid undervisning eller

vid reparationsarbeten med svetsutrustning

- om de lösa behållarna inte är större än 1 liter och behållarnas totala volym inte överstiger 2

liter.

*** Kortare avstånd kan tillåtas, dock minst 3 meter, för gasoldrivna terrassvärmare och liknande

utomhus.

Gascisterner med gasol

Tabell 3 nedan visar rekommenderade minsta avstånd mellan gascisterner

med gasol och omgivningen. Det kan dock finnas situationer där

förhållandena avviker ifrån vad tabellerna förutsätter vilket kan medföra

andra avstånd. Angiven högsta volym avser volymen hos en gascistern.

Avstånden räknas från gascisternens mantelyta.

Tabellen avser placering av en eller två cisterner. För två cisterner är det

tillräckligt med ett avstånd mellan cisternerna motsvarande den största

cisternens cisterndiameter.

För att tabellen ska vara tillämplig behöver tankfordonets lossningsslang

ha dragits rakt som en förlängning av påfyllningsledningen i syfte att

undvika att en jetflamma från en spricka i slangen vid ett läckage skadar

cisternen.

Brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 mellan gascisternen och

annat som anges i tabellen kan ge kortare avstånd enligt tabellen. Observera

även att en öppning i en EI-klassad vägg/fasad kan bryta den brandtekniska

avskiljningen. Därför kan avstånd behövas till öppningar i vägg/fasad såsom

fönster, dörrar eller ventilationsöppningar.

MSBFS

2020:1

21

Tabell 3. Minsta avstånd vid placering av en eller två gascisterner med gasol

ovan mark

Avstånd i

meter mellan

Byggnad i

allmänhet,

brännbart

material el.

brandfarlig

verksamhet

Stor mängd

brännbart

material

Utrymningsväg

från

svårutrymda

lokaler

Pump och

förångare

Parkerade

fordon

(person-

bilar/tyngre

fordon)

Tank-

fordonets

slangan-

slutnings-

punkt

Cisternens

slangan-

slutnings-

punkt

Cisternvolym

högst 13 m

3

6*

12*

100*

3*

6/8*

12*

0

Cisternvolym

>13 m

3

≤100 m

3

12*

25*

100*

3*

6/8*

12*

6*

Tank-

fordonets

slanganslut-

ningspunkt

12*

25*

100*

3**

6

-

-

Cisternens

slanganslut-

ningspunkt

12***

12*

100*

3*

6

-

-

Pump och

förångare

3**

12*

-

3**

6*

3**

3*

- ej tillämpbart.

* Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre kan avståndet minskas till hälften.

** Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre behövs inget avstånd.

*** För slanganslutningspunkt på gascistern med volym högst 13 m

3

gäller minsta tillåtna avstånd

6 meter. Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre får avstånden minskas till

hälften för cisterner med volym högst 100 m

3

.

Gasklockor och rötkammare

Tabell 4 nedan visar rekommenderade minsta avstånd mellan omgivningen

och gasklockor eller rötkammare utomhus. Det kan dock finnas situationer

där förhållandena avviker ifrån vad tabellerna förutsätter vilket kan medföra

andra avstånd.

Tabell 4. Minsta avstånd för placering av gasklockor och rötkammare utomhus

Avstånd i meter

mellan

Byggnad,

brännbar

fasad

Byggnad,

obrännbar

fasad*

Byggnad,

avskild i

minst EI

60 mot

gashante

ringen**

Annan gasklocka/

rötkammare

Fackla

Membran

Stål

Betong

Gasklocka av

membrantyp samt

rötkammare med

membranöverdel

18

18

9

14

11

4

10

Gasklocka eller

rötkammare i stål

9

7

4

11

4

4

5

Rötkammare i

betong

6

6

3

4

4

2

5

* Med obrännbar fasad avses fasad i material i lägst klass A2-s1,d0 enligt EN 13501-1, utan

oskyddade fönster, ventilationsöppningar och andra öppningar i fasaden.

** Med taktäckning i lägst klass A2-s1,d0 enligt EN 13501-1, alternativt med material av lägst

klass B

ROOF

(t2) enligt SS-EN 1187, på obrännbart underlag.

MSBFS

2020:1

22

Bilaga 2

Förbuds- och varningsskyltar

Förbud mot rökning och öppen eld

Skylten ska vara utformad som i avsnitt 3.1 i

bilaga 2 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2008:13) om skyltar och signaler.

Varning för brandfarlig vara

Skylten ska vara utformad som

faropiktogram GHS02 enligt

Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)4.

Varning för gas under tryck

Skylten ska vara utformad som

faropiktogram GHS04 enligt

Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).

Skylten ska där gasflaskor förvaras

kompletteras med tilläggstexten ”Gasflaskor

- förs i säkerhet vid brandfara”

___________________________________________________________________________

4

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-

förordningen).

MSBFS

2020:1

23

MSBFS

2020:1

24

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer