MSBFS 2020:2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng, eller författning som trätt i dess ställe. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg, eller författning som trätt i dess ställe.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten

och gästande utländska militära förband vid

hantering och transport av farliga ämnen;

beslutade den 31 mars 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor

och 15 § förordningen (2006:311)2 om transport av farligt gods.

1 § Dessa föreskrifter innehåller vissa undantag från tillämpningen av lagen

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och lagen (2006:263) om

transport av farligt gods.

2 § Verksamhet som utländsk militär bedriver i Sverige undantas från

tillämpningen av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

och lagen (2006:263) om transport av farligt gods avseende transporter på

land.

Ett undantag enligt första stycket gäller under förutsättning att verksamheten

bedrivs enligt ett regeringsbeslut samt i enlighet med de internationella

överenskommelser som gäller för verksamheten ifråga. Undantaget gäller

vidare endast om Försvarsmakten enligt en internationell överenskommelse

har rätt att kontrollera säkerheten vid hanteringen och transporterna samt om

verksamheten bedrivs med minst samma säkerhet som gäller för

Försvarsmaktens verksamhet.

3 § Försvarsmakten undantas från tillämpningen av ADR-S3 och RID-S4 när

myndigheten i direkt samband med genomförande av militära övningar

transporterar farligt gods för egen eller utländsk militärs räkning. Detta

undantag omfattar även transport av soldaters och sjömäns personliga

utrustning och beväpning.

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad 2020:87.

2 Förordningen senast ändrad 2019:92.

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av

farligt gods på väg och i terräng, eller författning som trätt i dess ställe.

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av

farligt gods på järnväg, eller författning som trätt i dess ställe.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2020:2

Utkom från trycket

den 2 april 2020

MSBFS

2020:2

2

______________

Denna författning träder i kraft den 15 april 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Joakim

Agås

(Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer