MSBFS 2021:6

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods

på väg och i terräng (ADR-S 2021);

beslutade den 9 november 2021.

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)1 om transport av farligt gods

föreskriver2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på

väg och i terräng

att följande ändringar ska göras i de inledande bestämmelserna samt i

bilagorna A, B och S.

Inledande bestämmelser

Fotnot 1 till det första stycket ska ha följande lydelse:

”Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24

september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast

ändrat genom Kommissionens direktiv 2021/1436/EU av den 3 september

2021, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

(EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).”.

Bilaga A

Del 1

1.5.1.2

Fotnot 1 ska flyttas till 1.5.1.1 och ska placeras vid ordet

”fördragsparter” och ha följande lydelse:

”De överenskomna temporära avvikelserna enligt detta kapitel

finns på hemsidan för sekretariatet till Förenta Nationernas

ekonomiska kommission för Europa

(www.unece.org/transport/dangerous-goods).”.

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad 2011:1013.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av

farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068),

senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2021/1436/EU av den 3 september 2021.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2021:6

Utkom från trycket

den 18 november 2021

MSBFS

2021:6

2

1.7.1

Anm. 1 ska ha följande lydelse:

”I händelse av en radiologisk nödsituation under transport av

radioaktiva ämnen, ska bestämmelser fastställda av berörda

nationella och/eller internationella organisationer iakttas för att

skydda människor, egendom och miljö. Detta innefattar

förberedelser för beredskap och nödåtgärder fastställda i

enlighet med nationella och/eller internationella krav och på ett

konsekvent och koordinerat sätt till den nationella och/eller

internationella beredskapen.”.

1.9.4

Fotnot 1 ska ha följande lydelse:

En allmän vägledning för att beräkna risker vid transport av

farligt gods på väg (General Guideline for the Calculation of

Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road) är

tillgänglig på hemsidan för sekretariatet till Förenta

Nationernas ekonomiska kommission för Europa

(www.unece.org/transport/dangerous-goods).

Del 2

2.2.62.1.1

Den andra meningen ska ha följande lydelse:

”Smittförande ämnen avser i ADR/ADR-S ämnen som är

kända för att innehålla patogener eller som kan misstänkas

innehålla patogener.”.

2.2.62.1.5.3

Det inledande stycket ska ha följande lydelse:

”Ämnen i en form där alla patogener har neutraliserats eller

inaktiverats så att de inte längre utgör en hälsorisk, omfattas

inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, såvida de inte

uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon annan klass.”.

2.2.62.1.5.4

Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Ämnen där koncentrationen av patogener ligger på en

naturligt förekommande nivå (inklusive livsmedel och

vattenprover) och som inte kan antas medföra en betydande

infektionsrisk, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-

S, såvida de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon

annan klass.”.

2.2.62.1.5.8

Det inledande stycket ska ha följande lydelse:

”Prover, tagna från människor eller djur (patientprover), som

det är minimal sannolikhet att patogener förekommer i,

omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om provet

transporteras i en förpackning som förhindrar läckage och är

märkt med ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV”

MSBFS

2021:6

3

respektive ”UNDANTAGET VETERINÄRMEDICINSKT

PROV”.”.

Del 3

3.3

Särbestämmelse 188 (f)(ii) ska ha följande lydelse:

”kollin som innehåller högst fyra celler installerade i

utrustning eller högst två batterier installerade i utrustning, i de

fall sändningen innehåller högst två kollin.”.

Särbestämmelse 327 ska ha följande lydelse:

”Förbrukade aerosolbehållare och förbrukade

engångsbehållare för gas som skickas i enlighet med 5.4.1.1.3,

får, för rekonditionering eller bortskaffande, transporteras som

UN 1950 eller 2037, beroende på vilket som är tillämpligt. De

behöver inte vara skyddade mot förskjutning och oavsiktlig

tömning, förutsatt att åtgärder vidtagits för att förhindra farlig

tryckstegring eller uppkomst av en farlig atmosfär. Förbrukade

aerosolbehållare, som inte läcker eller är kraftigt deformerade,

ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P207 och

särbestämmelse PP87, eller förpackningsinstruktion LP200

och särbestämmelse L2. Förbrukade engångsbehållare för gas,

som inte läcker eller är kraftigt deformerade, ska förpackas

enligt förpackningsinstruktion P003 och särbestämmelse PP17

och PP96 eller förpackningsinstruktion LP200 och

särbestämmelse L2. Läckande eller kraftigt deformerade

aerosolbehållare och engångsbehållare för gas ska

transporteras i bärgningstryckkärl eller

bärgningsförpackningar, förutsatt att lämpliga åtgärder

vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring.

Anm Vid sjötransporter får förbrukade aerosolbehållare och

förbrukade engångsbehållare för gas inte transporteras i

slutna containrar.

Förbrukade engångsbehållare för gas som varit fyllda med icke

brandfarliga, icke giftiga gaser i klass 2, grupp A eller O och

som har punkterats, omfattas inte av ADR/ADR-S.”.

Del 4

4.1.4.1

Särbestämmelser för förpackningen PP32 i

förpackningsinstruktion P003 ska ha följande lydelse:

”UN 2857 och 3358 och robusta föremål tillordnade UN 3164

får transporteras oförpackade, i korgar eller i lämplig

overpack.”.

MSBFS

2021:6

4

4.3.5

Särbestämmelse TU37 ska ha följande lydelse:

”Transport i tank är begränsad till ämnen, som innehåller

patogener men egentligen inte utgör någon allvarlig fara, och

mot vilka det finns effektiva behandlingsmetoder och

förebyggande åtgärder till förfogande, så att faran för

infektionsöverföring är begränsad (måttlig individrisk och låg

samhällsrisk), även om ämnena kan orsaka allvarlig infektion

vid exponering.”.

Del 5

5.4.1.1.1

Punkten (k) ska ha följande lydelse:

”för transport som inkluderar passage genom tunnlar med

restriktioner för transport av farligt gods, restriktionskoden för

tunnlar som anges i kolumn (15) i tabell A i kapitel 3.2, med

versaler inom parentes eller beteckningen ”(-)”.”.

5.4.1.1.11

Texten under rubriken till 5.4.1.1.11 ska ha följande lydelse:

”Vid transport enligt 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6.1 (b),

6.7.3.15.6.1 (b) eller 6.7.4.14.6.1 (b) ska följande anges i

godsdeklarationen:

”TRANSPORT ENLIGT 4.1.2.2 (b)”,

”TRANSPORT ENLIGT 4.3.2.3.7 (b)”,

”TRANSPORT ENLIGT 6.7.2.19.6.1 (b)”,

”TRANSPORT ENLIGT 6.7.3.15.6.1 (b)”, eller

”TRANSPORT ENLIGT 6.7.4.14.6.1 (b)”, beroende på vad

som är tillämpligt.”.

5.5.3.6.2

Följande två stycken ska införas sist i 5.5.3.6.2:

”Märkningen ska vara rektangulär, minst 150 mm bred och

minst 250 mm hög. Uttrycket ”WARNING” ska vara i röd

eller vit text, med minst 25 mm höga bokstäver. Där

dimensioner inte anges ska alla delar i märkningen vara i

ungefärlig proportion till de dimensioner som visas i figuren.

Uttrycket ”WARNING” och uttrycken ”SOM KYLMEDEL”

eller ”SOM KONDITIONERINGSMEDEL”, beroende på vad

som är tillämpligt, ska vara angivna på ett officiellt språk i

avsändarlandet. Om detta språk inte är engelska, franska eller

tyska ska de dessutom anges på engelska, franska eller tyska,

såvida inte annat föreskrivs genom internationella

överenskommelser mellan de länder som berörs av

transporten.”.

MSBFS

2021:6

5

Del 6

6.8.2.6.1

I tabellen ska anmärkningen till standard EN 13094:2015 ha

följande lydelse:

”Se även vägledning på hemsidan för UNECE:s sekretariat

(www.unece.org/transport/dangerous-goods)”.

6.8.3.4.12

6.8.3.4.12 ska ha följande lydelse:

”Element och utrustningsdetaljer på alla batterifordon eller

MEG-containrar ska kontrolleras antingen tillsammans eller

separat innan de tas i drift för första gången (första kontroll

och provning). Därefter ska batterifordon eller MEG-

containrar, vars element är kärl kontrolleras med högst fem års

intervall. Batterifordon eller MEG-containrar, vars element är

tankar ska kontrolleras med intervall enligt 6.8.2.4.2 och

6.8.2.4.3. En revisionskontroll ska genomföras oberoende av

senaste återkommande kontroll och provning när så krävs

enligt 6.8.3.4.16.”.

Del 7

7.5.2.1

Fotnot b) under tabellen ska ha följande lydelse:

”Samlastning av gods i klass 1 med livräddningsutrustning i

klass 9 (UN 2990 och 3072) är tillåten.”.

Del 8

8.5

Rubriken till särbestämmelse S6 ska ha följande lydelse:

”Särbestämmelser gemensamma för transport av radioaktiva

ämnen i klass 7 i andra än undantagna kollin”.

Tilläggsbestämmelse S21 (b) ska ha följande lydelse:

”dosraten inte överstiger 5 µSv/h på någon åtkomlig punkt på

fordonets utvändiga yta.”.

Del 9

9.1.3.1

Fotnot 4 ska ha följande lydelse:

”Riktlinjer för ifyllandet av certifikat om godkännande finns

att tillgå på webbplatsen för FN:s ekonomiska kommission för

Europa (UNECE) på engelska, franska och tyska

(www.unece.org/transport/dangerous-goods). Riktlinjer på

svenska finns att tillgå på MSB:s webbplats

(www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/).”.

MSBFS

2021:6

6

Bilaga S

10.12

Fotnot 1 ska ha följande lydelse:

”Riktlinjer för ifyllandet av certifikat om godkännande finns

att tillgå på svenska på MSB:s webbplats

(www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/).

Riktlinjer på engelska, franska och tyska finns att tillgå på

webbplatsen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

(UNECE) (www.unece.org/transport/dangerous-goods).”.

18.4

Tabellen över multilaterala avtal som Sverige har undertecknat

ska ha följande lydelse:

Avtal för

vägtransport

Innehåll Giltigt

till

och med

M85

Språket i transportdokument

Tillsvidare

M313

Transport av explosiva ämnen och

föremål som tillhör

Försvarsmakten och som ska

destrueras

2023-06-15

M318

Transport av gaser av klass 2 i

gasflaskor godkända av ”US

Department of Transportation”

(DOT) enligt 1.1.4.2 i ADR-S

2023-06-01

M320

Transport av UN 1965 i fasta

tankar (tankfordon)

2024-05-31

M332

Transport av radioaktiva ämnen

med låg specifik aktivitet (LSA-

III) i enlighet med 2.2.7.2.3.1.4

2022-12-31

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Josefine

Gullö

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO)

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19121-06