MSBFS 2021:7

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2020:10) om transport av farligt gods

på järnväg (RID-S 2021);

beslutade den 9 november 2021.

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)1 om transport av farligt gods

föreskriver2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2020:10) om transport av farligt gods på

väg och i terräng

att följande ändringar ska göras i de inledande bestämmelserna samt i

bilagorna 1 och S.

Inledande bestämmelser

Fotnot 1 till det första stycket ska ha följande lydelse:

”Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24

september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast

ändrat genom Kommissionens direktiv 2021/1436/EU av den 3 september

2021, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

(EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).”.

Bilaga 1

Del 1

1.7.1

Anm. 1 ska ha följande lydelse:

”I händelse av en radiologisk nödsituation under transport av radioaktiva

ämnen, ska bestämmelser fastställda av berörda nationella och/eller

internationella organisationer iakttas för att skydda människor, egendom och

miljö. Detta innefattar förberedelser för beredskap och nödåtgärder fastställda i

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad 2011:1013.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av

farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068),

senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2021/1436/EU av den 3 september 2021.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2021:7

Utkom från trycket

den 18 november 2021

MSBFS

2021:7

2

enlighet med nationella och/eller internationella krav och på ett konsekvent och

koordinerat sätt till den nationella och/eller internationella beredskapen.”.

Del 2

2.2.62.1.1 Den andra meningen ska ha följande lydelse:

”Smittförande ämnen avser i RID/RID-S ämnen som är kända för att innehålla

patogener eller som kan misstänkas innehålla patogener.”.

2.2.62.1.5.3 Det inledande stycket ska ha följande lydelse:

”Ämnen i en form där alla patogener har neutraliserats eller inaktiverats så att de

inte längre utgör en hälsorisk, omfattas inte av bestämmelserna i RID/RID-S,

såvida de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon annan klass.”.

2.2.62.1.5.4 Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Ämnen där koncentrationen av patogener ligger på en naturligt förekommande

nivå (inklusive livsmedel och vattenprover) och som inte kan antas medföra en

betydande infektionsrisk, omfattas inte av bestämmelserna i RID/RID-S, såvida

de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i någon annan klass.”.

2.2.62.1.5.8 Det inledande stycket ska ha följande lydelse:

”Prover, tagna från människor eller djur (patientprover), som det är minimal

sannolikhet att patogener förekommer i, omfattas inte av bestämmelserna i

RID/RID-S om provet transporteras i en förpackning som förhindrar läckage

och är märkt med ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV” respektive

”UNDANTAGET VETERINÄRMEDICINSKT PROV”.”.

Del 3

Tabell A

UN 0513

I kolumn 3(a) ska siffran ”1” införas i raden för UN 0513.

3.3

Särbestämmelse 188 (f)(ii) ska ha följande lydelse:

”kollin som innehåller högst fyra celler installerade i utrustning eller högst två

batterier installerade i utrustning, i de fall sändningen innehåller högst två

kollin.”.

Särbestämmelse 327 ska ha följande lydelse:

”Förbrukade aerosolbehållare och förbrukade engångsbehållare för gas som

skickas i enlighet med 5.4.1.1.3, får, för rekonditionering eller bortskaffande,

transporteras som UN 1950 eller 2037, beroende på vilket som är tillämpligt. De

behöver inte vara skyddade mot förskjutning och oavsiktlig tömning, förutsatt

att åtgärder vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring eller uppkomst av en

farlig atmosfär. Förbrukade aerosolbehållare, som inte läcker eller är kraftigt

deformerade, ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P207 och

särbestämmelse PP87, eller förpackningsinstruktion LP200 och särbestämmelse

L2. Förbrukade engångsbehållare för gas, som inte läcker eller är kraftigt

deformerade, ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P003 och

MSBFS

2021:7

3

särbestämmelse PP17 och PP96 eller förpackningsinstruktion LP200 och

särbestämmelse L2. Läckande eller kraftigt deformerade aerosolbehållare och

engångsbehållare för gas ska transporteras i bärgningstryckkärl eller

bärgningsförpackningar, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra

farlig tryckstegring.

Anm Vid sjötransporter får förbrukade aerosolbehållare och förbrukade

engångsbehållare för gas inte transporteras i slutna containrar.

Förbrukade engångsbehållare för gas som varit fyllda med icke brandfarliga,

icke giftiga gaser i klass 2, grupp A eller O och som har punkterats, omfattas

inte av RID/RID-S.”.

Del 4

4.1.4.1

Särbestämmelser för förpackningen PP32 i förpackningsinstruktion P003 ska ha

följande lydelse:

”UN 2857 och 3358 och robusta föremål tillordnade UN 3164 får transporteras

oförpackade, i korgar eller i lämplig overpack.”.

4.3.5

Särbestämmelse TU37 ska ha följande lydelse:

”Transport i tank är begränsad till ämnen, som innehåller patogener men

egentligen inte utgör någon allvarlig fara, och mot vilka det finns effektiva

behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder till förfogande, så att faran för

infektionsöverföring är begränsad (måttlig individrisk och låg samhällsrisk),

även om ämnena kan orsaka allvarlig infektion vid exponering.”.

Del 5

5.4.1.1.11 Texten under rubriken till 5.4.1.1.11 ska ha följande lydelse:

”Vid transport enligt 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6.1 (b), 6.7.3.15.6.1 (b)

eller 6.7.4.14.6.1 (b) ska följande anges i godsdeklarationen:

”TRANSPORT ENLIGT 4.1.2.2 (b)”,

”TRANSPORT ENLIGT 4.3.2.3.7 (b)”,

”TRANSPORT ENLIGT 6.7.2.19.6.1 (b)”,

”TRANSPORT ENLIGT 6.7.3.15.6.1 (b)”, eller

”TRANSPORT ENLIGT 6.7.4.14.6.1 (b)”, beroende på vad som är

tillämpligt.”.

5.5.3.6.2

Följande två stycken ska införas sist i 5.5.3.6.2:

”Märkningen ska vara rektangulär, minst 150 mm bred och minst 250 mm hög.

Uttrycket ”WARNING” ska vara i röd eller vit text, med minst 25 mm höga

bokstäver. Där dimensioner inte anges ska alla delar i märkningen vara i

ungefärlig proportion till de dimensioner som visas i figuren.

Uttrycket ”WARNING” och uttrycken ”SOM KYLMEDEL” eller ”SOM

KONDITIONERINGSMEDEL”, beroende på vad som är tillämpligt, ska vara

MSBFS

2021:7

4

angivna på ett officiellt språk i avsändarlandet. Om detta språk inte är engelska,

franska, tyska eller italienska ska de dessutom anges på engelska, franska, tyska

eller italienska, såvida inte annat föreskrivs genom internationella

överenskommelser mellan de länder som berörs av transporten.”.

Del 6

6.8.3.4.12 6.8.3.4.12 ska ha följande lydelse:

”Element och utrustningsdetaljer på alla batterifordon eller MEG-containrar ska

kontrolleras antingen tillsammans eller separat innan de tas i drift för första

gången (första kontroll och provning). Därefter ska batterifordon eller MEG-

containrar, vars element är kärl kontrolleras med högst fem års intervall.

Batterifordon eller MEG-containrar, vars element är tankar ska kontrolleras med

intervall enligt 6.8.2.4.2 och 6.8.2.4.3. En revisionskontroll ska genomföras

oberoende av senaste återkommande kontroll och provning när så krävs enligt

6.8.3.4.16.”.

Del 7

7.5.2.1

Fotnot b) under tabellen ska ha följande lydelse:

”Samlastning av gods i klass 1 med livräddningsutrustning i klass 9 (UN 2990

och 3072) är tillåten.”.

Bilaga S

18.2

Tabellen över multilaterala avtal som Sverige har undertecknat ska ha följande

lydelse:

Avtal för

järnvägstransport

Innehåll

Giltigt till och

med

______________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Josefine

Gullö

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO)

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19121-07