MSBFS 2023:1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om ändring av Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2013:3)

om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och

vätskor;

beslutade den 2023-04-18.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 25 §

förordning (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor att i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av

brandfarliga gaser och vätskor ska

en ny punkt, 10, införas i 2 kap. 1 §.

2 kap.

Undantag från tillståndsplikt

1 § Hantering av nedanstående brandfarliga gaser och vätskor ska vara

undantagen från tillståndsplikt.

1. Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.

2. Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett

eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt

är mindre än 30 kg.

3. Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepump-

anläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller

tvåbostadshus.

4. Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst

50 ml.

5. Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera

förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och

reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med

förbrukningsenheten.

6. Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa har ett

brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning

med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett

brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter.

___________________________________________________________________________

1

Förordningen senast ändrad 2022:1173.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2023:1

Utkom från trycket

den 2023-05-03

MSBFS

2023:1

2

7. Gaser som klassificerats som Brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLP-

förordningens bilaga VI.

8. Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35 °C som har erhållit

negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2,

del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommenda-

tionerna för transport av farligt gods, handbok för provning och

kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).

9. Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i

lantbruksverksamhet.

10. Brandfarliga gaser som används för drift av installerade anordningar i

fordon.

______________

Denna författning träder i kraft 2023-05-15.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA

Amanda Lövenhamn

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-657 95 00

E-post: order@forlagssytem.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19123-01