MYHFS 2009:1

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

MYHFS 2009:1

Utkom från trycket

den 15 oktober 2010

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

kursplaner i yrkeshögskolan;

beslutade den 21 december 2009.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 2 kap 9 § förord-

ningen (2009:130) om yrkeshögskolan följande.

1 § För utbildning som ingår i yrkeshögskolan ska finnas kursplaner för

de kurser som anges i utbildningsplanen för utbildningen. Kursplanerna för

utbildningen ska utarbetas av utbildningsanordnaren tillsammans med den

ledningsgrupp som utbildningsanordnaren tillsatt för utbildningen.

2 § Förutom vad som framgår av 2 kap 9 § förordningen (2009:130) om

yrkeshögskolan ska kursplanerna utformas så att det framgår vilka kunskaper

de studerande ska ha efter avslutad kurs.

3 § De kursplaner som gäller för kurser som ingår i en utbildning ska fast-

ställas av den ledningsgrupp som utsetts av utbildningsanordnaren.

4 § Ledningsgruppen ansvarar för att kursplaner omfattande alla kurser som

ingår i utbildningen är fastställda senast det datum utbildningen påbörjas.

5 § Om utbildningsanordnare vidtar ändring av en kursplan ska denna

kursplan på nytt fastställas av ledningsgruppen. Om ändringen avser kursens

poäng eller annan ändring av väsentlig betydelse för utbildningens mål ska

utbildningsanordnaren ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att

utbildningsplanen ska ändras.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 december 2009.

Myndigheten för yrkeshögskolan

PIA ENOCHSSON

Johan Bengtsson