MYHFS 2011:2

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolans

rfattningssamling

ISSN 2000-6802

1

MYHFS 2011:2

Utkom från trycket

den 21 juli 2011

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för

trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterske-

utbildning.

beslutad 5 juli 2011

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 2 kap. 8 § förord-

ningen (2009:130) om yrkeshögskolan att följande föreskrifter ska upphöra att

gälla vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter, nämligen

1. Myndighetens föreskrifter (MYHFS 2010:2) om kursplan för trafik-

lärarutbildning i yrkeshögskolan.

2. Myndighetens föreskrifter (MYHFS 2009:3) om kursplan för tand-

sköterskeutbildning i yrkeshögskolan.

Dessa förskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna

utkom från trycket i myndighetens författningssamling.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Pia Enochsson. Föredragande har

avdelningschefen Johan Blom varit. Vid ärendets slutliga handläggning har

även avdelningschefen Margareta Ljungqvist och juristen Patrik Ljunggren

närvarit.

Myndigheten för yrkeshögskolan

PIa ENocHSSoN

Generaldirektör

Johan Blom

avdelningschef

Elanders Sverige aB, 2011