MYHFS 2012:1

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

MYHFS 2012:1

Utkom från trycket

den 23 mars 2012

ISSN 2000-6802

Beslut om föreskrifter om Europass tillägg till examens-

bevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap.

17 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 § Utbildningsanordnaren ska i samverkan med den ledningsgrupp som

utbildningsanordnaren tillsatt för utbildningen utarbeta underlag till Europass

tillägg till examensbevis för utbildningar som får beviljande att ingå i yrkes-

högskolan och avslutas 2012-10-01 och senare.

2 § Utbildningsanordnaren ska vid utarbetandet av underlaget följa de

direktiv som fastställts av Myndigheten för yrkeshögskolan.

3 § Utbildningsanordnaren ska senast två månader innan utbildningens

avslut inlämna underlag till Europass tillägg till examensbevis till Myndig-

heten för yrkeshögskolan. Myndigheten publicerar efter kvalitetsgranskning

och översättning tilläggen på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna

enligt uppgift på dem utkom från trycket.

Myndigheten för yrkeshögskolan

PIA ENOCHSSON

Björn Scheele

Elanders Sverige AB, 2012