MYHFS 2012:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

MYHFS 2012:3

Utkom från trycket

den 4 oktober 2012

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av

kompletterande utbildningar;

Beslutade den 17 september 2012

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 23 § för-

ordningen (2009:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Uppgifter som ska lämnas

1 § En huvudman för en kompletterande utbildning med giltigt beslut för

det kalenderår som insamlingen avser, ska lämna följande uppgifter:

Uppgifter om läroanstalten (fortsatt betecknad som skola)

• Skolans adressuppgifter och telefonnummer

• Uppgiftslämnarens namn, telefonnummer och e-postadress

Uppgifter om den kompletterande utbildningen:

• Uppgift om utbildningen var aktiv under det kalenderår som insamlingen

avser

• Elevgruppens/elevgruppernas start- och slutdatum

• Fullständigt personnummer för alla som deltar eller har deltagit i elevgrup-

per som pågick under det kalenderår som insamlingen avser

• För elevgrupper med avslut under det kalenderår som insamlingen avser

anges:

o

uppgift om vilka elever som har fullföljt respektive inte fullföljt utbild-

ningen

• För elevgrupper med avslut efter det kalenderår som insamlingen avser

anges:

o

uppgift om vilka elever som är kvar respektive inte kvar i utbildningen

vid årsskiftet

Tidpunkt och motpart för uppgiftslämnande

2 § Uppgifterna ska lämnas till den motpart och senast det datum som anges

i det missiv som skickas ut i samband med insamlingen.

MYHFS 2012:3

2

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att de utkommit från

trycket.

Pia Enochsson

Generaldirektör

Björn Scheele

Elanders Sverige AB, 2012