MYHFS 2013:4

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

MYHFS 2013:4

Utkom från trycket

den 14 juni 2013

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörig-

het att antas till utbildning inom yrkeshögskolan

Beslutade den 27 maj 2013.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 3 kap 1 §

andra stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan

Svensk utbildning

1 § Den som har gått igenom en utbildning vid folkhögskola är behörig att

antas till utbildning inom yrkeshögskolan om han eller hon har gått

1. en treårig utbildning

2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasie-

skolan,

3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkes-

verksamhet,

eller

4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasie-

skolan.

Dessutom krävs minst att den som har gått igenom en sådan utbildning har

kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller

c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap

1a1.

Dessa föreskrifter träder i kraft tre veckor efter det att de utkommit från

trycket.

Pia Enochsson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef

Elanders Sverige AB, 2013