MYHFS 2014:6

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för

att utbildningar med inriktning tandsköterska ska

ha nationellt likvärdigt innehåll;

beslutade den 25 november 2014.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 8

och 9 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 §

Med stöd av 2 kap. 8 § förordningen om yrkeshögskolan föreskriver

Myndigheten för yrkeshögskolan följande.

För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning tandsköterska, ska

alla studerande vid utbildningens slut ha uppnått de kunskaper, färdigheter

och kompetenser som redovisas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

2 §

Med stöd av 2 kap. 9 § förordningen om yrkeshögskolan föreskriver

Myndigheten för yrkeshögskolan att för utbildningar inom yrkeshögskolan,

med inriktning tandsköterska, framgår målen för kurserna av bilaga 2 till

dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 december 2014.

Thomas Persson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef

MYHFS 2014:6

Utkom från trycket

den 9 december 2014

2

MYHFS 2014:6

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för

yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska

Omfattning

Yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska uppnås efter att den stu-

derande fullgjort kursfordringar om 300 YH poäng med lägst betyget godkänt

i samtliga ämnen.

Mål

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

visa sådan kunskap och förmåga som krävs av arbetslivet för att den stude-

rande ska kunna arbeta som tandsköterska.

Kunskaper

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

visa:

– specialiserade kunskaper inom arbetsområdet och överblick över områden

gränsande till det egna arbetsområdet,

– kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområdet,

– kunskaper om planering och samordning i tandvårdsteamet,

– kunskaper om förhållanden i samhället som påverkar barns, ungdomars

och vuxnas orala hälsa,

– kunskaper om relevanta författningar,

– kunskap i hygienrutiner.

Färdigheter

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

kunna:

– planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbets-

uppgifter inom arbetsområdet,

– självständigt och i samverkan med tandvårdsteamet identifiera patients

tandvårdsbehov,

– identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande

arbete,

– identifiera metodförbättring och kvalitetssäkring,

– tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,

– informera och undervisa olika grupper,

– lösa sammansatta problem samt kunna samverkan med andra i tandvårds-

teamet,

– kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att disku-

tera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och

därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,

– assistera vid tandvårdsbehandlingar.

3

MYHFS 2014:6

Kompetenser

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

visa:

– förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt,

– empatisk förmåga,

– förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, kolle-

gor, myndigheter och övriga instanser,

– insikt om behovet av ytterligare kompetensutveckling.

4

MYHFS 2014:6

Bilaga 2

Målen för kurserna för utbildningar inom yrkeshögskolan med

inriktning tandsköterska

Administration och organisation

30 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskap i och erfarenhet av administrativt arbete vid tand-

vårdsklinik. Kursen ska ge kunskaper om organisation, bestämmelser och

centrala begrepp som är väsentliga inom tandvården. Kursen ska även ge kun-

skap i IT–användning, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom

ska kursen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på

ett etiskt och serviceinriktat sätt.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om tandvårdens organisation och utveckling,

– ha kunskaper om arbetsformer och administrativa rutiner vid tandvårdskli-

nik,

– ha kunskaper om tandsköterskans roll och arbetsuppgifter inom olika

arbetsorganisationer,

– ha kunskaper om centrala lagar och förordningar,

– ha kunskaper om IT-stöd, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete,

– kunna utföra tidsbokning och dokumentation,

– ha kunskap i kommunikation mellan människor och hur denna påverkas

av olika faktorer,

– kunna kommunicera med och stödja vårdtagare utifrån individuella behov,

– ha kunskap i både tandvårdsrelaterade program och i datakunskap,

– ha kännedom om tandvårdsstödet.

Munhålans och tändernas anatomi

10 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska ha kunskaper om

– primär och permanent tanduppsättning,

– munhålans och tändernas anatomi, vävnader och utveckling.

5

MYHFS 2014:6

Anatomi, anestesi och farmakologi

20 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskaper om huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och

farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kän-

nedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt kunskap i

åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion,

– ha kunskaper om huvudets och halsens anatomi,

– ha kunskaper om läkemedel, läkemedelseffekter och läkemedelshantering,

– ha kunskaper om munhålan, dess sjukdomar och behandlingsformer,

– ha kunskap i anestesi och sedering och ha erfarenhet av infiltrationsanes-

tesi,

– ha kunskaper om tecken på sjukdomstillstånd och åtgärder vid akuta situa-

tioner och kunna utföra första hjälpen och hjärtlungräddning.

Material och miljö

20 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete

inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument

och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskap i hantering och

om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om miljö, hållbar utveckling systematiskt arbetsmiljöarbete,

– ha kunskaper om och kunna tillämpa regler för arbetsmiljö och säkerhet,

– ha kunskap i ergonomi och kunna förebygga arbetsskador,

– kunna redogöra för faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön,

– ha kunskaper om verksamhetens och det egna arbetes inverkan på miljön,

– ha kunskaper om härdplaster, material, utrustning och instrument inom

tandvården och kunna hantera material och avfall på ett ändamålsenligt

och säkert sätt.

Odontologi 1

35 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral

radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att

assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

6

MYHFS 2014:6

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om kariessjukdom, påverkande faktorer, behandlingsformer,

förebyggande åtgärder samt instrument och arbetssätt,

– ha kunskap i endodonti, behandlingsformer, samt instrument och arbets-

sätt,

– ha kunskaper om parodontala sjukdomars påverkande faktorer, behand-

lingsformer, förebyggande åtgärder samt instrument och arbetssätt,

– ha kunskap i oral radiologi och erfarenhet av oral röntgentagning, samt

metoder och hjälpmedel vid röntgentagning,

– kunna assistera vid tandvårdsbehandlingar,

– ha kunskap i fissurförsegling.

Odontologi 2

30 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bett-

fysiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assist-

era och utföra arbetsuppgifter inom området.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om barnets utveckling, rättigheter och behov,

– ha kunskaper om metoder och träning för inskolning av barn,

– ha kunskaper om tandsjukdomar, behandlingsformer och profylaktiska

åtgärder till den växande individen,

– ha kunskaper om bettavvikelser, ortodontiska behandlingsmetoder och

instrument,

– ha kunskaper om käkkirurgi, assistans och instrument vid operativa

ingrepp,

– ha kunskaper om trauma,

– ha kunskaper om protetik, konstruktioner, material och hantering,

– ha kunskap i avtryckstagning och temporära ersättningar,

– ha kunskaper om tuggsystemets uppbyggnad och funktion,

– ha kunskaper om besvär i samband med käkkirurgiska ingrepp.

Oral hälsa 1

30 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan

kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av

förebyggande arbete inom oral hälsa.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om kostens och livsstilens betydelse för allmän och oral

hälsa,

7

MYHFS 2014:6

– ha kunskaper om tobaksprevention,

– kunna medverka vid kliniska registreringar och anamnesupptagning,

– kunna utföra profylax, munhygienkontroll, och tandrengöring,

– ha erfarenhet av salivprovtagning,

– ha kunskap i epidemiologisk uppföljning och statistik som rör munhälsa

och behandling,

– kunna avlägsna supragingival tandsten.

Oral hälsa 2

25 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att

informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande

kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kun-

skaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– kunna diskutera och informera om munhälsa och tandvård såväl till grupp

som individuellt,

– ha grundläggande kunskap i psykologi,

– ha kunskaper om sambandet oral hälsa och allmänhälsotillstånd,

– ha kunskap i oral medicinsk vård/sjukhustandvård,

– ha kunskaper om och kunna stödja patienter med särskilda behov,

– kunna assistera vid behandlingar av patienter med särskilda behov,

– ha kunskaper om uppsökande verksamhet inom äldre- och handikapptand-

vård,

– ha kunskap i munhälsobedömningar,

– kunna medverka vid munhälsoutbildning av vårdpersonal,

Vårdhygien och smittskydd

25 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och

smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid

tandvårdsklinik.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskap i basala hygienrutiner,

– ha kunskaper om infektionssjukdomar och immunsystemets uppbyggnad

och funktion,

– ha kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar,

– ha kunskaper om ansvar och regler för vårdhygien och smittskydd,

– ha kunskap i rengöring, sterilisering och desinfektion,

– ha kunskap i skötsel och användande av diskdesinfektor, autoklav och

övrig medicinteknisk utrustning,

8

MYHFS 2014:6

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

– kunna planera, utföra och utvärdera hygien- och smittskyddsarbete vid

tandvårdsklinik.

Teamtandvård

10 yrkeshögskolepoäng

Mål

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtand-

vård. Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i

förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför

den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten

kan variera efter lokala förutsättningar.

Lärande i arbete, termin 1

10 yrkeshögskolepoäng

Kursen genomförs på tandvårdsklinik, heltid under två veckor och ska ge den

studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet.

Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av

dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och be-

mötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner,

klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfa-

renhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Lärande i arbete, termin 2

20 yrkeshögskolepoäng

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, heltid i fyra veckor och ska ge praktisk

kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete, med handledning

assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och instruktion

om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete, termin 3

35 yrkeshögskolepoäng

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, heltid under sju veckor och ska ge

praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och

få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans

arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska

delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläg-

gas inom specialisttandvården.