MYHFS 2015:2

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

kursplaner i konst- och kulturutbildningar och

vissa andra utbildningar;

beslutade den 12 maj 2015.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 40 § för-

ordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa

andra utbildningar.

1 §

Kursplanerna för en utbildning som har stöd enligt förordningen om

stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utarbe-

tas av utbildningsanordnaren tillsammans med styrelsen eller ledningsgrup-

pen för utbildningen.

2 §

Utöver vad som framgår av 14 § förordningen om stöd för konst- och

kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska följande framgå av kurs-

planerna:

– utbildningens benämning och utbildningsnummer,

– den eller de utbildningsomgångar som kursplanen gäller för,

– datum för beslut om kursplanen,

– kursens omfattning i antal veckor, och

– kursens lärar- eller handledarledda verksamhet i antal timmar

3 §

Kursplaner ska beslutas av utbildningens styrelse eller ledningsgrupp på

ett protokollfört möte. Alla kursplaner i utbildningen ska vara beslutade innan

utbildningens start.

4 §

Ändring av en kursplan får bara göras inom ramen för den av myndig-

heten beslutade utbildningsplanen. Om ändring görs ska en ny kursplan beslu-

tas av styrelsen eller ledningsgruppen. Studerande ska ges möjlighet att lämna

synpunkter inför ändring av en kursplan.

5 §

Vid utbildningens start ska de studerande få information om de kurspla-

ner som gäller för utbildningen. Vid varje kursstart ska lärare och de stude-

rande få information om den kursplan som gäller för kursen.

MYHFS 2015:2

Utkom från trycket

den 8 juni 2015

2

MYHFS 2015:2

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015.

Thomas Persson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef