MYHFS 2016:10

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha

nationellt likvärdigt innehåll;

beslutade den 28 juni 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 8

och 9 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 §

Med stöd av 2 kap. 8 § förordningen om yrkeshögskolan föreskriver

Myndigheten för yrkeshögskolan följande.

För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, ska alla

studerande vid utbildningens slut ha uppnått de kunskaper, färdigheter och

kompetenser som redovisas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

2 §

Med stöd av 2 kap. 9 § förordningen om yrkeshögskolan föreskriver

Myndigheten för yrkeshögskolan att för utbildningar inom yrkeshögskolan,

med inriktning trafiklärare, gäller målen för kurserna som framgår av bilaga 2

till dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 augusti

Thomas Persson

Generaldirektör

Christer Bergqvist

T.f. avdelningschef

MYHFS 2016:10

Utkom från trycket

den 22 juli 2016

2

MYHFS 2016:9

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för

yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare

Omfattning

Yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare uppnås efter att den stude-

rande har fullgjort kursfordringar som omfattar 300 yrkeshögskolepoäng med

lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Mål

För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande visa

sådana kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av arbetslivet för

att den studerande ska kunna arbeta som trafiklärare.

Kunskaper

För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande

visa:

– specialiserade kunskaper om författningar som föreskriver innehållet i ut-

bildning för körkort behörighet B,

– kunskaper inom arbetsområdet och överblick över områden gränsande till

det egna arbetsområdet,

– kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområdet,

– kunskaper om pedagogiska teorier och lärandeprocesser,

– kunskaper om trafikförfattningar,

– kunskap om förhållanden och framgångsfaktorer som bidrar till ökad hälsa

inom vägtransportsystemet .

Färdigheter

För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande

kunna:

– självständigt identifiera kundens behov av utbildning för att nå mål enligt

styrdokument som leder till körkort,

– tillämpa sitt kunnande för att omsätta ämneskunskaper och allmänpedago-

giska kunskaper i praktisk verksamhet,

– bedöma en elevs lärande och dokumentera elevens kunskapsutveckling,

– använda digitala verktyg i undervisning på ett säkert och kritiskt sätt,

– lösa sammansatta problem samt kunna samverka med andra för att kunna

individualisera undervisning,

– planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbets-

uppgifter inom arbetsområdet,

– kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att disku-

tera ny fakta, ny forskning och frågeställningar med olika målgrupper och

därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,

– visa kommunikativ och social förmåga som en grund för det egna ledar-

skapet och den pedagogiska verksamheten, samt kommunicera åtaganden

och lösningar på minst ett främmande språk.

3

MYHFS 2016:9

Kompetenser

För yrkeshögskoleexamen med inriktning trafiklärare ska den studerande

kunna visa:

– förmåga att ta ansvar och att agera självständigt,

– förmåga att reflektera över den egna rollen som lärare,

– empatisk förmåga,

– förmåga att värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat,

– ansvar i samarbete med andra och kunna leda samt utvärdera andras resul-

tat,

– förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor

och myndigheter,

– förmåga att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter

för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

4

MYHFS 2016:9

Bilaga 2

Målen för kurserna för utbildning inom yrkeshögskolan med

inriktning trafiklärare

Arbetsmiljö och ansvar

10 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrå-

gor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt

konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjäl-

pen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på en trafikolycksplats.

Mål som den studerande ska uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– ha kunskaper om kvalitetsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete,

– kunna redogöra för faktorer som främjar människors hälsa och välbefin-

nande,

– kunna redogöra för faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön,

– kunna ge exempel på framgångsfaktorer som bidrar till friskare och hälso-

sammare arbetsplatser,

– ha kunskap om ergonomi och kunna anpassa arbetsplatsen så att arbets-

skador undviks,

– ha kunskaper om arbetsmarknadens parter, arbetsrätt och anställningsav-

tal,

– ha kunskaper om parternas skyldighet i fråga om arbetsmiljö, arbets-

anpassning och rehabilitering,

– ha kunskaper om och kunna tillämpa hjärt- lungräddning och första hjäl-

pen och

– ha beredskap att agera omdömesgillt i samband med trafikolycka,

– kunna förebygga risker i utbildningsverksamheten,

– ha kunskaper om konsumenträtt och ansvarsfrågor.

Fordonssäkerhet och miljö

35 Yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt

om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet.

Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar

miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljö-

anpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur

såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna redogöra för grundläggande konstruktion och funktion hos fordon,

– ha kunskaper om säkerhetssystem och dess funktion,

5

MYHFS 2016:9

– kunna ge exempel på fordonsunderhållets betydelse för miljö, säkerhet,

prestanda och ekonomi,

– ha kännedom om teknikutvecklingen inom området,

– kunna ge exempel på bestämmelser och miljömål som reglerar miljöarbete

och krav på fordon,

– ha kunskaper om och färdigheter i ett ansvarsfullt och miljöanpassat kör-

sätt och

– kunna redogöra för faktorer som främjar säkerhet och en hållbar utveck-

ling.

Författningskunskap

35 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom

trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksam-

het. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt

att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna redogöra för lagstiftningens uppbyggnad med koppling till trafikbe-

stämmelser,

– kunna redogöra för bestämmelser relaterade till områdena fordon, körkort

och trafik,

– ha kunskaper om trafikmedicinska förutsättningar och hinder för att få

körkort,

– kunna redogöra för de regler som finns för att arbeta som trafiklärare och

bedriva trafikskola,

– kunna utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser och

– kunna söka kunskap och genomföra utbildningsinsatser utifrån gällande

trafikbestämmelser,

– Självständigt kunna söka och behandla ny information som leder till vi-

dare lärande och professionell utveckling.

Trafikpsykologi

35 Yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild beto-

ning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i

styrdokument inom verksamhetsområdet.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna beskriva trafikanters beteenden utifrån psykologiska teorier,

– kunna diskutera och reflektera över människans förmåga att upptäcka och

bearbeta information i olika trafiksituationer,

6

MYHFS 2016:9

– kunna redogöra för hur olika faktorer påverkar omdömesförmåga, körsätt

och riskbedömning,

– kunna diskutera och ge exempel på hur förares mål och attityd kan på-

verka beteende i trafiken,

– kunna diskutera och reflektera över hur självvärdering kan användas vid

lärandeprocessen.

Trafiksäkerhetsarbete

23 Yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och

forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge

kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäker-

heten.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna redogöra för transport- och trafiksystemets struktur,

– kunna redogöra för trafiksäkerhetsarbete på nationell nivå,

– ha kunskap om hur fordons skyddsanordningar används, samt kunskap om

hastighetens betydelse för och alkohol och drogers inverkan på trafik-

säkerheten,

– kunna redogöra för risker, kostnader och konsekvenser i samband med tra-

fikolyckor,

– kunna ge exempel på trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar

trafiksäkerheten,

– kunna söka, bedöma och använda information om trafiksäkerhet och

forskning.

Yrkespedagogik – Trafiklärare 1

25 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stöd-

jer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområ-

det.

Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov

av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla

utbildningsmaterial.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna redogöra för styrdokument inom verksamhetsområdet,

– kunna diskutera och ge exempel på pedagogiska teorier och kunskapssyn,

– ha kunskaper om hur studieteknik och studieplanering kan främjas,

– kunna diskutera och ge exempel på hur lärande och lärandesituationer kan

stödjas,

7

MYHFS 2016:9

– kunna anpassa utbildnings- och informationsmaterial utifrån målgrupp

och budskap,

– kunna planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser och utvärdera

resultat,

– kunna diskutera och reflektera över trafiklärares arbetsuppgifter och be-

hov av kompetensutveckling.

Yrkespedagogik – trafiklärare 2

50 Yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer

som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och

erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teo-

retiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsned-

sättningar och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad

kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna diskutera och analysera frågor kring ämnesmetodik, didaktik och

utbildningsresultat,

– kunna analysera styrdokument inom verksamhetsområdet,

– kunna diskutera och reflektera över hur sociala, kulturella och personliga

faktorer kan påverka lärandet,

– kunna diskutera och motivera val av metod och innehåll i lärandesituatio-

ner,

– kunna analysera svårigheter att nå mål i gällande kursplan och föreslå åt-

gärder,

– kunna utvärdera utbildningsresultat och kvalitetsarbete och ha kunskaper

om funktionsnedsättningar och kunna föreslå åtgärder vid behov av stöd.

Lärande i arbete 1, termin 2

25 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande

kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under

kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafik-

skolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kund-

bemötande. Den studerande ska under handledning få kunskap om hur doku-

mentation av körkortstagares lektioner och prestationer går till. Kursen ska vi-

dare ge en uppfattning om hur en körlektion planeras och genomförs med av-

seende på övningsområde, övningsmomentet och momentets mål.

Kursen ska ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning

för att träna den studerande att planera och genomföra undervisning tillsam-

mans med handledaren. Den studerande ska tillägna sig kunskaper för

hur den pedagogiska verksamheten är utformad och förstå de krav som ställs

8

MYHFS 2016:9

från kunder, allmänhet och myndigheter. Kursen ska även utveckla förmåga

att diskutera faktorer som påverkar individers körsätt och attityd. Lärandet i

arbete 1 ska ske med handledning av utsedd handledare.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– kunna diskutera och reflektera över kundbemötande,

– kunna diskutera och reflektera om hur lektioner genomförs och dokumen-

teras,

– kunna diskutera och reflektera val av övningsområde, trafikmiljö och steg-

ringsföljd,

– kunna diskutera och reflektera över körkortstagares del i sin utbildning

med avseende på inflytande och värdering av den egna kompetensen.

– kunna planera och genomföra undervisning med stöd av utbildningsmate-

rial,

– kunna utvärdera sin undervisning och visa på förmåga att utveckla lärar-

kompetensen,

– kunna diskutera och utvärdera körkortstagares lärande utifrån mål och

självvärdering,

– kunna diskutera hur attityder och förarbeteende påverkas av olika faktorer.

Lärande i arbete 2, termin 3

50 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av

att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer kör-

kortstagares lärande och mål.

Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner

kring attityder och förarbeteenden. I denna kurs är det tillåtet att den stude-

rande genomför lektioner på egen hand när utbildningsanordnare och hand-

ledare i samråd bedömer att den studerande uppnått tillräcklig hög kunskap,

färdighet och kompetens för att kunna arbeta självständigt. Det självständiga

arbetet sker dock fortfarande under handledares ansvar och ledning.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska självständigt

– kunna föreslå och motivera val av övningsområde, trafikmiljö och steg-

ringsföljd,

– kunna föreslå och motivera val av utbildningsinsatser utifrån körkortstaga-

res behov,

– kunna etablera kontakt med kund och hantera olika situationer med ett

positivt och professionellt bemötande,

– kunna planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningsinsatser som

visar på specialiserade kunskaper i utbildning för körkort,

– kunna skapa goda förutsättningar före och under lektionen för att ett

lärande ska kunna ske,

– kunna planera och genomföra individuellt anpassade utbildningsinsatser

för varje elev och tillsammans med eleven göra löpande avstämningar uti-

från i förväg upprättad plan för utbildningen, samt slutföra förelagda pro-

jekt

9

MYHFS 2016:9

– kunna bedöma, dokumentera och motivera en elevs specifika nivå för att

avgöra om krav för måluppfyllelse uppnåtts eller om fortsatta utbild-

ningsinsatser behövs,

– kunna stödja och utveckla körkortstagares förmåga att realistiskt bedöma

sin körförmåga,

– kunna organisera och leda lektioner och värderingsövningar om regler,

attityder och förarbeteende,

– kunna etablera och utveckla ett gott kundbemötande samt kunna hantera

situationer om klagomål uppstår.

Examensarbete

12 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Syftet med examensarbetet är att den studerande väljer ett projekt för att få

tillfälle att fördjupa sig inom någon del som behandlats under utbildningens

gång. Syftet är också att examensarbetet ska bygga på vetenskaplig grund och

beprövad erfarenhet för att förbereda den studerande för fortsatt lärande efter

examen som trafiklärare.

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frå-

geställning, samt söka och sammanställa relevanta källor som har koppling

till frågeställning och bakgrundsbeskrivning. Kursen ska även ge fördjupade

kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområden. Dessutom ska

kursen ge insikt i behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare

lärande.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. Den studerande

ska

– Självständigt kunna identifiera ett problemområde med relevans och tyd-

lig koppling till yrkesområdet för yrkesutövningen, genom val av ämne

som bygger på tidigare kurser,

– visa fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde,

för att därigenom kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområ-

det,

– kunna formulera en avgränsad och tydlig frågeställning inom det valda

området,

– kunna söka och ange relevanta källor och forskningsresultat för att få

överblick av kunskapsläget inom det valda området,

– kunna sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare re-

sultat som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning, samt

slutföra förelagt projekt

– kunna analysera och dra slutsatser av resultatet och göra jämförelse med

tidigare resultat och inlästa källor,

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det

valda problemområdet,

– kunna ge konstruktiv feedback till andra studerandes examensarbete.

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016