MYHFS 2016:11

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:10) om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:10)

om att utbildningar med inriktning trafiklärare

ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

beslutade den 23 augusti 2016.

Med stöd av 2 kap.8 och 9 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

föreskriver Myndigheten för yrkeshögskolan att ikraftträdandebestämmel-

serna till myndighetens föreskrifter (MYHFS 2016:10) om att utbildningar

med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll ska ha föl-

jande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 augusti 2016 och tillämpas första

gången på utbildning som påbörjas efter den 31 december 2016.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 september 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Christer Bergqvist

T.f. avdelningschef

MYHFS 2016:11

Utkom från trycket

den 6 september 2016

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016