MYHFS 2016:13

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

att utbildningar med inriktning tandsköterska ska

ha nationellt likvärdigt innehåll;

beslutade den 18 oktober 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 8

och 9 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning tandsköterska,

ska alla studerande vid utbildningens slut ha uppnått de kunskaper, färdighe-

ter och kompetenser som redovisas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

2 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning tandsköterska,

gäller målen för kurserna som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första

gången på utbildning som påbörjas efter den 31 december 2016.

2. Genom föreskrifterna upphävs myndighetens föreskrifter MYHFS

2014:6. De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för utbildningar som

har påbörjats före den 1 januari 2017.

Thomas Persson

Generaldirektör

Maria Lindgren

Enhetschef

MYHFS 2016:13

Utkom från trycket

den 9 november 2016

2

MYHFS 2016:13

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för

yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska

Omfattning

Yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska uppnås efter att den stu-

derande fullgjort kursfordringar om 325 yrkeshögskolepoäng med lägst bety-

get godkänt i samtliga ämnen.

Mål

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

visa sådan kunskap och förmåga som krävs av arbetslivet för att den stude-

rande ska kunna arbeta som tandsköterska.

Kunskaper

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

visa:

– specialiserade kunskaper inom arbetsområdet och överblick över om-

råden gränsande till det egna arbetsområdet,

– kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområ-

det,

– kunskaper om planering och samordning i tandvårdsteamet,

– kunskaper om förhållanden i samhället som påverkar barns, ungdo-

mars och vuxnas orala hälsa,

– kunskaper om relevanta författningar,

– kunskap i hygienrutiner.

Färdigheter

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

kunna:

– planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsupp-

gifter inom arbetsområdet,

– självständigt och i samverkan med tandvårdsteamet identifiera patien-

tens tandvårdsbehov,

– identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande

– arbete,

– identifiera metodförbättring och kvalitetssäkring,

– tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,

– informera och undervisa olika grupper på svenska samt på minst ett

främmande språk,

– lösa sammansatta problem samt kunna samverkan med andra i tand-

vårdsteamet,

– kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt kunna

diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika mål-

grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,

– assistera vid tandvårdsbehandlingar.

3

MYHFS 2016:13

Kompetenser

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

visa:

– förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt,

– förmåga att behandla innehållet i ett område med anknytning till kurs-

innehållet som leder till vidare lärande och professionell utveckling,

– förmåga att övervaka arbetsverksamheten,

– förmåga att slutföra förelagda projekt,

– empatisk förmåga,

– förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, kol-

legor, myndigheter och övriga instanser,

– insikt om behovet av ytterligare kompetensutveckling.

4

MYHFS 2016:13

Bilaga 2

Målen för kurserna för utbildningar inom yrkeshögskolan med

inriktning tandsköterska

Administration och organisation

30 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskap i och erfarenhet av administrativt arbete vid tand-

vårdsklinik.

Kursen ska ge kunskaper om organisation, bestämmelser och centrala be-

grepp som är väsentliga inom tandvården. Kursen ska även ge kunskap i IT-

användning, ekonomi, arbetsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete. Dess-

utom ska kursen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och

agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt, på svenska och på minst ett främ-

mande språk.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

– ha kunskaper om tandvårdens organisation och utveckling,

– ha kunskaper om arbetsformer och administrativa rutiner vid tand-

vårdsklinik,

– ha kunskaper om tandsköterskans roll och arbetsuppgifter inom olika

arbetsorganisationer,

– ha kunskaper om centrala lagar och förordningar,

– ha kunskaper om IT-stöd, ekonomi, arbetsprocesser och systematiskt

kvalitetsarbete,

– kunna utföra tidsbokning och dokumentation,

– ha kunskap i kommunikation mellan människor och hur denna påver-

kas av olika faktorer,

– kunna kommunicera med och stödja vårdtagare utifrån individuella be-

hov på svenska samt på minst ett främmande språk,

– ha kunskap i både tandvårdsrelaterade program och i datakunskap,

– ha kännedom om gällande tandvårdsstöd.

Munhålans och tändernas anatomi

10 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper i munhålans och tändernas anatomi.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska ha kunskaper om

– primär och permanent tanduppsättning,

– munhålans och tändernas anatomi, vävnader och utveckling.

5

MYHFS 2016:13

Anatomi, anestesi och farmakologi

20 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper i huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och

farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge

kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt ge färdig-

heter för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som att exempelvis

ge infiltrationsanestesi.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion,

– ha kunskaper om huvudets och halsens anatomi,

– ha kunskaper om läkemedel, läkemedelseffekter och läkemedelshante-

ring,

– ha kunskaper om munhålan, dess sjukdomar och behandlingsformer,

– ha kunskap i anestesi och sedering och ha erfarenhet av infiltrations-

anestesi,

– ha kunskaper om tecken på sjukdomstillstånd och åtgärder vid akuta

situationer och kunna utföra första hjälpen och hjärtlungräddning.

Material och miljö

20 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete

inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument

och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskap i hantering och

om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om miljö, hållbar utveckling systematiskt arbetsmiljö-

arbete samt tillhörande arbetsprocesser,

– ha kunskaper om och kunna tillämpa regler för arbetsmiljö och säker-

het,

– ha kunskap i ergonomi och kunna förebygga arbetsskador,

– kunna redogöra för faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmil-

jön,

– ha kunskaper om verksamhetens och det egna arbetes inverkan på mil-

jön,

– ha kunskaper om härdplaster, material, utrustning och instrument inom

tandvården och kunna hantera material och avfall på ett ändamålsenligt

och säkert sätt.

6

MYHFS 2016:13

Odontologi 1

35 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral

radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att

assistera och utföra arbetsuppgifter som att till exempel informera/instruera

patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om kariessjukdom, påverkande faktorer, behandlingsfor-

mer, förebyggande åtgärder samt instrument och arbetssätt,

– ha kunskap i endodonti, behandlingsformer, samt instrument och ar-

betssätt,

– ha kunskaper om parodontala sjukdomars påverkande faktorer, be-

handlingsformer, förebyggande åtgärder samt instrument och arbets-

sätt,

– ha kunskap i oral radiologi och erfarenhet av oral röntgentagning, samt

metoder och hjälpmedel vid röntgentagning,

– kunna assistera vid tandvårdsbehandlingar,

– ha kunskap i fissurförsegling.

Odontologi 2

30 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bett-

fysiologi.

Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och

utföra arbetsuppgifter inom området som att till exempel framställa temporära

ersättningar.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om barnets utveckling, rättigheter och behov,

– ha kunskaper om metoder och träning för inskolning av barn,

– ha kunskaper om tandsjukdomar, behandlingsformer och profylaktiska

åtgärder till den växande individen,

– ha kunskaper om bettavvikelser, ortodontiska behandlingsmetoder och

instrument,

– ha kunskaper om käkkirurgi, assistans och instrument vid operativa in-

grepp,

– ha kunskaper om trauma,

– ha kunskaper om protetik, konstruktioner, material och hantering,

7

MYHFS 2016:13

– ha kunskap i avtryckstagning och temporära ersättningar,

– ha kunskaper om tuggsystemets uppbyggnad och funktion,

– ha kunskaper om besvär i samband med käkkirurgiska ingrepp,

– ha förmåga att assistera och planera samt identifiera resurser för att ut-

föra arbetsuppgifter inom området som att till exempel ta fram rätt in-

strument vid olika kirurgiska ingrepp i munhålan.

Oral hälsa 1

30 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan

kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av

förebyggande arbete inom oral hälsa. Kursen ska ge färdigheter i att identi-

fiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete som

att exempelvis utföra munhygienkontroll.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om kostens och livsstilens betydelse för allmän och oral

hälsa,

– ha kunskaper om tobaksprevention,

– kunna medverka vid kliniska registreringar och anamnesupptagning,

– kunna utföra profylax, munhygienkontroll, och tandrengöring,

– ha erfarenhet av salivprovtagning,

– ha kunskap i epidemiologisk uppföljning och statistik som rör mun-

hälsa och behandling,

– kunna avlägsna supragingival tandsten.

Oral hälsa 2

25

yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att

informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande

kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kun-

skaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– kunna diskutera och informera om munhälsa och tandvård såväl till

grupp som individuellt på svenska samt på minst ett främmande språk,

– ha grundläggande kunskap i psykologi,

– ha kunskaper om sambandet oral hälsa och allmänhälsotillstånd,

– ha kunskap i oral medicinsk vård/sjukhustandvård,

8

MYHFS 2016:13

– ha kunskaper om och kunna stödja patienter med särskilda behov,

– kunna assistera vid behandlingar av patienter med särskilda behov,

– ha kunskaper om uppsökande verksamhet inom äldre- och handikapp-

tandvård,

– ha kunskap i munhälsobedömningar,

– kunna medverka vid munhälsoutbildning av vårdpersonal.

Vårdhygien och smittskydd

25 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och

smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid

tandvårdsklinik.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskap i hygienrutiner,

– ha kunskaper om infektionssjukdomar och immunsystemets uppbygg-

nad och funktion,

– ha kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar,

– ha kunskaper om ansvar och regler för vårdhygien och smittskydd,

– ha kunskap i rengöring, sterilisering och desinfektion,

– ha kunskap i skötsel och användande av diskdesinfektor, autoklav och

övrig medicinteknisk utrustning och kunna föra loggbok över olika tes-

ter av denna utrustning,

– kunna planera, utföra och utvärdera hygien- och smittskyddsarbete vid

tandvårdsklinik och därigenom lösa sammansatta problem som att

exempelvis förebygga smittspridning på en tandvårdsklinik genom

sterilarbete utifrån klinikens rutiner.

Teamtandvård

10 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtand-

vård.

Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i för-

hållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den

arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan

variera efter lokala förutsättningar.

9

MYHFS 2016:13

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– kunna identifiera och planera resurser som behövs för att utföra arbetet

i ett tandvårdsteam,

– kunna övervaka arbetsverksamheten genom exempelvis tidböcker och

revisioner av patient samt kunna kalla patienter och planera dagarna ut-

ifrån klinikens tidböcker.

Lärande i arbete 1

15 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen genomförs på tandvårdsklinik och ska ge den studerande en uppfatt-

ning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet.

Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet

av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och

bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner,

klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfa-

renhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha övergripande kunskaper om och överblick över arbetet i tandvårds-

teamet med alla dess yrkeskompetenser,

– kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett tand-

vårdsteam,

– kunna förstå hur arbetet inom ett tandvårdsteam planeras,

– ha kunskaper om mottagande och bemötande av patienter.

Lärande i arbete 2

25 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik och ska ge praktisk kunskap i tillämp-

ning av vårdhygien och smittskyddsarbete. Den studerande ska med handled-

ning assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och in-

struktion om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behand-

lingar.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– få kunskaper om och överblick över arbetet på en tandvårdsklinik och

praktisk kunskap om arbetet som tandsköterska,

10

MYHFS 2016:13

– få kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier, samt utföra

dagliga hygienrutiner,

– kunna assistera vid tandvårdsbehandlingar och föreslå lösningar på

problem som till exempel instruktion av olika munhygienartiklar.

Lärande i arbete 3

40 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik och ska ge praktisk kunskap i att på

egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i

förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdstea-

met. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en

praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvår-

den.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– självständigt kunna planera och utföra sina arbetsuppgifter som tand-

sköterska,

– ha kunskaper om och överblick över arbetet på en tandvårdsklinik samt

praktisk kunskap om arbetet som tandsköterska,

– kunna lösa problem inom tandvårdsområdet, som exempelvis utföra

mer avancerade arbetsuppgifter i nya situationer på ett kvalitets- och

säkerhetsmässigt sätt kopplade till yrket.

Examensarbete

10 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge den studerande möjlighet att behandla innehållet i ett arbets-

område inom tandvården med anknytning till någon, eller några, av kurserna i

utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till

vidare lärande och professionell utveckling.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– självständigt kunna behandla innehållet i ett arbets- eller studieområde,

– föreslå hur det studerade området kan leda till vidare lärande eller pro-

fessionell utveckling,

– kunna slutföra förelagt projekt.

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016