MYHFS 2016:9

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar med gällande beslut om stöd

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökan om förnyat stöd för konst- och

kulturutbildningar med gällande beslut om stöd;

beslutade den 14 juni 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 40 § för-

ordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa

andra utbildningar.

1 §

Föreskrifterna gäller för de utbildningar som vid ansökningstillfället har

ett gällande beslut om stöd, i form av studiestödsberättigande för de stude-

rande eller statsbidrag, enligt förordningen om stöd för konst- och kultur-

utbildningar och vissa andra utbildningar.

2 §

Ansökan om förnyat stöd ska ha kommit in till Myndigheten för yrkes-

högskolan senast 12 månader men tidigast 15 månader innan starten av den

första utbildningsomgång som ansökan avser.

3 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats finns anvisningar om

ansökningsförfarandet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i

anvisningarna om ansökningsförfarandet.

4 §

Ansökan om förnyat stöd för en konst- och kulturutbildning ska vara

skriven på svenska om inte annat är särskilt föreskrivet i annan författning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Christer Bergqvist

Tf avdelningschef

MYHFS 2016:9

Utkom från trycket

den 20 juni 2016

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016