MYHFS 2017:1

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som

uppfyller utbildningskraven för auktorisation

lågspänning inom elinstallation;

beslutade den 7 mars 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 8

och 9 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan, som uppfyller utbildningskraven

för auktorisation lågspänning inom elinstallation, ska alla studerande vid ut-

bildningens slut ha uppnått de kunskaper, färdigheter och kompetenser som

redovisas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

2 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan, som uppfyller utbildningskraven

för auktorisation lågspänning inom elinstallation, gäller målen för kurserna

som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2017 och tillämpas första gången

på utbildning som beslutas efter ikraftträdandet.

Thomas Persson

Christer Bergqvist

MYHFS 2017:1

Utkom från trycket

den 5 april 2017

2

MYHFS 2017:1

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för

yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller utbildningskraven för

auktorisation lågspänning inom elinstallation.

Omfattning

Utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller utbildnings-

kraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation ges efter att den stu-

derande fullgjort kursfordringar som omfattar 104 yrkeshögskolepoäng med

lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Mål

Utbildningen uppfyller Elsäkerhetsverkets utbildningskrav för auktorisation

lågspänning för elinstallationsarbete. Utbildningen ska ge kunskaper om gäl-

lande regler och standarder avseende auktorisation lågspänning samt ge de

kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som elinstallatör. Vidare

ska utbildningen stimulera till fortsatt lärande.

Kunskaper

För yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktori-

sation lågspänning inom elinstallation ska den studerande visa specialiserade

kunskaper:

– om gällande regler och standarder som gäller elinstallationer,

– om hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanlägg-

ningar ur säkerhetssynpunkt,

– om hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är

uppbyggda,

– om elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar

och utrustningars funktionalitet.

Färdigheter

För yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktori-

sation lågspänning inom elinstallation ska den studerande kunna:

– utföra och planera elinstallationer i starkströmsanläggningar samt identi-

fiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter,

– lösa sammansatta problem som kan uppstå i olika typer av elanläggningar,

– utföra beräkningar och dimensioneringar som tillämpas vid elinstallatio-

ner i elektriska starkströmsanläggningar, samt upprätta dokumentation av

dessa,

– utföra kontroll före ibruktagning,

– utföra mätningar för att verifiera de elektriska egenskaperna,

– upprätta ritningar, kretsscheman med tillhörande dokumentation,

– kommunicera mindre åtaganden och lösningar samt anvisningar på minst

ett främmande språk genom att tolka och förklara manualer samt följa in-

struktioner på ritningar och verktyg.

3

MYHFS 2017:1

Kompetens

För yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktori-

sation lågspänning inom elinstallation ska den studerande visa:

– att den studerande självständigt kan utveckla och behandla de kunskaper

och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanlägg-

ningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning, samt

övervaka regler och standarder som förändras över tid,

– förmåga att slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen

är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare

kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas.

4

MYHFS 2017:1

Bilaga 2

Målen för kurserna för yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller

utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom

elinstallation

Elinstallationer i byggnader

40 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft

och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation

innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäk-

ningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompa-

tibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet

och materiallära som behövs för beräkningarna.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga

handlingar för installation av kraft- och belysningsanläggningar,

– ha kännedom om den mekanik, hållfasthets- och materiallära som behövs

för konstruktionsberäkningarna,

– kunna upprätta elscheman med tillhörande dokumentation,

– ha kännedom om hur olika materialval påverkar elanläggningar ur säker-

hetssynpunkt,

– förstå vikten av att kontrollera installationsarbeten och bedöma vilken om-

fattning på kontrollen som krävs för ett visst arbete samt kunna redogöra

för hur kontrollen ska utföras,

– praktiskt ha utfört kontroller av elektriska starkströmsanläggningar innan

de tas i bruk. Det gäller även för elinstallationer där elektromagnetisk

kompatibilitetsproblematik kan uppstå,

– kunna diskutera och bedöma olika säkerhetslösningar för en elanläggning

både ur installations-, drifts- och underhållssynpunkt,

– kunna utföra elinstallationer som uppfyller gällande regler avseende elek-

tromagnetisk kompatibilitet.

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella

anläggningar

40 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i

Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktled-

ningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbane-

drift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjnings-

anläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet. Dessutom ska kursen ge

5

MYHFS 2017:1

kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och

överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– kunna utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsbe-

räkningar och dimensionera enklare nät för lågspänningsanläggningar,

– ha kunskaper om vanliga typer av konventionella och alternativa elenergi-

system samt deras arbetsprinciper och produktionsförutsättningar,

– kunna redogöra för olika elproduktions- och överföringssystems uppbygg-

nad,

– ha kunskaper om överspänningars uppkomst och överspänningsskydd,

– ha kännedom om hur störningar och brister i elkvaliteten påverkar olika

typer av elutrustningar och hur problemen åtgärdas,

– kunna redogöra för uppbyggnad, funktion och anslutning av utrustningar

för reservkraft och avbrottsfri kraft,

– kunna redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på männi-

skans elmiljö samt riskerna med elektrisk ström,

– ha kännedom om metoder och utrustningar för drift, underhåll och över-

vakning av elkrafttekniska utrustningar,

– ha kännedom om uppbyggnad av och utrustning för kontaktledningsan-

läggningar för bandrift.

Elmaskiner – drivsystem

12 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefas-

transformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med

tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning. Dessutom

ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer

av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande stan-

darder inom elmaskinområdet.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kännedom om transformatorers och roterande elmaskiners uppbygg-

nad,

– kunna redogöra för olika typer av transformatorers och roterande elmaski-

ners funktioner och egenskaper,

– kunna genomföra beräkningar av utrustningsdata och med ledning av

dessa välja transformatorer och elmaskiner med tyngdpunkt på trefas

asynkronmaskiner,

– ha översiktliga kunskaper om övriga typer av roterande maskiner och

deras användning,

– kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga

handlingar för motordrifter,

– ha kännedom om uppbyggnad, funktion och användning av drivsystem,

6

MYHFS 2017:1

– kunna välja drivutrustning för olika typer av motordrifter med hänsyn till

elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet,

– kunna tillämpa gällande standarder inom elmaskinområdet,

– själv ha utfört laborationer och mätövningar på transformatorer och rote-

rande elmaskiner i syfte att verifiera de elektriska egenskaperna.

Regler och standarder

12 yrkeshögskolepoäng

Kursbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområ-

det med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav

som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom

om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg-

och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska

– ha kunskaper om och kunna tillämpa gällande regler inom elinstallations-

området,

– ha kunskaper om de krav som gäller för den som utför elinstallations-

arbete,

– ha ingående förståelse för skillnaden i tillämpning mellan regler, standar-

der eller andra bedömningsgrunder,

– ha översiktliga kunskaper om skillnader mellan Sveriges och andra län-

ders regelverk,

– kunna söka i, ha förståelse för och kunna tillämpa gällande svensk stan-

dard samt känna till internationell standard för lågspänningsanläggningar,

– ha översiktliga kunskaper om den lagstiftning som reglerar arbetarskydd

samt kunna diskutera arbetsmiljöns betydelse och vara medveten om vik-

ten av att arbeta på ett säkert sätt vid alla arbeten där det finns risk för en

elektrisk fara,

– ha kännedom om bygg- och brandskyddsföreskrifter av betydelse för el-

installationsområdet,

– ha kunskap om de regler som gäller för elinstallationsföretag och elinstal-

latörer vid elinstallationsarbete.

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017