MYHFS 2017:5

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om att utbildningar med inriktning trafiklärare

ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor;

beslutade den 10 maj 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 3 a § förord-

ningen (2009:130) om yrkeshögskolan följande.

1 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, gäl-

ler följande krav på särskilda förkunskaper och villkor.

Utöver de krav som ställs i 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen om yrkeshög-

skolan ska sökande till utbildningar till trafiklärare

1. ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller

svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,

2. inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18

månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och

3. ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2,

samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning

genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första

gången på utbildning som beslutas efter den 1 januari 2018.

Johnny Henriksson

Tf. generaldirektör

Christer Bergqvist

Verksamhetschef

MYHFS 2017:5

Utkom från trycket

den 22 maj 2017

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017