MYHFS 2018:5

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning

instrument- och steriltekniker

;

beslutade den 2 oktober 2018.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap.

79 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan om utbildningsplan och

kursplaner för utbildningar med inriktning instrument- och steriltekniker.

1 §

Utbildningarna ska omfatta 315 yrkeshögskolepoäng och ska avslutas

med en yrkeshögskoleexamen.

2

§

Utbildningarna ska ge de kunskaper, färdigheter och kompetenser som

redovisas i bilaga 1.

3 §

Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och innehåll ska

följa det som redovisas om kursplanerna i bilaga 2.

I övrigt ska kursplanerna

följa det som framgår av 2 kap. 9 § 5 och 6 förordningen om yrkeshög-

skolan

.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2018 och tillämpas första

gången på ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan som ges in till myndig-

heten under 2019.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

MYHFS 2018:5

Utkom från trycket

den 4 december 2018

2

MYHFS 2018:5

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

För yrkeshögskoleexamen med inriktning instrument- och steriltekniker ska

den studerande uppnå sådana kunskaper, färdigheter och kompetenser som

anges nedan.

Kunskaper

Den studerande ska ha specialiserade kunskaper om:

– mikrobiologisk anatomi,

– vårdhygien,

– rengöring, desinfektion och sterilisering,

– medicintekniska produkter och

– relevanta regelverk.

Färdigheter

Den studerande ska ha färdigheter i att:

– planera och identifiera resurser för att kunna utföra specialiserade arbets-

uppgifter inom sterilteknik,

– självständigt och i samverkan hantera, underhålla och kontrollera avance-

rad medicinteknisk utrustning,

– identifiera behov av metodförbättring och kvalitetssäkring,

– informera och undervisa olika grupper på svenska samt på minst ett främ-

mande språk,

– verksamhetsutveckla inom sterilteknik och

– kritiskt granska information.

Kompetenser

Den studerande ska ha kompetenser för att:

– självständigt arbeta som steriltekniker,

– ta eget ansvar för fortsatt lärande och professionell utveckling som steril-

tekniker och

– slutföra förelagda projekt.

3

MYHFS 2018:5

Bilaga 2

Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och

innehåll

Anatomi och instrumentkunskap

35 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar inspektion, kontroll och underhåll av avancerade kirur-

giska- och dentala instrument för att förebygga skador och smittspridning.

Vidare behandlas människokroppens anatomi och dess vävnader satta i rela-

tion till olika kirurgiska ingrepp eller behandlingar och de instrument som

används i olika kirurgiska och dentala sammanhang.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion,

– kunskaper om vanliga kirurgiska ingrepp och de instrument som används

vid ingreppen,

– kunskaper om de regelverk som styr tillverkning, ansvar och användande

av kirurgiska instrument,

– kunskaper om dentalinstrumentens taktilitet,

– specialiserade kunskaper om uppbyggnad, användning och funktion av

kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument samt funktionskon-

troller och underhåll av instrumenten enligt instruktioner,

– specialiserade kunskaper om olika instruments material och hur de ren-

görs, desinficeras, steriliseras samt hantering och kontroll av de olika

instrumenten,

– specialiserade kunskaper om orsaker till skador på instrument och bedöm-

ning av skadans omfattning samt om skadan medför kassering eller repa-

ration,

– specialiserade kunskaper om demontering och montering av avancerade

kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument,

– specialiserade kunskaper om smittspridningsrisker vid hantering och för-

packning av instrument.

Examensarbete

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Fördjupning av innehållet i ett arbetsområde inom instrument- och steriltek-

nik med anknytning till någon, eller några, av kurserna i utbildningen.

4

MYHFS 2018:5

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– Kompetenser att självständigt omsätta sina kunskaper och färdigheter

inom instrument- och sterilteknik till ett vidare lärande och professionell

utveckling.

Kommunikation och handledning

10 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar metoder för kommunikation och utövande av handledning

vid kunskapsöverföring av arbetsmomenten. Vidare behandlas ämnen som

gruppsykologi, konflikthantering, stresshantering, pedagogik och utformande

av instruktioner.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om gruppsykologi och konflikthantering,

– kunskaper om stresshantering,

– kunskaper i kommunikation,

– färdigheter i att muntligen och skriftligen instruera och handleda om

arbetssätt och metoder, på svenska samt på minst ett främmande språk och

– färdigheter i att söka information.

Kvalitetsledningssystem

40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar användandet av kvalitetsledningssystem samt utformande

av metoder och rutiner utifrån gällande regelverk. Vidare behandlas även

ämnen som arbetsmiljö, organisationsuppbyggnad och projektledning över-

siktligt.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om vanliga kvalitetsledningssystem och deras funktion i verk-

samheten,

– kunskaper om internationella och nationella standarder, författningar och

riktlinjer rörande kvalitetssäkringssystem och kvalitetsarbete samt lagen

om patientsäkerhet,

– kunskaper om hur en god arbetsmiljö skapas och

– färdigheter i att göra riskanalyser och åtgärdsplaner i syfte att utveckla och

revidera arbetsrutiner för ett optimalt och säkert arbetsflöde.

5

MYHFS 2018:5

LIA operationsavdelning och dentalklinik

20 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar arbetsuppgifter, arbetsmiljön och dagliga rutiner på en ope-

rationsavdelning och dentalklinik. Vidare ges erfarenhet av att delta vid kirur-

giska och dentala ingrepp samt att arbeta i sterilförråd.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om dentala och kirurgiska instrument samt hur de hanteras och

används under kirurgiska ingrepp eller behandlingar,

– kunskaper om författningar och standarder som tillämpas i arbetet på en

operationsavdelning eller dentalklinik,

– färdigheter i att arbeta enligt basala hygienrutiner,

– färdigheter i underhåll, tester och kontroller av desinfektions- och sterili-

seringsutrustning,

– färdigheter i att förbereda och avsluta arbetet vid ingrepp eller behand-

lingar,

– färdigheter i att sköta sterilförrådsarbete och

– färdigheter i att hantera avfall.

LIA sterilteknisk enhet

85 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar självständigt genomförande av hela processen kring ren-

göring, desinfektion och sterilisering på en sterilteknisk enhet. Kunskaperna

från de teoretiska kurserna omsätts till praktisk tillämpning.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om och överblick över arbetet på en sterilteknisk enhet,

– färdigheter i att genomföra hela rengörings-, desinfektions- och sterilise-

ringsprocessen,

– färdigheter i att demontera, montera, inspektera och kontrollera kirurgiska

instrument och hantera flexibla endoskop i syfte att säkra funktion, ren-

görings- och desinfektionsresultat,

– färdigheter i att ställa iordning instrumentgaller inklusive packning, märk-

ning och registrering i spårbarhetssystem,

– färdigheter i att dokumentera och avvikelsehantera situationer och proces-

ser samt registrera dessa i spårbarhetssystem,

– färdigheter i att hantera och förvara höggradigt rena flexibla endoskop,

– färdigheter i att sköta sterilförrådsarbete,

6

MYHFS 2018:5

– färdigheter i att hantera avfall och

– kompetenser att självständigt arbeta som steriltekniker.

Mikrobiologi och vårdhygien

30 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar mikrobiologi, smittspridning, inaktiveringsmetoder samt

vårdhygienens historia och organisation.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om nationell och internationell vårdhygienisk organisation,

– kunskaper om mikroorganismers uppbyggnad, förökning, livsbetingelser,

resistensutveckling och mutationer,

– kunskaper om virologi, framförallt hepatit och HIV, samt virus livsbeting-

elser och inaktivering,

– kunskaper om vårdhygien,

– kunskaper om antibiotika,

– specialiserade kunskaper om hygienrutiner och personlig hygien,

– specialiserade kunskaper om smittspridning, kroppens försvar mot infek-

tioner, vårdrelaterade infektioner och infektionsregistrering och

– färdigheter i att hindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Rengöring och desinfektion

40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning

inom sjuk- och tandvård samt hantering av utrustningen.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om de krav som författningar, riktlinjer och standarder ställer

på rengörings- och desinfektionsprocesser,

– kunskaper om avfall och återvinning av biologiskt och kemiskt avfall

inklusive amalgam,

– specialiserade kunskaper om olika media så som vatten och kemikalier

som används i samband med rengöring och desinfektion,

– specialiserade kunskaper om metoder för rengöring och desinfektion,

– specialiserade kunskaper om rengörings- och desinfektionsutrustning,

– färdigheter i att underhålla, testa och kontrollera medicinsk utrustning,

– färdigheter i att testa, kontrollera och validera desinfektionsutrustning och

– färdigheter i att planera och utföra rengöring och desinfektion.

7

MYHFS 2018:5

Sterilisering

40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar sterilisering och paketering av medicinteknisk utrustning

inom sjuk- och tandvård samt hantering av utrustningen. Vidare behandlar

kursen kemiska, digitala, visuella, tekniska och biologiska kontroller av med-

icinsk utrustning samt media som förekommer inom sterilisering.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om de krav som författningar, riktlinjer och standarder ställer

på steriliseringsprocesser,

– kunskaper om avfallshantering och återvinning av restprodukter vid steri-

lisering,

– kunskaper om dokumentation och spårbarhet,

– kunskaper om märkning, förrådshållning, hållbarhetstider samt transport

av sterilt eller höggradigt rent gods,

– specialiserade kunskaper om olika mediakvalitéer för vatten, ånga och

luft,

– specialiserade kunskaper om metoder för sterilisering,

– specialiserade kunskaper om steriliseringsutrustning,

– specialiserade kunskaper om användning av autoklav,

– specialiserade kunskaper om sterilbarriärsystem,

– färdigheter i att testa, kontrollera och validera steriliseringsutrustning och

– färdigheter i att planera och utföra sterilisering.

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2018