MYHFS 2019:1

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning

stödpedagog inom funktionshinderområdet;

beslutade den 22 januari 2019.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 7–

9 §§ och 3 kap. 3 a § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan för utbild-

ningar med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet.

1 § Utbildningarna ska omfatta 200 yrkeshögskolepoäng och ska avslutas

med en yrkeshögskoleexamen.

2 § För behörighet att antas till utbildningarna ställs följande krav på sär-

skilda förkunskaper; Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopeda-

gogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 samt minst ett års sam-

mantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktions-

nedsättning.

3 § Utbildningarna ska ge de kunskaper, färdigheter och kompetenser som

redovisas i bilaga 1.

4 § Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och innehåll ska

följa det som redovisas om kursplanerna i bilaga 2. I övrigt ska kursplanerna

följa det som framgår av 2 kap. 9 § 5 och 6 förordningen om yrkeshögskolan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2019 och tillämpas första

gången på ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan som ges in till myndig-

heten under 2019.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

MYHFS 2019:1

Utkom från trycket

den 31 januari 2019

2

MYHFS 2019:1

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

För yrkeshögskoleexamen med inriktning stödpedagog inom funktions-

hinderområdet ska den studerande uppnå sådana kunskaper, färdigheter och

kompetenser som anges nedan.

Kunskaper

Den studerande ska ha specialiserade kunskaper:

– om intellektuella, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar och

vilka konsekvenser de får för den enskilde i vardagen,

– om kommunikationsmetoder inom funktionshinderområdet,

– om pedagogik inom funktionshinderområdet,

– om individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet för den en-

skilde,

– om etik och professionellt förhållningssätt i arbete inom funktionshin-

derområdet,

– om författningar som reglerar funktionshinderområdet,

– i social dokumentation och

– om hälsans betydelse för den enskildes livskvalitet.

Färdigheter

Den studerande ska ha färdigheter i att:

– arbeta för den enskildes självbestämmanderätt,

– tillämpa individanpassade pedagogiska metoder som främjar självstän-

dighet och delaktighet,

– praktisera ett lågaffektivt bemötande,

– arbeta målstyrt i enlighet med upprättade planer för att säkerställa kvali-

teten,

– bidra till att utveckla verksamheten utifrån kvalitet och evidensbaserad

kunskap inom området,

– handleda andra inom arbetsområdet och

– ge en presentation på engelska i skrift och tal.

Kompetenser

Den studerande ska ha kompetenser för att:

– stödja den enskilde i kontakter med dennes nätverk för att främja

dennes delaktighet och självständighet,

– tillämpa författningar och värdegrunder på ett etiskt försvarbart sätt i

arbetet med den enskilde,

– stödja och vägleda andra i användandet av pedagogiska och kommuni-

kativa metoder i syfte att främja den enskildes delaktighet och själv-

ständighet,

– självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kon-

tinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom

arbetsområdet,

3

MYHFS 2019:1

– ta fram en individuell plan i samråd med den enskilde genom användan-

det av kommunikationsstöd och ett pedagogiskt upplägg och

– planera, genomföra och följa upp arbetet inom arbetsområdet i syfte att

främja ett etiskt förhållningssätt gentemot den enskilde och för att

säkerställa att personalen tillsammans arbetar mot samma mål.

4

MYHFS 2019:1

Bilaga 2

Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och

innehåll

Praktisk juridik inom social omsorg

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete.

Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och

vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om de författningar och riktlinjer som styr verksamheter

inom funktionshinderområdet,

– färdigheter i att tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verk-

samheter inom funktionshinderområdet innebär i praktiken och

– kompetens att tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumenta-

tion och i arbetet med den enskilde.

Funktionsnedsättningar

25 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar funktionsnedsättningar

och dess konsekvenser i vardagen

för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation,

begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva ned-

sättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– specialiserade kunskaper i intellektuella, kognitiva, fysiska och psy-

kiska funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den en-

skildes vardag,

– specialiserade kunskaper om kommunikationssvårigheter i samband

med funktionsnedsättningar,

– specialiserade kunskaper om funktionsnedsättningar i kombination med

missbruk och

– färdigheter i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller

kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes

villkor och med hänsyn till den enskildes integritet.

5

MYHFS 2019:1

Människan i utveckling

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan

anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går

igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur

har för människans välbefinnande.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt i

olika faser i livet, från barn- till ålderdom,

– kunskaper om människans sexualitet,

– kunskaper om mångfald och integration ur individ-, grupp- och sam-

hällsperspektiv,

– kunskaper om kulturens betydelse för individens utveckling,

– specialiserade kunskaper om salutogent förhållningsätt och begreppet

”KASAM”, som betecknar en känsla av sammanhang,

– kunskaper om hur den enskildes sociala nätverk påverkar dennes ut-

veckling,

– kunskaper om kännetecken på våld eller annan utsatthet i nära relatio-

ner,

– färdigheter i att stödja den enskilde i olika utvecklingsskeden och faser i

livet,

– färdigheter i att arbeta salutogent och utifrån den enskildes behov,

– färdigheter i att samverka med den enskildes nätverk,

– färdigheter i att möta människor från olika kulturer med andra värde-

ringar än de egna,

– färdigheter i att bidra till att skapa förståelse för kulturella skillnader

och olika värderingar i verksamheten och

– kompetens att handleda andra till ett salutogent förhållningssätt.

Etik och professionellt förhållningssätt

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och

dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i

en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och

analysera etiska dilemman.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om etiska teorier, modeller och begrepp,

6

MYHFS 2019:1

– kunskaper om makt- och beroendeteorier,

– färdigheter i att praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som främjar

den enskildes rättigheter till självbestämmande och delaktighet,

– färdigheter i att identifiera och reflektera över etiska dilemman i yrkes-

utövandet som stödpedagog,

– färdigheter i att identifiera makt- och beroendeförhållanden i den en-

skildes vardag,

– färdigheter i att använda metoder och arbetssätt för att bidra till en ge-

mensam värdegrund,

– kompetens att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvar-

bart och professionellt sätt och

– kompetens att handleda andra i att arbeta med och bemöta den enskilde

på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt genom att till exempel re-

flektera över etiska dilemman.

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

35 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet

samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestäm-

mande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunika-

tion, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt

stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och di-

lemman

.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– specialiserade kunskaper om kommunikationsstöd inom funktionshin-

derområdet så som alternativ kompletterande kommunikation och sam-

talsmetodik,

– kunskaper om tekniska hjälpmedel för inlärning och kommunikation,

– kunskaper om välfärdsteknologi,

– färdigheter i att kommunicera med människor med olika funktionsned-

sättningar,

– färdigheter i att kommunicera med hjälp av olika tekniska verktyg,

– färdigheter i att använda tekniska verktyg för inlärning,

– färdigheter i att implementera välfärdsteknologi i verksamheten,

– kompetens för att utifrån den enskildes funktionsnedsättning välja och

anpassa lämpligt kommunikationsstöd och

– kompetens för att vägleda andra i användandet av olika kommunika-

tionssätt, såsom att ge kognitivt stöd för att främja kommunikation, del-

aktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen.

7

MYHFS 2019:1

Dokumentation och kvalitetssäkring

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes

rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomför-

ande av myndighetsbeslut.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– specialiserade kunskaper om dokumentation, behovsbedömning, be-

slutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov,

– färdigheter i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser

och aktiviteter för den enskilde,

– färdigheter i att arbeta utifrån beslut om bistånd,

– kompetenser att involvera den enskilde i upprättandet av en genomför-

andeplan och utvärdering av den och

– kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation.

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

35 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att

kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verk-

samheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att

tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och

verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom

stödpedagogiskt arbete,

– specialiserade kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt,

– färdigheter i att anpassa pedagogiska metoder och arbetssätt utifrån den

enskildes behov,

– färdigheter i att tillämpa metoder för ett vägledande förhållningssätt, på

såväl individ- som på gruppnivå,

– kompetenser för att reflektera över, och vid behov, omvärdera verksam-

hetens arbetsmetoder för att bidra till individuellt anpassade lösningar

för den enskilde med hög kvalitet och

– kompetens för att handleda andra i ett pedagogiskt förhållningssätt.

8

MYHFS 2019:1

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2019

Examensarbete

25 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med an-

knytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation,

välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och

arbetssätt.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för ut-

vecklingsarbete,

– fördjupade kunskaper inom delar av utbildningen

s

innehåll,

– färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt

eget,

– färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska

i skrift och tal,

– kompetenser för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor

och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt,

– kompetens för att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och

– kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och

färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom

arbetsområdet,

Lärande i arbete

20 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för

reflektion och analys av arbetet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedago-

giska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från

utbildningens teoretiska kurser,

– färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt

inom arbetsområdet,

– färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för kommuni-

kation samt i användandet av välfärdsteknologi och kognitivt stöd inom

funktionshinderområdet och

– kompetens att arbeta för kvalitetshöjande insatser i verksamheten.