MYHFS 2019:4

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om anstånd med studier och studieuppehåll

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

anstånd med studier och studieuppehåll;

beslutade den 11 juni 2019.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 3 kap. 8 §

förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 §

Av 3 kap. 8 § andra stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögsko-

lan framgår att en utbildningsanordnare endast kan bevilja anstånd och studie-

uppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkes-

högskolan.

Anstånd med studier

2 §

Med anstånd avses att den som antagits till en utbildning, ges möjlighet

att skjuta upp tidpunkten för att påbörja studierna.

3 §

Särskilda skäl för anstånd kan vara sociala eller medicinska omständig-

heter. Särskilda skäl kan också vara andra särskilda omständigheter som till

exempel vård av barn eller värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring.

4 §

Anståndstiden ska vara begränsad och får uppgå till högst 18 månader.

Om det finns synnerliga skäl får anståndstiden vara längre än 18 månader.

Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om vid vilken tidpunkt den

studerande senast ska meddela att studierna ska påbörjas.

Studieuppehåll

5 §

Med studieuppehåll avses att den som har påbörjat studierna medges ett

uppehåll i studierna.

6 §

Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala eller medicinska om-

ständigheter. Särskilda skäl kan också vara andra särskilda omständigheter

som till exempel vård av barn, plikt- eller civilpliktstjänstgöring.

7 §

Utbildningsanordnarens beslut om studieuppehåll ska avse en bestämd

tidsperiod. Ett beslut om studieuppehåll får förenas med villkor om vid vilken

tidunkt den studerande senast ska meddela att studierna ska fortsätta.

MYHFS 2019:4

Utkom från trycket

den 24 juni 2019

2

MYHFS 2019:4

Elanders Sverige AB, 2019

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2019.

THOMAS PERSSON

Generaldirektör

Carina Larsson

Chefsjurist