MYHFS 2019:5

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för

konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd

i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är

berättigade till studiestöd eller statsbidrag;

beslutade den 14 juni 2019.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 40 § för-

ordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa

andra utbildningar.

1 §

Ansökan får avse utbildningar med utbildningsstart från den 1 januari

2020.

2 §

Ansökan ska ha kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan senast

9 oktober 2019. Ansökan som kommer in efter denna tidpunkt anses som för

sent inkommen.

3 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet. Ansökan ska innehålla de uppgifter

som efterfrågas i anvisningarna.

4 §

Ansökan ska vara skriven på svenska om inte annat är särskilt föreskri-

vet i författning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juli 2019 och gäller till utgången av

oktober 2019.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

MYHFS 2019:5

Utkom från trycket

den 24 juni 2019

Elanders Sverige AB, 2019