MYHFS 2020:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning tandsköterska

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning

tandsköterska;

beslutade den 21 februari 2020.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap.

79 §§ och 3 kap. 3 a § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan för

utbildningar med inriktning tandsköterska.

1

§

Utbildningarna ska omfatta 325 yrkeshögskolepoäng och ska avslutas

med en yrkeshögskoleexamen.

2 §

För behörighet att antas till utbildningarna ställs följande krav på sär-

skilda förkunskaper; Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 och Engelska

5

.

3

§

Utbildningarna ska ge de kunskaper, färdigheter och kompetenser som

redovisas i bilaga 1.

4 §

Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och innehåll ska

följa det som redovisas om kursplanerna i bilaga 2.

I övrigt ska kursplanerna

följa det som framgår av 2 kap. 9 § 5 och 6 förordningen (2009:130) om

yrkeshögskolan

.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020 och tillämpas första

gången på ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan som ges in till myndig-

heten under 2020.

Genom föreskrifterna upphävs myndighetens föreskrifter MYHFS 2016:13

och 2016:14. De äldre föreskrifterna gäller fortfarande ifråga om beslut om

utbildningar som fattats före den 31 mars 2020.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

MYHFS 2020:3

Utkom från trycket

den 27 februari 2020

2

MYHFS 2020:3

Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

För yrkeshögskoleexamen med inriktning tandsköterska ska den studerande

uppnå sådana kunskaper, färdigheter och kompetenser som anges nedan.

Kunskaper

Den studerande ska ha:

– kunskaper om anestesi och farmakologi,

– kunskaper om och överblick över författningar som reglerar tandvård,

– kunskaper om munhålans och tändernas anatomi, odontologi samt oral

hälsa,

– kunskaper om material, miljö och hantering av farligt avfall

på tandvårds-

klinik,

– kunskaper om verksamheten, organisation och administration på en tand-

vårdsklinik,

– kunskaper om assistans vid tandvårdsbehandlingar,

– specialiserade kunskaper om vårdhygien och smittskydd på tandvårds-

klinik och

– specialiserade kunskaper om material och instrumenthantering på tand-

vårdsklinik.

Färdigheter

Den studerande ska ha färdigheter i att:

– självständigt och i samverkan med tandvårdsteamet identifiera patientens

tandvårdsbehov,

– sköta tidsbokningar på tandvårdsklinik,

– tolka de författningar som styr arbetet på tandvårdsklinik,

– genomföra tandhälsofrämjande och förebyggande tandvård,

– informera och kommunicera inom arbetsområdet på svenska samt engel-

ska,

– lösa sammansatta problem tillsammans med tandvårdsteamet och

– administrera läkemedel på tandvårdsklinik.

Kompetenser

Den studerande ska ha kompetenser för att:

– självständigt sköta administrationen på en tandvårdsklinik,

– övervaka arbetsverksamheten genom tidböcker,

– hantera miljöfarligt avfall på en tandvårdsklinik,

– förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner,

– bemöta människor med olika bakgrund, livssituation och ålder på en tand-

vårdsklinik,

– informera patienter om samt utföra förebyggande tandvård,

– administrera och överlämna läkemedel,

– under handledning praktisera infiltrationsanestesi,

– avlägsna supragingival tandsten,

– utföra salivprovtagning,

3

MYHFS 2020:3

– utföra oral radiologi,

– utföra profylax, munhygienkontroll samt polering,

– självständigt assistera vid tandvårdsbehandlingar och föreslå lösningar på

problem,

– identifiera behov av vidare lärande och professionell utveckling och

– slutföra förelagda arbetsuppgifter.

4

MYHFS 2020:3

Bilaga 2

Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och

innehåll

Tandvårdens verksamhet och organisation

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur

bakomliggande regelverk styr verksamheten. Vidare behandlar kursen hur de

olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköter-

skan har i det större sammanhanget.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om författningar som reglerar tandvård,

– kunskaper om de vanligaste verksamhetssystemen inom tandvård,

– kunskaper om tandvårdsstöd,

– kunskaper i ergonomi,

– kunskaper om övervakning av arbetsverksamheten genom exempelvis tid-

böcker och revisioner av patient och

– färdigheter i att kunna kalla patienter och planera dagarna utifrån klinikens

tidböcker.

Etik, bemötande och kommunikation

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och an-

höriga.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg,

– kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och

omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet som till

exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till

personalens behov av en god arbetsmiljö,

– kunskaper om bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i

olika servicesituationer med hänsyn till kulturella skillnader och patien-

tens integritet,

– kunskaper om våld i nära relationer,

– kunskaper om de vanligaste begreppen inom tandvård på engelska,

– färdigheter i att anpassa bemötandet efter patienternas olika bakgrund och

förutsättningar,

– färdigheter i att kommunicera inom basala tandvårdsrelaterade ämnen på

engelska och

5

MYHFS 2020:3

– kompetens att utifrån fallstudier sätta sig in i patientens situation och be-

sluta om ett adekvat bemötande utifrån detta.

Anatomi, anestesi och farmakologi

25 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar huvudets och halsens anatomi. Vidare behandlar kursen an-

vändandet av sedativa och anestetiska läkemedel som används inom tandvård

samt träning i injektionsteknik.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om huvudets och halsens anatomi,

– kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion med betoning

på det kardiovaskulära systemet,

– kunskaper om tandvårdens läkemedel, läkemedelseffekter, läkemedels-

hantering och elimination av läkemedel,

– kunskaper om anestesiologi och sedering inom tandvård,

– kunskaper om infiltrationsanestesi,

– kunskaper om assistans vid anestesi och sedering och

– färdigheter i akut omhändertagande och utförande av hjärt- och lungrädd-

ning.

Material, miljö och hantering av farligt avfall

20 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge kunskap om material och hantering av farligt avfall inom tand-

vården. Vidare ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid använd-

ning av härdplaster och andra dentala material samt instrument inom tandvår-

den och hantering av dessa.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper i instrumentlära,

– kunskaper om hantering av härdplaster och andra dentala material samt

risker som uppstår i samband med sådan hantering,

– kunskaper om avfallshantering och återvinning av biologiskt och kemiskt

avfall inklusive amalgam och

– kunskaper om systematiskt miljöarbete på tandvårdsklinik.

6

MYHFS 2020:3

Odontologi 1

40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar kariologi, endodonti, och parodontologi. Vidare tar kursen

upp oral radiologi och assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om kariologi, endodonti och parodontologi,

– kunskaper om oral radiologi,

– kunskaper om assisterande och förberedelser vid undersökning och be-

handling inom de områden kursen behandlar och

– färdigheter i att identifiera instrument och material samt redogöra för de-

ras funktion och hantering inom de områden som behandlas i kursen.

Odontologi 2

30 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi

samt orofaciala symtom. Vidare tar kursen upp assistans vid tandvårdsbe-

handlingar.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi och

orofaciala symtom,

– kunskaper om scanning,

– kunskaper om assisterande och förberedelser vid undersökning och be-

handling inom de områden kursen behandlar,

– färdigheter i att identifiera instrument och material samt redogöra för de-

ras funktion och hantering inom de områden som behandlas inom kursen

och

– färdigheter

i att identifiera tänder, tandytor, funktion och läge i tand-

raden i både det primära och permanenta bettet.

Oral hälsa 1

25 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det

arbete som professionen utför.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om kostens och livsstilens betydelse för oral hälsa,

7

MYHFS 2020:3

– kunskaper om sambandet oral hälsa och allmänhälsotillstånd,

– kunskaper om tobaks påverkan på den orala hälsan och tobaksprevention,

– kunskaper i munhälsobedömningar,

– kunskaper om epidemiologiska data,

– kunskaper om salivprovtagning,

– kunskaper om profylax, munhygienkontroll och polering och

– färdigheter i att informera om munhälsa och förebyggande åtgärder för att

åstadkomma god oral hälsa.

Oral hälsa 2

30 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar arbetet med oral hälsa hos patienten, både i form av egen-

vård samt det arbete som professionen utför. Kursen är en fördjupning av

innehållet i Oral hälsa 1.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om oral patologi,

– kunskaper om tandvård för patienter med funktionsnedsättningar,

– kunskaper om uppsökande verksamhet inom seniortandvård och tandvård

till personer med funktionsnedsättning,

– färdigheter i att utföra profylax, munhygienkontroll och polering,

– färdigheter i att utföra salivprovtagning,

– färdigheter i att avlägsna supragingival tandsten,

– kompetens att utföra korrekta registreringar i journalsystem och

– kompetens att medverka vid munhälsoutbildning av vårdpersonal.

Vårdhygien och smittskydd

25 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar ansvarsfördelning samt regler och metoder för god vård-

hygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om hygienrutiner och personlig hygien,

– kunskaper om smittspridning, kroppens immunförsvar och vårdrelaterade

infektioner,

– kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar,

– kunskaper om de författningar som styr rengörings- och desinfektionspro-

cesser inom vården,

– kunskaper om rengöring, sterilisering och desinfektion,

– kunskaper om rengörings-, steriliserings- och desinfektionsutrustning,

– färdigheter i att hindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner,

8

MYHFS 2020:3

– färdigheter i att planera och utföra rengöring, sterilisering och desinfek-

tion och

– kompetens att förebygga smittspridning på en tandvårdsklinik.

Lärande i arbete 1

15 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik så som

till exempel hygienrutiner. Vidare ger kursen erfarenhet av assistans vid enk-

lare tandvårdsbehandlingar och överblick över arbetet i tandvårdsteamet med

alla dess yrkeskompetenser.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett tandvårds-

team,

– färdigheter i att följa vardagliga hygienrutiner,

– färdigheter i att sköta vardagliga administrativa sysslor på tandvårdsklinik

och

– färdigheter i mottagande av patienter.

Lärande i arbete 2

25 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete och är

förlagd till tandvårdsklinik. Vidare ger kursen erfarenhet av att assistera vid

behandlingar, att informera om munhygien samt medverka vid och utföra pro-

fylaktiska behandlingar.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– färdigheter i att följa arbetsprocesser och arbeta utifrån uppsatta kvalitets-

kriterier,

– färdigheter i att med handledning assistera vid tandvårdsbehandlingar,

– färdigheter i att med handledning utföra oral radiologi,

– färdigheter i att medverka vid profylaktiska behandlingar,

– kompetens att informera patienter om munhygien,

– kompetens att hantera farligt avfall,

– kompetens att hindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner och

– kompetens att planera och utföra rengöring, desinfektion och sterilisering.

9

MYHFS 2020:3

Lärande i arbete 3

40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar assistans vid tandvårdsbehandlingar och teamtandvård på

tandvårdsklinik. Innehållet är delvis en fördjupning av innehållet i Lärande i

arbete 2.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kompetens att övervaka verksamheten genom tidböcker,

– kompetens att administrera och överlämna läkemedel,

– kompetens att under handledning praktisera infiltrationsanestesi,

– kompetens att avlägsna supragingival tandsten,

– kompetens att utföra salivprovtagning,

– kompetens att utföra oral radiologi,

– kompetens att utföra profylax, munhygienkontroll samt polering och

– kompetens att självständigt assistera vid tandvårdsbehandlingar och före-

slå lösningar på problem.

Examensarbete

20 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med an-

knytning till någon av kurserna.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

– kompetens för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och

tidigare resultat samt slutföra ett avgränsat projekt och

– kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdig-

heter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbets-

området.

Elanders Sverige AB, 2020