MYHFS 2020:5

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd om ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Utgivare: Carina Larsson

1

MYHFS 2020:5

Utkom från trycket

den

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och

allmänna råd om ansökan om att anordna utbildning

inom yrkeshögskolan;

beslutade den 24 november 2020.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande om ansökan med stöd

av 1 kap. 2 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och beslutar om

följande allmänna råd.

Tillämpning

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan. Föreskrifterna gäller för den som ansöker om att anordna en utbildning

inom yrkeshögskolan enligt 1 kap. 2 § förordningen om yrkeshögskolan.

Uttryck i föreskrifterna

2 § Utöver de uttryck och benämningar som används i lagen (2009:128) om

yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan gäller för

dessa föreskrifter följande definition. Med yrkeserfarenhet avses i dessa

föreskrifter egen erfarenhet och kompetens inom ett eller flera yrkesområden.

Förutsättningar för att ansöka om att få anordna en utbildning

inom yrkeshögskolan

3 § Den sökande ska lämna uppgift om vem eller vilka i sökandes organisa-

tion som har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser.

Allmänt råd:

Personen som avses ovan kan vara knuten till sökande på annat sätt än som

anställd.

4 § Den sökande får inte vid tidpunkten för ansökan ha skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, vara i likvidation eller för-

satt i konkurs.

I de fall den sökande är annan än stat, landsting eller kommun ska den

sökande ge in utdrag eller registreringsbevis från Bolagsverket eller annan

ansvarig myndighet som visat att sökanden inte försatts i konkurs. Beviset får

inte vara äldre än tre månader.

1133133 MYHFS 5 2020.indd 1

1133133 MYHFS 5 2020.indd 1

2020-11-25 13:18:36

2020-11-25 13:18:36

2

MYHFS 2020:5

Elanders Sverige AB, 2020

5 § Om sökande är ett utländskt bolag ska bolaget vid ansökan visa att de

uppfyller Skatteverkets och Bolagsverkets krav för att bedriva näringsverk-

samhet i Sverige.

6 § Sökanden ska intyga att man vid tidpunkten för utbildningens start kom-

mer att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utrustning för utbildningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

1133133 MYHFS 5 2020.indd 2

1133133 MYHFS 5 2020.indd 2

2020-11-25 13:18:36

2020-11-25 13:18:36