MYHFS 2021:1

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan (MYHFS 2013:4)

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Utgivare: Carina Larsson

1

MYHFS 2021:1

Utkom från trycket

den 26 mars 2021

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om upphävande av myndighetens föreskrifter

om behörighet att antas till utbildning inom

yrkeshögskolan (MYHFS 2013:4);

beslutade den 9 mars 2021.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 1 § andra

stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan att myndighetens före-

skrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan (MYHFS

2013:4) ska upphöra att gälla den 31 mars 2021.

På Myndigheten för yrkeshögskolans vägnar

THOMAS PERSSON

Katarina Abrahamsson

Elanders Sverige AB, 2021