NFS 2001:10

Naturvårdsverkets föreskrifter för Söderåsens nationalpark

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

för Söderåsens nationalpark;

beslutade den 22 maj 2001.

Med stöd av 4 § 1 stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter

samråd med Länsstyrelsen i Skåne län föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning

2. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra om- eller tillbyggnad på befintliga

byggnader; restaureringsarbeten får utföras på befintliga byggnader

3. anlägga ny väg eller stig

4. dra fram ny mark- eller luftledning

5. uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag för erforderliga

stängsel för betesdjur; förvaltaren äger rätt att uppföra viltstängsel för att

trygga återväxt av lövskog

6. gräva, schakta, dika, dämma, fylla ut, borra, mejsla

,

måla, spränga, rensa

med undantag för befintliga dammar och vattendrag som ingår i regle-

ringsföretag, eller på annat sätt skada mark och vattendrag eller flytta lösa

stenar och block

7. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med nationalparkens skötsel

8. bedriva militär övningsverksamhet

9. använda konstgödsel, kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

10. kalka mark eller vatten med undantag för erforderlig kalkning av åker-

mark

11. bedriva jakt annat än skyddsjakt

12. avverka träd och buskar med undantag för gran, lärk, tuja, rödek och sy-

komorlönn samt erforderliga ungskogsröjningar

13. plantera in för området främmande växt- eller djurarter

14. sätta ut fisk i andra vattendrag än Odensjön.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1. fiska i andra vattendrag än Odensjön

2. gräva upp växter samt plocka mossa, lavar och vedlevande svampar

NFS 2001:10

Utkom från trycket

den 6 juni 2001

NFS 2001:10

2

Elanders Gotab 36366, Stockholm 2001

3. klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller ska-

da djurlivet

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och

buskar eller plocka döda kvistar och grenar eller samla annan död ved

5. tälta eller göra upp eld utanför anvisade platser

6. flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken

7. landa eller starta med luftfarkost

8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar

9. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser samt ställa upp eller par-

kera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade par-

keringsplatser

10. sätta upp skyltar, tavlor eller andra markeringar i naturen

11. rida eller cykla annat än på anvisade vägar och stigar

12. klättra i berg

13. medföra hund som inte är kopplad

14. anordna tävlingar, djuruppvisningar eller bedriva hundträning annat än på

anvisade platser i Nackarpsdalen

15. på ett störande sätt använda radio, band- eller skivspelare.

Bestämmelser om att meddela undantag från angivna föreskrifter finns i 5 §

nationalparksförordningen (1987:938).

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

personal inom förvaltningen använder arbetsfordon och utför åtgärder en-

ligt fastställd skötselplan

tjänsteman i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende använder erforderli-

ga fordon och hund; sådan insats skall snarast anmälas till förvaltningen,

om möjligt i förväg

bedriva inventeringar och forskning enligt program och metoder som

godkänts av förvaltaren

underhålla befintliga för motorfordon tillåtna vägar och vägkanter samt

underhålla befintliga ledningsgator

förvaltaren röjer vid utsiktsplatser, frihugger solitära träd inom odlings-

marker, röjer sly och buskar inom odlingsmark samt rensar odlingsmark,

tomt- och parkmark från nedfallna kvistar och grenar

inom tomtmark plantera och så trädgårdsväxter

underhålla kommunens vattentäkt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 juni 2001.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Anders Bergquist

(Förvaltningsenheten)