NFS 2001:12

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2001:12

Utkom från trycket

den 27 juni 2001

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna

(NFS 2001:6)

om

träskyddsbehandling genom tryck- eller

vakuumimpregnering;

beslutade den 22 maj 2001.

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att det i verkets föreskrifter (NFS

2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering skall

införas två nya paragrafer, 18 a §, 19 a § av följande lydelse.

18 a § Vid en förbrukning av mer än 25 ton organiska lösningsmedel per år

gäller särskilda krav enligt vad som närmare föreskrivs i Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska

föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa

verksamheter och anläggningar.

19 a § Vid en förbrukning av mer än 25 ton organiska lösningsmedel per år

gäller särskilda krav enligt vad som närmare föreskrivs i Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska

föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa

verksamheter och anläggningar.

__________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 12 juli 2001.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Gisela Köthnig

(Enheten för miljöfarlig

verksamhet)