NFS 2001:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2001:5

Utkom från trycket

den 9 mars 2001

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i kungör elsen

(SNFS 1994:2)

med

föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när

avloppsslam används i jordbruket;

beslutade den 21 februari 2001.

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att 15 § i kungörelsen

(SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken,

när avloppsslam används i jordbruket skall ha följande lydelse.

15 § Länsstyrelsen i det län där slammet används kan för visst fall

medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns

särskilda skäl. Undantag får inte medges i strid med rådets direktiv

86/278/EEG1 av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt

marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Ansökan om undantag görs skriftligen till länsstyrelsen.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2001.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Simon

Lundeberg

(Enheten för produkter och

avfall)

1

Se rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt

marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 6, Celex

386L0278), senast ändrat genom rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991

om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa

direktiv om miljön (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48, Celex 391L0692).