NFS 2002:21

Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

för Fulufjällets nationalpark;

beslutade den 22 maj 2002.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och

efter samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskriver Naturvårdsverket

följande.

A) Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

Indelningen i zoner anges i bilaga 1 till föreskrifterna.

Inom nationalparken är det förbjudet att

1.

uppföra ny byggnad, mast, bro eller annan anläggning

2.

anlägga ny väg eller stig

3.

dra fram ny mark- eller luftledning

4.

anordna upplag annat än tillfälligt för nationalparkens förvaltning

5.

gräva, spränga, schakta, dika eller dämma

6.

använda växtnäringsämnen eller kemiska bekämpningsmedel

7.

sprida kalk; det är dock tillåtet för Länsstyrelsen att sprida kalk i vatten

inom Fulubågans och Stora Njupåns avrinningsområden inom zon III

samt att kalka Nedre Särnmansjön inom zon I

8.

plantera in för området främmande växt- eller djurarter

9.

avverka träd och buskar; det är dock tillåtet att

– förvaltare, arrendator, hyresgäst eller annan nyttjanderättsinnehavare

sköter mark och vegetation inom detaljplanelagt område och vid

byggnader

– förvaltaren röjer längs stigar och vid kulturminnen, utsikts- och infor-

mationsplatser

10. sätta ut fisk i sjöar och vattendrag

11. jaga; det är dock tillåtet att

– jaga älg i zon II och delar av zon III och IV enligt bilaga 2

– jaga hare, tjäder, orre eller ripa inom område med tillåten älgjakt enligt

bilaga 2 under en övergångsperiod av tio år efter det att dessa före-

skrifter trätt i kraft

12. bedriva militär och polisiär övningsverksamhet; det är dock tillåtet att

efter tillstånd av länsstyrelsen genomföra

– samordnad gränsbevakningsövning mot riksgränsen av tjänstemän

inom militär- polis-, eller tullväsende

– övningar i fjällräddningssyfte

NFS 2002:21

Utkom från trycket

den 26 juli 2002

NFS 2002:21

2

13. utan anmälan till länsstyrelsen rekognoscera i fjällräddningssyfte för

fjällräddare med följeslagare som är rekryt eller annan fjällräddare;

dessutom ska färden vara beordrad av närmaste gruppchef inom fjäll-

räddningen samt vara anmäld till polismyndigheten

14. utan länsstyrelsens tillstånd utföra ombyggnad, tillbyggnad eller rivning

av byggnader

15. bedriva renbete

16. utan länsstyrelsens tillstånd använda motordrivet fordon, helikopter

eller lös hund i samband med drivning av strörenar.

B) Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt

inom nationalparken

Indelningen i zoner anges i bilaga 1 till föreskrifterna.

Inom nationalparken är det förbjudet att

1.

fiska; det är dock tillåtet att fiska med handredskap i de vatten inom zon

III som upplåts genom försäljning av fiskekort

2.

framföra snöskoter; det är dock tillåtet att framföra snöskoter i högst

30 kilometer i timmen

– på snötäckt mark på markerade leder enligt bilaga 2

– på Stora Rörsjöns is närmaste väg från skoterled till fiskeplatser

3.

landa med luftfarkost; det är dock tillåtet att

– efter anmälan till länsstyrelsen landa med helikopter för uttransport av

fälld älg inom område upplåtet för älgjakt enligt bifogad karta

(bilaga 2)

– med länsstyrelsens tillstånd landa med helikopter på särskilt anvisade

platser i zon III

4.

flyga över nationalparken på lägre höjd än 2 000 fot (610 meter) över

marken, utom i samband med start eller landning

5.

klättra i berg; det är dock tillåtet att klättra på is under tiden den

1 december–den 31 mars

6.

tälta inom zon IV; det är dock tillåtet att tälta inom zon IV under tiden

den 1 december – den 31 mars på av länsstyrelsen anvisade platser

7.

göra upp öppen eld inom zon IV; det är dock tillåtet att göra upp öppen

eld inom zon IV inom särskilt anordnade eldplatser

8.

medföra hund som inte är kopplad; jakträttsinnehavare får dock medföra

lös hund i samband med jakt eller vid jaktträning under jakttiden

9.

rida eller cykla utanför befintliga vägar

10. sätta upp tavlor, skyltar eller andra markeringar i naturen.

11. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och

buskar

12. gräva upp växter samt plocka mossor, lavar och vedlevande svampar

13. uppehålla sig i boträd eller i branter med häckande rovfåglar, samla in-

sekter eller på annat sätt störa eller skada djurlivet

14. använda förbränningsmotordriven isborr

15. utan länsstyrelsens tillstånd inom zonerna I och II genomföra tävlingar,

lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade ar-

rangemang.

NFS 2002:21

3

C) Generella undantag

Utan hinder av ovanstående inskränkningar enligt A) och B) är det

tillåtet att

1.

använda motordrivna fordon, häst, båt och luftfarkost och utföra åtgär-

der enligt fastställd skötselplan för personal inom nationalparksförvalt-

ningen

2.

använda erforderliga motorfordon, luftfarkoster eller lösa hundar för

tjänsteman i sjukvårds-, polis-, tull- eller räddningsärende; sådan insats

skall anmälas till länsstyrelsen om möjligt före genomförandet, i annat

fall snarast efter utfört uppdrag

3.

efter tillstånd av länsstyrelsen underhålla för motorfordon tillåtna vägar,

parkeringsplatser och vägkanter samt underhålla befintliga lednings-

gator.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2002.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Per Wallsten

(Förvaltningsenheten)

NFS 2002:21

4

NFS 2002:21

5

Elanders Gotab 40013, Stockholm 2002