NFS 2002:6

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets förteckning

över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen

( 2001:554 ) om miljökvalitetsnormer för fisk- och

musselvatten;

beslutad den 3 april 2002.

Med stöd av 4 § förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk-

och musselvatten1 föreskriver Naturvårdsverket att förordningen skall vara

tillämplig på de fiskvatten som förtecknas i bilagan.

Fiskvattnen i förteckningen har klassificerats i laxfiskvatten och andra

fiskvatten i enlighet med de definitioner som återfinns i förordningen.

Av förteckningen framgår genom bokstavs- och sifferkoder i vilket eller

vilka län det aktuella vattnet är beläget, avrinningsområde samt typ av fisk-

vatten

Denna författning träder i kraft den 25 april 2002.

NATURVÅRDSVERKET

LARS–ERIK LILJELUND

Anna Helena Lindahl

(Vattenmiljöenheten)

1 Jfr rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten

som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (EGT L 222,

14.8.1978, s. 1, Celex 31978L0659), ändrat genom rådets direktiv 91/692/EEG (EGT

L 377, 31.12.1991, s. 48, Celex 31991L0692).

NFS 2002:6

Utkom från trycket

den 19 april 2002

NFS 2002:6

2

Bilaga

Vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att

upprätthålla livskraftiga fiskbestånd i enlighet med

fiskvattendirektivet (78/659/EEG)

Nr

Län

ARO Vattenområde

Xkoord

Ykoord

Typ

1

BD

4

Kalixälven,

732207

183771

L Vattendrag

mynning – Kaitumälven,

300 km

biflödet Kaitumälven,

749870

172464

mynning – Killingelinkka,

40 km

biflödet Ängesån,

737686

181410

mynning – t.o.m. Hartijärvi,

200 km

2

AC/

17

Åbyälven,

722448

176262

L Vattendrag

BD

mynning – t.o.m. Aukts-

jauresjön, 160 km

3

AC/

18

Byskeälven,

721543

175634

L Vattendrag

BD

mynning – t.o.m. Arvids-

jauresjön, 130 km

4

AC/

28

Umeälven,

707904

172286

L Vattendrag

BD

mynning – Vännäs, 30 km

och Vindelälven,

709644

169875

L Vattendrag

mynning – t.o.m. Stor-

vindeln, 300 km

biflödet Laisälven,

728145

157679

mynning – t.o.m. Iraftsjön,

(Adolfström), 120 km

5

AC

32

Lögdeälven,

705443

168088

L Vattendrag

mynning – t.o.m. Storlögda-

sjön, 100 km

6

Z

40

Storsjön

702172

143255

L Sjö/

Vattendrag

och Indalsälven

701908

140531

mellan Storsjön och Damm-

ån, 10 km

biflödet Dammån,

701914

140092

mynning – t.o.m. Hosjön,

40 km

7

Y

42

Ljungan,

691085

158191

L Vattendrag

mynning – Viforsen, 20 km

8

AB/D 61

Mälaren

658080

162871

A Sjö

/U/C

9

D/T

61

Hjälmaren

657240

152792

A Sjö

/U

10

E

67

Roxen

648779

150974

A Sjö

11

E

67

Glan

649686

151617

A Sjö

NFS 2002:6

3

Nr

Län

ARO Vattenområde

Xkoord

Ykoord

Typ

12

E/F

67

Sommen, 644727

145497

L Sjö

med Svartån ned till

Boxholm

13

E/F/

67

Vättern, 649029

145550

L

Sjö

O/T

med Bottensjön (649169–

142433) men ej delar norr

om Hammarsundet

14

H

74

Emån, 633396

154229

L Vattendrag

mynning – Högsby, 40 km

15

K/G

86

Mörrumsån, 622563

143423

L Vattendrag

mynning – Åsnen, 40 km

16

G

86

Åsnen

626889

143552

A Sjö

17

M

87

Ivösjön

621669

141629

A Sjö

18

M

92

Vombsjön

617666

135851

A Sjö

19

M

96

Rönneå, 624214

131619

L Vattendrag

mynning – Herrevads

kloster, 40 km

biflödet Rössjöholmsån,

624140

131680

mynning – t.o.m. Västersjön,

30 km

biflödet Bäljaneå,

622671

133064

mynning – Hyltstofta-

dammen, 15 km

20

M

96

Ringsjön 620062

135224

A Sjö

(både västra och östra delen)

21

N/M

97

Stensån, 626037

131941

L Vattendrag

mynning – t.o.m. Sjöalte-

sjön, 25 km

22

G/F/N 98

Bolmen

629511

136866

A Sjö

23

N

100

Fylleån, 628076

132210

L Vattendrag

mynning – t.o.m. Simlångs-

sjöarna, 25 km

24

N/O

103

Ätran, 631200

129763

L Vattendrag

mynning – Ätrafors-

dammen, 26 km

biflödet Högvadsån,

632725

130879

mynning – Älvsered, 35 km

25

N/O

105

Viskan, 635006

128294

L Vattendrag

mynning – Kungsfors

(Kinna), 50 km

biflödet Surtan,

638938

130683

mynning – Rya, 30 km

26

O

108

Göta älv, 640285

126702

L Vattendrag

mynning – slussarna i

Trollhättan, 90 km

biflödet Säveån,

640603

127271

mynning – Hedefors

(Lerum), 24 km

4

Elanders Gotab 39273, Stockholm 2002

Nr

Län

ARO Vattenområde

Xkoord

Ykoord

Typ

biflödet Lärjeån,

641061

127373

mynning – Stannum, 14 km

biflödet Grönån,

643255

128219

mynning – Hålanda, 14 km,

inkl. Sörån, 6 km

27

O/S

108

Vänern

647666

129906

L Sjö/

Vattendrag

med Klarälven, 658444

137212

mynning – Höljesdammen,

170 km

biflödet Höljan,

676016

132301

mynning –gränsen mot

Norge, 20 km

biflödet Femtan,

671427

135316

mynning – Tällåstupet,

4 km

med Gullspångsälven,

654513

140127

mynning – Gullspång, 4 km

28

O

110

Örekilsälven,

648677

140092

L Vattendrag

mynning – Lilla Röd, 50 km

biflödet Munkedalsälven, 649072

125940

mynning – Munkedals bruk,

2 km

L = Laxfiskvatten, A = Annat fiskvatten