NFS 2003:3

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd

(NFS 2000:15)

om genomförande av mätningar och

provtagningar i vissa verksamheter;

beslutad den 27 mars 2003.

Naturvårdsverket beslutar att fjärde stycket i allmänna råd (NFS 2000:15) till

3 § i föreskrifterna (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och prov-

tagningar i vissa verksamheter skall upphöra att gälla.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Agneta Ödegaard Herlin

NFS 2003:3

Utkom från trycket

den 3 maj 2003

Elanders Gotab 42362, Stockholm 2003