NFS 2004:6

8

NFS 2004:6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

parametrar hämtas från den avgiftsskyldiges mätning.

3. För övriga mätta parametrar skall det ackrediterade laboratoriet använda

mätvärden från egna kontinuerliga mätningar.

4. Om den avgiftsskyldige eldar fossil olja, naturgas eller gasol och använ-

der eller har tillgång till bränsledata som är i överensstämmelse med aktuella

dokumenterade uppgifter om bränsledata från bränsleleverantören eller i

analysprotokoll får det ackrediterade laboratoriet använda samma bränsle-

data. I övriga fall skall det ackrediterade laboratoriet använda bränsledata

från analys av bränsleprover som tas vid den jämförande mätningen och är

representativa för det bränsle som eldas under den jämförande mätningen

av rökgasflöde.

I Beräkning B skall värden för bränsledata hämtas från det fasta syste-

met. Från det fasta systemet skall också hämtas mätvärden för de kontinuer-

ligt mätta parametrar som både det ackrediterade laboratoriet och det fasta

systemet använder och som det fasta mätsystemet mäter i en för det ackre-

diterade laboratoriets beräkning lämplig punkt.

20 § Kontrollmätsystemets mätställe skall vara placerat nära det fasta mät-

systemets mätställe. För de parametrar som enligt 16 - 19 §§ omfattas av den

jämförande mätningen skall samhörande mätvärdespar bildas av värden

som bestämts under samma tidsperiod och för samma tvärsnitt i rökgas-

kanalen. Antalet mätvärdespar skall vara minst tio.

21 § Mättiden skall för samtliga mätvärdespar vara minst 60 minuter och

skall sammanfalla med den tidsperiod som NO

X

-datorn använder för att

beräkna timmedelvärden respektive två halvtimmesmedelvärden.

Kortare mättid än vad som anges i första stycket kan användas i följande

fall:

Då bränslet är olja eller gas skall mättiden för samtliga mätvärdespar vara

minst 20 minuter.

Då det fasta mätsystemet använder växelvis mätning efter flera avgifts-

skyldiga produktionsenheter med samma bränsle skall mättiden för samt-

liga mätvärdespar för åtminstone en av produktionsenheterna vara minst

60 minuter och för övriga produktionsenheter minst 20 minuter.

22 § För varje parameter som jämförande mätning utförts för skall skillnaden

mellan mätvärdesparen beräknas. För denna serie av mätvärdesparsskillnader

skall medelvärdet och standardavvikelsen beräknas. Vidare skall fastställas

om skillnaden är systematisk.

23 § Om medelvärdet av en skillnad mellan mätvärdesparen som är systema-

tisk eller om standardavvikelsen för skillnaden mellan mätvärdesparen över-

skrider vad som anges i andra, tredje och fjärde styckena skall den avgifts-

skyldige inom en månad, räknat från den tidpunkt då denne fick kännedom

om detta, ha undersökt orsaken. Om orsaken till en för stor systematisk

skillnad eller standardavvikelse kan fastställas skall korrigerande åtgärder

vidtas utan dröjsmål.

För NO och NO

X

får absolutbeloppet av en skillnad som är systematisk

vara högst 10 % av det fasta mätsystemets medelvärde under den jämfö-

rande mätningen, eller högst 5 ppm om det fasta mätsystemets medelvärde

NOX-fk-rättelse.pmd

2004-09-29, 10:45

1

9

NFS 2004:6

är mindre än 50 ppm. För dessa parametrar får standardavvikelsen vara

högst 5 % av det fasta mätsystemets medelvärde under den jämförande

mätningen, eller högst 2,5 ppm om det fasta mätsystemets medelvärde är

mindre än 50 ppm.

För O

2

och CO

2

får absolutbeloppet av en skillnad som är systematisk

vara högst 0,5 volymprocent under den jämförande mätningen och

standardavvikelsen vara högst 0,25 volymprocent.

Vid jämförande mätning av rökgasflöde enligt 17 § andra stycket får

absolutbeloppet av en skillnad som är systematisk vara högst 15 % av det

fasta mätsystemets medelvärde under den jämförande mätningen och

standardavvikelsen vara högst 5 % av det fasta mätsystemets medelvärde

under den jämförande mätningen.

Vid jämförande mätning av rökgasflöde enligt 18 § skall den avgiftsskyldige

med resultatet från den jämförande mätningen som underlag besluta om

undersökningar behöver vidtas för att identifiera orsak till stor systematisk

skillnad eller stor standardavvikelse samt om korrigerande åtgärder behö-

ver vidtas.

Undantag

24 § Naturvårdsverket kan i det enskilda fallet medge undantag från be-

stämmelserna i dessa föreskrifter, om särskilda skäl föreligger. Ansökan om

undantag görs skriftligen hos Naturvårdsverket.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005, varvid Statens naturvårds-

verks kungörelse (SNFS 1991:5) med föreskrifter om mätutrustning för be-

stämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

skall upphöra att gälla.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Börje Borgström

OBS! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna NFS 2004:6, sidorna 8 och 9. Rättel-

sen avser 23 § i föreskriften.

(Tillsynsenheten)

NOX-fk-rättelse.pmd

2004-09-29, 10:45

2