NFS 2004:7

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2004:7

Utkom från trycket

den 30 juni 2004

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i kungörelsen

(SNFS 1994:7)

med föreskrifter

om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse;

beslutade den 26 maj 2004.

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899)1 om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att 2, 6 och 13 §§ skall ha följande

lydelse.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller hopsamling, rening, utsläpp och kontroll av

avloppsvatten från tätbebyggelse.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter skall angivna begrepp ha följande betydelse.

Begrepp

Betydelse

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hushållsspillvatten Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar,

vilket till övervägande del utgörs av klosettvatten

samt bad-, disk- och tvättvatten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 personekvivalent, pe Den mängd nedbrytbart organiskt material som

har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram

löst syre per dygn under sju dygn (BOD

7

).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 § Avloppsvatten från tätbebyggelse som uppsamlas i ledningsnät skall

före utsläpp undergå sekundär rening eller motsvarande rening

-

senast den 31 december 2000 om utsläppen härrör från tätbebyggelse

med mer än 15.000 pe,

-

senast den 31 december 2005 om utsläppen härrör från tätbebyggelse

med mellan 10.000 och 15.000 pe,

-

senast den 31 december 2005 i fråga om utsläpp i sötvatten eller flod-

mynningar, om utsläppen härrör från tätbebyggelse med mellan 2.000

och 10.000 pe.

1 Jfr rådets direktiv 91/271/EEG (celex 331991L0271), senast ändrad genom direktiv

98/15/EEG (celex 31998L0015) och EG-förordning nr 1882/2003.

Avloppsvtn.pmd

2004-06-18, 10:47

1

2

NFS 2004:7

Belastningen uttryckt i pe skall beräknas på grundval av den maximala

genomsnittliga veckobelastning som tillförs reningsverket under ett år.

Hänsyn skall därvid inte tas till exceptionella förhållanden, exempelvis så-

dana som uppstår vid kraftig nederbörd.

För utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse till vatten i högt be-

lägna bergsregioner eller i andra jämförbara områden, där en effektiv rening

är svår att upprätthålla på grund av låg temperatur, kan mindre stränga

reningskrav tillämpas än de som föreskrivs i första stycket, om ingående

studier visar att utsläppen inte ogynnsamt påverkar miljön.

______

6 § För avloppsvattenutsläpp som avses i 5 § skall i fråga om totalkväve

gälla de begränsningsvärden som anges i tabell 2. Kraven på högsta kon-

centration eller minsta procentuella reduktion skall följas.

Tabell 2. Begränsningsvärden för totalkväve vid utsläpp av avloppsvatten i

det område som anges i 5 §

Parameter Högsta koncentration Minsta

Typ av

(årsmedelvärde)

procentuella begränsningsvärde

reduktion*

(årsmedelvärde)

Totalkväve 15 mg/l N-tot 70

riktvärde

(10.000-100.000 pe)

10 mg/l N-tot

70

riktvärde

(mer än 100.000 pe)

* Reduktion i förhållande till inflödets belastning. SNFS (1998:7)

Bestämmelser om kontroll av utsläpp av totalkväve från avloppsrenings-

verk finns i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1990:14) med före-

skrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anlägg-

ningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.

För att kontrollera att kraven med avseende på kväve uppfylls är det

också möjligt att använda dygnsmedelvärden om det kan säkerställas att

man därigenom uppnår motsvarande skyddsnivå. I detta fall får dygns-

medelvärdet för totalt kväve inte överskrida 20 mg/l när spillvattnets tempe-

ratur vid den biologiska processen är 12 oC eller högre. I stället för temperatur-

kravet kan drifttiden begränsas med beaktande av regionala klimatförhål-

landen. SNFS (1998:7)

Vid kontroll av att riktvärdet för minsta procentuella reduktion inte

underskrids skall provtagning ske även av det till avloppsreningsverket

inkommande vattnet med hjälp av en metod som åtminstone uppfyller be-

stämmelserna i bilaga 2.

Mätningar och provtagningar av avloppsvatten skall genomföras i enlig-

het med Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:15.

Avloppsvtn.pmd

2004-06-18, 10:47

2

3

NFS 2004:7

Ansvar

13 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa föreskrif-

ter finns i Miljöbalken (1998:899).

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att de enligt uppgift på

dem utkom från tryckeriet.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Eva-Lotte Bernekorn Sandin

(Enheten för miljöfarlig verksamhet)

Avloppsvtn.pmd

2004-06-18, 10:47

3