NFS 2005:11

Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskevatten

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m.

avseende fiskevatten;

beslutade den 1 juni 2005.

NFS 2005:11

Utkom från trycket

den 17 juni 2005

Med stöd av 10 och 12 §§ förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer

för fisk- och musselvatten föreskriver Naturvårdsverket följande

1

;

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller mätmetoder och redovisning av mätresultat för

kontroll av kvaliteten för de fiskvatten som angivits i Naturvårdsverkets

förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554)

om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6) och som

skall genomföras enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer

för fisk- och musselvatten.

Mätmetoder

2 § I bilaga 1 till denna föreskrift anges vilka mätmetoder som skall använ-

das för respektive ämne.

Provtagningsfrekvens

3 § Provtagning skall ske med de intervaller som anges i bilaga 1.

4 § Enligt 12 § förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och mussel-

vatten får Naturvårdsverket besluta om lägre provtagningsfrekvens eller att

provtagning inte behövs. Detta sker efter ansökan av länsstyrelsen. Ansökan

skall innehålla förslag med lägre provtagningsfrekvens samt erforderligt

underlag för att bedöma ansökan, samt den information som anges i 6 §

andra stycket.

5 § Överskrider, eller i förekommande fall underskrider, ett mätvärde norm-

värdet som anges i bilaga 1 till förordningen om miljökvalitetsnormer för

fisk- och musselvatten skall länsstyrelsen så snart som möjligt underrätta

Naturvårdsverket utan hinder av den årliga rapport som avses i 6 §. Underrät-

telsen skall också innehålla uppgifter om åtgärder som länsstyrelsen vidtagit

1

Jfr rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som

behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (EGT L 222, 14.08.19978, s 1,

Celex 31978L0659).

2

till följd av överskridandet. Har en lägre provtagningsfrekvens beslutats av

Naturvårdsverket skall, efter överskridande eller underskridande, provtag-

ningarna av relevanta parametrar tills vidare utökas till den omfattning som

anges i bilaga 1 till denna föreskrift.

Redovisning av mätresultat

6 § Länsstyrelsen ansvarar för att resultatet av mätningarna redovisas till

Naturvårdsverket för varje kalenderår senast den 28 februari efterföljande år

om inte annat meddelats i samband med beslut om lägre provtagningsfre-

kvens enligt 3 §.

Redovisningen skall innehålla mätstationens koordinater, provtagnings-

datum, analysvärde, mätmetoder, mått på mätosäkerhet samt sådan informa-

tion som kan vara av värde för att bedöma av resultatet. Redovisningen får

även innehålla data som provtas av annan anledning än vad som anges i

denna föreskrift och som motsvarar kraven i fråga om frekvens och mätme-

toder i bilaga 1.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Håkan

Marklund

(Enheten för miljöövervakning)

NFS 2005:11

Tabellen nedan

är en sa

mm

an

st

ällning av de pa

ra

m

etrar, nor

m

och riktvärden so

m

ang

es i förordningen (2001:

554) o

m

m

ilj

ökvalitet

sn

or

m

er för fis

k-

och

m

usselvatt

en. I den högra k

olu

m

nen ang

es

m

et

oder för respektive para

m

et

er so

m

skall an

vända

s o

m

stan

dard finns.

Parameter Normvärd

en

a)

Lax

Karp

Rik

tvärden a)

Lax

Karp

Enhet Minsta

provta

gnings-

frek

vens b)

Metod / Kommentar

+ 1,5

+ 3

Temper

atur

21,5 oC

28 oC

-

-

-

-

grad oC

1 gång per veck

a

Avser end

ast pl

atser där utsläp

p av

hett vatten föreko

mm

er.

Det nedre värde

t avser absol

ut

tem

peratur, det övre skillnad.

Upplöst sy

re

9

7

7

5

m

g O2/lit

er

1 gång per

m

ån

ad

SS-EN 02 58 13,

SS-EN 02 58 14

pH 6-9

6-9

- -

pH-värde

en deci

mal

1 gång per

m

ån

ad

ISO 10 523

Uppslammade fasta

substan

ser

- -

<25 <25

m

g/lit

er

Vid

behov

SS-EN 872,

ISO 11 923

BOD7 -

-

<3

<6

m

g O2/lit

er

Vid behov

SS-EN ISO 18

99-2

; Redovi

sa

s so

m

BOD7 o

m

räknas till BOD5

Fos

for, total

-

-

- -

m

g/lit

er

Vid

behov

SS-EN 1189,

ISO 68 78

Nitriter -

-

<0,01

<0,03

m

g N

O

2/liter

Vid behov

SS-EN 26 777

Fenolförening

ar -

-

-

-

-

Vid behov

Avsm

akning av

fiskkött vid

m

iss-

tanke om

förekom

st

av fenolföre-

ningar

NFS 2005:11

3

Mineraloljeb

aserade

k

olväten

- -

-

-

-

1 gång per

m

ån

ad

Visuell iaktt

age

lse vid provtagn

ing

och avsm

aknin

g av fiskkött vid

m

isst

anke o

m

föreko

m

st av

m

ine-

ralolj

ebaserade kolväten

Ammoniak

<0,025

<0,025

<0,005

<0,005

m

g N

H

3/liter

1 gång per

m

ån

ad

Halten av fri amm

oniak beräk

nas

utgående från h

alten av a

mm

on

i-

um

kv

äve, pH-v

ärde och te

m

per

atur

enligt t.ex. EIF

A

C/T11 1970

Ammonium <1

<1

<0,04

<0,2

m

g N

H

4/liter

1 gång per

m

ån

ad

SS-EN ISO 11

732, SS 02 81 3

4

Restk

lor <0,005

<0,005

-

-

m

g H

O

Cl/liter

1 gång per

m

ån

ad

SS-EN ISO 73

93-1, SS-EN 7393-2

Zi

n

k

(Värdena relat

eras till

vattnets

hårdhet.)

<0,5

<0,3

<0,2

<0,03

<2,0

<1

<0,7

<0,3

-

-

m

g/lit

er

1

gång

per m

ån

ad

500 m

g/l CaCO

3

100 m

g/l CaCO

3

50 m

g/l

CaCO3

10 m

g/l

CaCO3

SS 02 81 52, S

S 02 81 84,

SS-EN ISO1

18

85

Koppar

(Värdena relat

eras till

vattnets

hårdhet.)

- -

<0,112

<0,04

<0,022

<0,005

<0,112

<0,04

<0,022

<0,005

m

g/lit

er

Vid

behov

300 m

g/l CaCO

3

100 m

g/l CaCO

3

50 m

g/l

CaCO3

10 m

g/l

CaCO3

SS 02 81 52, S

S 02 81 84,

SS-EN ISO1

18

85

a)

N

o

rm-

oc

h ri

ktv

ä

rden

e

n

ligt S

F

S

20

01:

55

4

b)

P

rov

tagnin

gs

fr

ekv

ens

e

nli

gt

78/

65

9/

E

E

G

NFS 2005:11

4