NFS 2005:9

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:9

Utkom från trycket

den 17 juni 2005

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (

NFS 2004:10

) om deponering,

kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

anläggningar för deponering av avfall;

beslutade den 1 juni 2005.

Med stöd av 15 § och 15 a § förordningen (2001:512) om deponering av

avfall föreskriver Naturvårdsverket i fråga om föreskrifterna (NFS 2004:10)

om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid an-

läggningar för deponering av avfall

dels att 17 § första stycket skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas ett nytt tredje stycke till 11 §,

dels att det i föreskrifterna skall införas nya paragrafer, 35 a – 35 c §§ samt

närmast före 35 a § införs en ny rubrik av följande lydelse.

11 § Provning av avfallet för grundläggande karakterisering och överens-

stämmelseprovning skall utföras av ackrediterade laboratorier.

För provning skall de metoder som framgår av bilaga 1 till denna föreskrift

användas. I de fall metoderna i bilaga 1 inte är tillämpbara skall metoder

enligt svensk eller internationell standard användas.

I de fall det saknas tillämpbara metoder enligt andra stycket skall avfalls-

producenten underrätta tillsynsmyndigheten om vald provningsmetod.

17 § Avfallsproducenten skall se till att avfall som genereras regelbundet

och som genomgått en grundläggande karakterisering överensstämmelse-

provas.

Överensstämmelseprovning skall genomföras i den omfattning som be-

döms nödvändig i enlighet med den grundläggande karakteriseringen, dock

minst en gång per år. De nyckelparametrar som fastställts i den grundläg-

gande karakteriseringen skall provas.

Resultaten från överensstämmelseprovningen skall jämföras och över-

ensstämma med resultaten från den grundläggande karakteriseringen. Gräns-

värdena för respektive deponiklass får inte överskridas.

Dokumentationen av provningsresultaten skall sparas till dess att en ny

grundläggande karakterisering gjorts.

Dispens från gränsvärden i enskilda fall

35 a § Ansökan om dispens för deponering av avfall enligt 15 a § förord-

ningen (2001:512) om deponering av avfall görs av verksamhetsutövaren

för deponin.

Deponiändring-nfs2004_10.pmd

2005-06-03, 09:08

1

2

NFS 2005:9

35 b § Dispens får medges för att deponera sådant avfall som överskrider de

gränsvärden som anges i 22, 23, 26, 29, 30, 34 och 35 §§ och därvid får upp

till tre gånger högre gränsvärden föreskrivas.

Gränsvärdet för TOC i 23 § får dock endast ökas upp till två gånger det

angivna gränsvärdet.

För jord kan ett högre gränsvärde än det som anges i andra stycket godtas

för TOC förutsatt att värdet för löst organiskt kol (DOC) inte överskrider 500

mg/kg där L/S=10 l/kg antingen vid jordens eget pH eller vid ett pH-värde

mellan 7,5 och 8,0.

Dispens för deponering av avfall som överskrider gränsvärdet för TOC i

29 § får endast medges om värdet för DOC inte överskrider 800 mg/kg där L/

S=10 l/kg antingen vid materialets eget pH eller vid ett pH-värde mellan 7,5

och 8,0. Ett högre gränsvärde än det som anges i första stycket får då

föreskrivas.

Dispens för deponering av avfall som överskrider gränsvärdet för TOC i

35 § får endast medges om värdet för DOC inte överskrider 1000 mg/kg där

L/S=10 l/kg antingen vid materialets eget pH eller vid ett pH-värde mellan

7,5 och 8. Ett högre gränsvärde än det som anges i första stycket får då

föreskrivas.

Dispens får aldrig medges för deponering av avfall som överskrider gräns-

värdena för DOC i 22, 30, 34 §§, BTEX i 23 §, PCB i 23 §, mineralolja i 23 § och

pH i 29 §.

35 c § Dispens får medges endast under förutsättning att det är visat att ett

högre gränsvärde inte medför någon ytterligare risk för människors hälsa

eller miljön. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till deponins beskaffen-

het och lokalisering.

Dispensen skall avse specificerat avfall, t.ex. avfall från en viss process

vid en utpekad anläggning eller förorenad jord från en viss geografisk plats.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Sofia Tingstorp

(Enheten för förorenade områden)

Deponiändring-nfs2004_10.pmd

2005-06-03, 09:08

2