NFS 2006:13

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2006:13

Utkom från trycket

den 15 december 2006

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i kungör elsen (

SNFS 1994:7

) med för eskrifter

om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse;

beslutade den 2006-12-06.

Med stöd av 47 § förordning (1998:899)1 om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd föreskriver Naturvårdsverket att 5 § ska ha följande lydelse.

5 § Avloppsvatten från tätbebyggelse som uppsamlas i ledningsnät skall, om

det släpps ut i havs- och kustvattenområdet från norska gränsen till och med

Norrtälje kommun, med undantag för Himmerfjärden, senast den 31 december

1998 undergå mer långtgående rening än vad som krävs enligt 3 och 4 §§, om

det härrör från tätbebyggelse med mer än 10 000 pe.

Undantaget för Himmerfjärden enligt första stycket, gäller under tiden 15

december 2006 till 31 december 2008.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2006.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Linda Eriksson

(Enheten

för

miljöfarlig

verksamhet)

1 Jfr. Rådets direktiv 91/271/EEG (celex 331991L0271), senast ändrad genom direktiv 98/15/

EEG (celex 31998L0015) och EG-förordning nr 1882/2003.