NFS 2007:6

Naturvårdsverkets allmänna råd om finansiella garantier till 18 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets allmänna råd

om finansiella garantier till 18 § förordningen

( 2005:209 ) om producentansvar för elektriska

och elektroniska produkter;

beslutade den 20 september 2007

Dessa allmänna råd avser tillämpningen av 18 § i förordningen (2005:209)

om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Till 18 §

Skyldighet att säkerställa finansiering för fullgörande av producentansvaret

Säkerställandets beloppsmässiga omfattning

En producents skyldighet att omhänderta en hushållsprodukt bör anses vara

beloppsmässigt säkerställd om skyldigheten garanteras till ett belopp som

motsvarar den totala kostnaden för omhändertagande av produkten vid den

tidpunkt då den bör anses uttjänt. Denna kostnad kan reduceras med en del av

produktens materialvärde om det med beaktande av risken för materialvär-

desförändringar över tiden framstår som sannolikt att beloppet är tillräckligt.

Beräkning av omhändertagandekostnad och produktens förväntade livslängd

bör finnas tillgänglig och kunna redovisas på tillsynsmyndighetens begäran.

Om en producent ansvarar för mer än en typ av produkt, bör uppgifterna fin-

nas separat redovisade för varje kategori enligt bilaga 1 i förordningen

(2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Det bör av redovisningen framgå om produkter inom en kategori har olika

livslängd och olika återvinningskostnader.

Om en producents uppgifter om framtida omhändertagandekostnader avse-

värt skiljer sig från andra producenters uppgifter om likvärdiga produkter,

bör producenten redovisa skälen för avvikelsen. Om producenten kan visa att

avvikelsen beror på att produkten i fråga är utformad eller konstruerad på ett

sätt som motiverar den, bör en sådan redovisning godtas.

Säkerställandets tidsmässiga omfattning

Producenten bör säkerställa omhändertagandet under produktens förväntade

livslängd.

Garantiform

Följande typer av säkerställanden av bank eller försäkringsbolag som enligt

svensk lag får bedriva verksamhet i Sverige bör godtas, om säkerställandena

i övrigt uppfyller ovan angivna krav och kraven i 18 §:

NFS 2007:6

Utkom från trycket

den 15 oktober 2007

NFS 2007:6

2

En försäkring som, enligt vad producenten kan visa, säkerställer att den

som omhändertar de försäkrade produkterna, eller motsvarande mängd

likvärdiga produkter, får tillräcklig ersättning för omhändertagandet.

En bankgaranti till ett belopp i svensk valuta som kan justeras årligen så

att det motsvarar producentens samlade garantiåtagande. Av garantin bör

framgå att tillsynsmyndigheten får ta garantibeloppet i anspråk för omhän-

dertagande av avfall om producenten är insolvent, har avslutat sin verk-

samhet på den svenska marknaden eller om det av något annat skäl kan vi-

sas att producenten inte kan eller har för avsikt att fullfölja sina skyldighe-

ter.

Ett spärrat bankkonto i svensk valuta som pantsätts till förmån för tillsyns-

myndigheten och från vilket producenten får lyfta medel endast efter till-

synsmyndighetens medgivande. Av pantsättningen bör framgå att tillsyns-

myndigheten får ta garantibeloppet i anspråk för samma ändamål och vid

samma tidpunkt som bör gälla för en bankgaranti, enligt vad som angivits

ovan.

Vidare bör kollektiva finansieringssystem godtas som, enligt vad producen-

ten kan visa, säkerställer den belopps- och tidsmässiga risken enligt vad som

angivits ovan. Dessa risker bör anses säkerställda om

1. finansieringssystemet tillser att tillräckliga medel fonderas på ett sätt som

innebär att systemets medlemmar inte har rådighet över fondens medel

samt att systemet, i förhållande till sina medlemmar, åtar sig att inte an-

vända fonderade medel på annat sätt än vad som följer av förordningen

och dessa allmänna råd

eller

2. systemets medlemmar uttryckligen åtar sig att ta hand om varandras avfall

från hushållsprodukter om behov skulle uppstå (uttryckligt återvinnings-

åtagande) och systemet är tillräckligt solitt för att garantera att medlem-

marnas avfall kommer att omhändertas.

Om ett kollektivt finansieringssystem valt ett uttryckligt återvinningsåtagan-

de, bör medlemmarnas totala borgensåtagande vara större än medlemmarnas

totala kostnader för omhändertagande som beräknats enligt dessa allmänna

råd. Upp till 150 % av den beräknade kostnaden bör vara lämpligt för att upp-

fylla ett sådant reciprokt åtagande.

Ett kollektivt finansieringssystem bör anses vara tillräckligt solitt om

– systemets medlemmar har en godtagbar kreditvärdighet i förhållande till

medlemmarnas totala garantiåtagande,

– medlemmarna i systemet uppgår till ett sådant antal att systemet inte kan

anses vara beroende av endast några få medlemmar, samt

– systemet har avsatt medel i en sådan omfattning att det täcker omhänder-

tagandet av sådant avfall som avses i 18 § tills producenterna nästa gång

skall redogöra för hur garantikravet efterlevs, d v s under ett års tid.

NFS 2007:6

3

Oavsett hur det kollektiva finansieringssystemet garanterar sina medlemmars

åtaganden bör garantin reflekteras i avtal mellan finansieringssystemet och

respektive medlem. En kopia av avtalet bör kunna uppvisas på tillsynsmyn-

dighetens begäran.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Helen Lindqvist

(Enheten för produkter och avfall)

Elanders, Vällingby 2007 55038