NFS 2008:17

om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening med vissa ämnen

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2008:17

Utkom från trycket

den 18 december 2008

Förordning

om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter

(SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening

med vissa ämnen;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att Statens naturvårdsverks föreskrifter

(SNFS 1996:11) om skydd för grundvatten mot förorening med vissa ämnen

ska upphöra att gälla den 20 december 2008.

:

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Acr30.pdf 2008-12-16 13:42:27

Acr30.pdf 2008-12-16 13:42:27