NFS 2009:11

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport; Utkom från trycket

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:11

Utkom från trycket

den 23 december 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i för eskrifterna

(NFS 2006:9)

om miljörapport;

beslutade den 10 december 2009.

Med stöd av 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket i fråga om föreskrifterna (NFS 2006:9)

om miljörapport

dels att 4 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till föreskrifterna ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

Miljörapportens textdel

4 § Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens

omfattning. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade

uppgifter om faktisk produktion enligt vad som anges i bilaga 4 och redovisa

dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Övergångsbestämmelser till NFS 2006:9

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Bestämmelsen i 7 § andra stycket upphör att gälla, i fråga om täkter den

1 januari 2012, och i övrigt den 1 januari 2011.

2

NFS 2009:11

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 då Naturvårdsverkets

kungörelse med föreskrifter (SNFS 1984:10) om uppgiftsskyldighet vid

täkt och stenkrossrörelse upphör att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller för uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse

avseende år 2009.

3. I miljörapporter avseende år 2010 ska, i fråga om 4 § 6 och bilaga 4, såsom

årsvärden för täkters faktiska produktion redovisas uppgifter för tiden

1 mars−31 december.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Monika Magnusson

(Tillsynsenheten)

3

NFS 2009:11

Bilaga 4

Uppgifter om faktisk produktion för täkter

Råmaterial

Naturgrus

över

grund-

vattenytan,

ton/år

Naturgrus

under

grund-

vattenytan,

ton/år

Morän,

ton/år

Berg,

ton/år

Torv

(odlings-

torv),

kubik-

meter/år

Andra

jordarter,

ton/år

Mängd utbrutet material under året

Kvarvarande totalt tillståndsgiven mängd

Mängd levererat

material per

användningsområde

Väg

Fyllnadsarbeten

Betong

Blocksten

Annat

Totalt levererad mängd

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse:

Naturgrus: avser naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består

av fraktionerna sand, grus, sten och block.

Berg: avser krossberg och blocksten.

Andra jordarter: avser t.ex. matjord och lera.

Mängd utbrutet material: avser, för andra täkter än torvtäkter, antal ton

utbrutet material som t.ex. schaktats, grävts eller sprängts ut under året. Om

materialet inte vägs beräknas mängden först i kubikmeter genom uppmätning

av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut. Kubikmeter omräknas sedan

till ton med hjälp av lämplig omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller

andra jordarter. För torvtäkter anges mängden i kubikmeter.

Mängd levererat material: avser material som under året levererats från

täktområdet. Material som sålts men ligger kvar i upplag vid årets slut ska inte

medräknas.

Användningsområde Väg: avser material såsom asfaltballast, förstärkningsla-

ger, bärlager och dränerande material till anläggning av väg.

Användningsområde Fyllnadsarbeten: avser fyllnadsmaterial som används

i samband med vägarbeten och andra anläggningsarbeten. Material som an-

vänds för utfyllnad utgörs ofta av lågkvalitativt material såsom morän och

viss sprängsten.

Användningsområde Blocksten: avser produkter ur blockstenstäkter.

Användningsområde Annat: avser uppgift om total mängd som levererats för

andra än de i tabellen angivna övriga användningsområdena som t.ex. mursand,

filtersand, sandlådesand, torrbruk, spackel och halkbekämpning.

Gråmarkerad och överstruken ruta: Uppgift ska inte lämnas.

Elanders Sverige AB, 2009