NFS 2009:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:3

Utkom från trycket

den 28 maj 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter

( NFS 2003:24

) om skydd mot mark- och vattenför orening

vid lagring av brandfarliga vätskor;

beslutade den 29 april 2009.

Naturvårdsverket beslutar med stöd av 21 § förordningen (2008:245) om ke-

miska produkter och biotekniska organismer

dels att 8 kap. 8 § får ny formulering,

dels att nytt tredje stycke införs i 10 kap. 3 §,

dels att 10 kap. 8 § får ny formulering och

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna får ny formulering.

8 kap. 8 §, 10 kap. 3 §, 10 kap. 8 § samt punkt 2 i övergångsbestämmelserna i

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid

lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24, reviderad genom NFS 2006:16)

får därmed följande lydelse:

8 kap. Installations-, revisions- och återkommande kontroll

8 § Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen

till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är

större än 250 liter ska ha sekundärt skydd.

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern

med tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus

och som är under regelbunden uppsikt.

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befint-

liga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en

plats som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde.

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med

de vid installationen gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd,

ska genomgå återkommande kontroll med ett intervall av 6 år om anordningen

har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om anordningen

saknar ett gott korrosionsskydd.

NFS 2009:3

2

Elanders i Vällingby 2009 239631

Övergångsbestämmelser m.m.

2. För anordningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid in-

stallationen gällande bestämmelserna om utförande, utrustning och förläggning

får de bestämmelserna alltjämt tillämpas istället för motsvarande bestämmelser

i 5 och 10 kap., i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2009

NATURVÅRDSVERKET

EVA SMITH

Clas Magnusson

(Enheten för markanvändning och

vattenverksamhet)