NFS 2009:4

Naturvårdsverkets föreskrifter för Skuleskogens nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:4

Utkom från trycket

den 14 augusti 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter för

Skuleskogens nationalpark;

beslutade den 25 juni 2009.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter

samråd med Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskriver Naturvårdsverket

följande

A) Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1 § bedriva täktverksamhet eller anordna upplag

2 § dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa, spränga eller på annat sätt

skada mark eller block

3 § dra fram ledning i mark, vatten eller luft

4 § anlägga väg

5 § uppföra byggnad, mast eller annan anläggning

6 § förändra befintlig byggnad utan länsstyrelsens tillstånd

7 § avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd

8 § använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen

9 § kalka mark eller vatten

10 § bedriva militär övningsverksamhet

11 § jaga

12 § fiska eller upplåta fiskerätt i sjöar, tjärnar och vattendrag

13 § inplantera djur- eller växtarter

B) Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt

inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1 § under tiden 1 maj–30 september göra upp eld annat än på särskilt anvisade

platser och med medförd eller tillhandahållen ved.

NFS 2009:4

2

Elanders Sverige AB, 2009

2 § under tiden 1 maj–30 september tälta annat än på särskilt anvisade platser

och maximalt tre nätter på samma plats. Tältning fler än tre nätter på samma

plats kräver tillstånd av länsstyrelsen

3 § framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock framföras på havsisen

inom nationalparken för passage av det aktuella kustavsnittet samt fram

till fiskeplats på havsisen

4 § framföra vattenskoter

5 § förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

6 § fiska i sjöar, tjärnar och vattendrag

7 § klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada

djurlivet.

8 § landa med luftfarkost

9 § medföra ej kopplad hund

10 § rida utan tillstånd av länsstyrelsen

11 § cykla med undantag av kuststigen mellan Entré Syd och Entré Nord

12 § gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar

13 § fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

14 § utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar, täv-

lingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade

arrangemang

C) Generella undantag

Utan hinder av ovanstående inskränkningar enligt A) och B) är det

tillåtet att

personal inom nationalparksförvaltningen använder motordrivna fordon samt

utför åtgärder enligt fastställd skötselplan

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag, då de enligt uppgift

på dem utkom från trycket.

Dessa föreskrifter ersätter tidigare kungörelse (SNFS 1984:6), som upphävs

den dag då de nya föreskrifterna träder i kraft.

Från och med den 1 september 2009 gäller dessa föreskrifter även för de

områden som då kommer att ingå i Skuleskogens nationalpark.

NATURVÅRDSVERKET

MARIA ÅGREN

	

Gisela	Norberg

(Enheten för Friluftsliv och skötsel)