NFS 2009:7

Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:7

Utkom från trycket

den 28 augusti 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets

nationalpark;

beslutade den 5 augusti 2009

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter

samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tanums och Strömstads

kommuner föreskriver Naturvårdsverket följande

A) Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1 § uppföra byggnad eller anläggning eller anlägga brygga, kaj eller båt-

hamn

2 § anordna eller upplåta vattenområde för bojförtöjning

3 § ovan eller under vatten dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa,

spränga, fylla ut med massor eller på annat sätt skada havsbotten, mark eller

block

4 § avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd

5 § i vattenbruk eller i området i övrigt införa för området främmande arter

eller populationer

6 § anordna upplag

7 § anlägga väg

8 § dra fram kablar och ledningar i mark, vatten eller luft

9 § jaga eller upplåta jakt på annat sätt än vad som anges i fastställd sköt-

selplan

10 § anordna regelbundna militära övningar. Om behov uppstår att genom-

föra militära övningar inom nationalparken skall detta föregås av samråd med

Länsstyrelsen

11 § sprida skadliga kemiska eller biologiska medel

247837 NFS 2009-7.indd 1

09-08-20 13.22.57

2

NFS 2009:7

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

12 § utföra tillbyggnad på brygga, kaj eller båthamn

13 § anlägga vattenbruk

B) Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt

inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1 § gräva upp växter

2 § införa för området främmande arter eller populationer

3 § medföra ej kopplad hund

4 § göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser

5 § cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på vägar

6 § föra bort eller omlagra sten

7 § plocka ostron

8 § jaga

9 § tälta på Sydkoster samt tälta mellan kl. 10.00 och kl.18.00 på Tenholmarna,

Burholmen, Bockholmen, Store Bror under tiden 1 juli – 15 augusti. I övrigt

får tältning ske högst två dygn i följd på samma plats

10 § dra upp eller förtöja båtar eller ankra utanför sandstränder närmare

stranden än 50 meter. Kanoter och kajaker får dras upp på sandstränder om de

placeras så att badstränder inte blockeras

11 § förtöja och ankra på samma plats mer än två dygn i följd

12 § tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat

13 § inom zon A framföra motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop

under tiden 15 maj – 31 augusti. Zon A anges på bifogade karta, bilaga 1

14 § inom zon B framföra motordriven farkost annat än till och från tilläggs-

plats. Zon B anges på bifogade karta, bilaga 1

15 § inom zon C landstiga på öar och skär och vistas närmare öar och skär

än 100 meter, med undantag för markerade passager. För Torgrimmen gäller

1 april till 15 augusti och för Mörholmen gäller 1 april – 15 juli. Zon C och

övriga tider anges på bifogade karta, bilaga 2

16 § starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd

än 300 meter

247837 NFS 2009-7.indd 2

09-08-20 13.22.57

3

NFS 2009:7

17 § inom zon D ankra samt använda skrapa eller andra redskap eller metoder

som kan skada bottnarna. Zon D anges på bifogade karta, bilaga 1

18 § utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskaplig undersökningar

eller samla in rödlistade marina arter

19 § anordna tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang

med fler än 20 deltagare innan samråd har skett med Länsstyrelsen

Bestämmelser om att meddela undantag från angivna föreskrifter finns i 5 §

nationalparksförordningen (1987:938).

C) Generella undantag

Utan hinder av ovanstående förbud enligt A) och B) är det tillåtet att

• uppföra byggnader och anläggningar för förvaltningens behov och som

anges i fastställd skötselplan samt att underhålla befintliga byggnader och

anläggningar

• utföra underhållsmuddring i anslutning till befintlig farled, hamnanläggning

eller brygga samt att underhålla befintliga fyrar, sjömärken och farleds-

markeringar

• förvaltaren anlägger mindre förtöjningsanläggningar i naturhamnar i enlighet

med vad som anges i fastställd skötselplan

• förvaltaren utför röjningar i skog och i kulturlandskap i enlighet med vad

som anges i fastställd skötselplan

• förvaltaren använder arbetsfordon och utför åtgärder enligt fastställd skötsel-

plan

• underhålla befintliga för motorfordon tillåtna vägar och vägkanter samt

underhålla befintliga ledningsgator, kablar och ledningar i vatten

• bedriva jakt i enlighet med särskilt jakträttsavtal och därmed att jakträtts-

innehavare får medföra lös hund i samband med jakt samt att bedriva

skyddsjakt efter skarv under tiden 1 september till 31 mars inom den ram

Länsstyrelsen beslutar om

• plocka ostron i enlighet med särskilt fiskearrendeavtal

• bedriva licensierat yrkesfiske

• bibehålla och underhålla befintliga bojar för båtförtöjning på Stora Svangen

och Store-Snart

• tjänsteman i sjukvårds- polis- eller räddningsärende använder erforderliga

fordon och hund; sådan insats ska snarast anmälas till Länsstyrelsen, om

möjligt i förväg.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2009.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Anders Bergquist

(Enheten för områdesskydd)

247837 NFS 2009-7.indd 3

09-08-20 13.22.57

4

NFS 2009:7

Bilaga 1

Kartor över zonindelning av Kosterhavets nationalpark

247837 NFS 2009-7.indd 4

09-08-20 13.22.57

5

NFS 2009:7

Bilaga 1:1

247837 NFS 2009-7.indd 5

09-08-20 13.22.58

6

NFS 2009:7

Bilaga 1:2

247837 NFS 2009-7.indd 6

09-08-20 13.22.59

7

NFS 2009:7

Bilaga 1:3

247837 NFS 2009-7.indd 7

09-08-20 13.22.59

8

NFS 2009:7

Bilaga 2

Kartor över Kosterhavets nationalpark Zon C

247837 NFS 2009-7.indd 8

09-08-20 13.22.59

9

NFS 2009:7

Bilaga 2:1

247837 NFS 2009-7.indd 9

09-08-20 13.23.00

10

NFS 2009:7

Bilaga 2:2

247837 NFS 2009-7.indd 10

09-08-20 13.23.01

11

NFS 2009:7

Bilaga 2:3

247837 NFS 2009-7.indd 11

09-08-20 13.23.01

12

NFS 2009:7

Bilaga 2:4

247837 NFS 2009-7.indd 12

09-08-20 13.23.02

13

NFS 2009:7

Bilaga 2:5

247837 NFS 2009-7.indd 13

09-08-20 13.23.03

14

NFS 2009:7

Bilaga 2:6

247837 NFS 2009-7.indd 14

09-08-20 13.23.04

15

NFS 2009:7

Bilaga 2:7

247837 NFS 2009-7.indd 15

09-08-20 13.23.05

16

Elanders Sverige AB, 2009

247837 NFS 2009-7.indd 16

09-08-20 13.23.05