NFS 2010:6

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning ur batterifonden för batterier som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2010:6

Utkom från trycket

den 14 juni 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning ur

batterifonden för batterier som släppts ut på marknaden

före den 1 januari 2009;

beslutade den 6 maj 2010

Med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2008:834)

om producentansvar för batterier föreskriver Naturvårdsverket följande:

Ersättning ur batterifonden

1 § Ersättning ur batterifonden enligt punkt 2a i övergångsbestämmelserna

till förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier utbetalas med

schablonbelopp om 1,32 kronor per kilogram för batterier som innehåller bly,

5,10 kronor per kilogram för batterier som innehåller kadmium, och 51,40

kronor per kilogram för batterier som innehåller kvicksilver.

2 § Ansökan om ersättning ur batterifonden enligt 1 § ska för kostnader som

uppstod under 2009 ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 30 september

2010. Därefter ska ansökan ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31

maj kalenderåret efter att kostnaden uppstod. Ansökan ska avse ersättning för

kostnader som uppstod föregående kalenderår.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter att de utkom från tryck.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Fredrik Jonsson

(Enheten för styrmedelsadministration)

2

Elanders Sverige AB, 2010