NFS 2011:5

Naturvårdsverkets föreskrifter för Hamra nationalpark

1

NFS 2011:5

Utkom från trycket

den 14 juli 2011

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets föreskrifter för Hamra nationalpark;

beslutade den 23 juni 2011

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter

samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Ljusdals kommun föreskriver

Naturvårdsverket följande.

A) Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1 § bedriva täktverksamhet eller anordna upplag

2 § dika, dämma, dikesrensa, muddra eller på annat sätt påverkan hydrologin

3 § borra, spränga, gräva, schakta, tippa, utfylla, eller på annat sätt skada

mark och block

4 § avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd

5 § uppföra byggnad eller annan anläggning som t.ex. stängsel, brygga, mast

och liknande

6 § anlägga väg

7 § sprida bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen

8 § kalka mark eller vatten

9 § bedriva militär övningsverksamhet

10 § jaga med undantag av skyddsjakt efter mink

11 § fiska eller upplåta fiskerätt. Detta gäller dock inte fiske i Voxnan från

nationalparkens strand

12 § inplantera djur- och växtarter

NFS 2011:5

2

B) Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt

inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att

1 § elda annat än på anvisade platser och då endast med medförd eller till-

handahållen ved

2 § tälta annat än i zon 1 och maximalt två nätter i följd på samma plats. Tält-

ning fler än två nätter i följd på samma plats kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Zon 1 anges på bifogad karta, bilaga 2

3 § framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg

4 § köra motordrivet laddningsaggregat

5 § landa med luftfarkost

6 § fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

7 § ta död ved

8 § gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar

9 § förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

10 § klättra i boträd, samla in insekter eller på annat sätt medvetet skada eller

störa djurlivet

11 § medföra hund som inte är kopplad

12 § fiska eller upplåta fiskerätt. Detta gäller dock inte fiske i Voxnan från

nationalparkens strand

13 § utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar,

tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade

arrangemang

NFS 2011:5

3

C) Generella undantag

Utan hinder av inskränkningar enligt A) och B) är det tillåtet att

•	 personal	 inom	 nationalparksförvaltningen	 eller	 av	 länsstyrelsen	 utsedd	

uppdragstagare använder motordrivna fordon samt utför åtgärder enligt

fastställd skötselplan.

•	 tjänsteman	i	sjukvårds-,	polis-	eller	räddningsärende	använder	erforderligt	

fordon och okopplad hund; sådan insats ska snarast anmälas till förvalt-

ningen eller om möjligt i förväg. Detta undantag gäller inte för aktiviteter i

övningssyfte.

•	 om	 större	 vilt	 faller	 inom	 nationalparken	 vid	 den	 jakt	 som	 bedrivs	 på	

angränsande marker får uttransport med älgdragare eller liknande ske kor-

tast möjliga väg och på sådant sätt att skador på mark och vatten undviks.

Förvaltningen ska snarast informeras om eftersök eller uttransport har skett.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter att de utkom från trycket.

Dessa föreskrifter ersätter Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1987:15) med

föreskrifter för Hamra nationalpark, som upphävs den dag då dessa föreskrif-

ter träder i kraft.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Anna Helena Lindahl

(Genomförandeavdelningen)

NFS 2011:5

4

S

v

ar

my

ran

S

v

ar

n

S

v

an

s

jön

0

500

1

000

1

500

2

50

Met

er

©

L

an

tm

ät

er

iet

H

a

m

r

a

n

at

io

n

al

p

ar

k

B

il

a

g

a

1

Bilaga 1

NFS 2011:5

5

S

v

ar

my

ran

S

v

ar

n

S

v

an

s

jön

0

500

1

000

1

500

2

50

Met

er

©

L

an

tm

ät

er

iet

Z

o

n

1

T

ä

ltn

in

g

t

illå

te

n

m

a

x

im

a

lt

tv

å

n

ä

tte

r

i

f

ö

lj

d

p

å

s

am

m

a

p

la

ts

Z

on

2

-

3

T

ä

lt

n

in

g

f

ö

r

bj

ude

n

H

a

m

r

a

n

at

io

n

al

p

ar

k

B

il

a

g

a

2

Bilaga 2

Elanders Sverige AB, 2011