NFS 2012:2

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:2

Utkom från trycket

den 7 mars 2012

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden

för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering

av avfall;

beslutade den 16 februari 2012.

Med stöd av 15 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall föreskriver1

Naturvårdsverket att 26 § och bilaga 1 fjärde avsnittet ska ha följande lydelse.

26 § Gipsbaserade avfall får inte deponeras i samma deponicell som annat

avfall om följande gränsvärden överskrids för det avfall som inte utgör gips.

Parameter Värde

TOC

5 %

DOC

800 mg/kg där L/S = 10 l/kg antingen vid materialets eget

pH eller ett pH-värde mellan 7,5 och 8,0

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2012.

På Naturvårdsverkets vägnar

EVA SMITH

Rikard Janson

(Avdelningen

för

Genomförande)

1Jfr rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för

mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till direktiv

1999/31/EG (EGT L 11, 16.1.2003, s. 27, Celex 32003D0033) och rådets direktiv 1999/31/EG

av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1, Celex 31999L0031).

2

NFS 2012:2

Bilaga 1

Provtagnings- och provningsmetoder

- - -

Analys

Svensk standard EN 16192, utgåva 12 Karaktärisering av avfall – Analys av

lakvatten – Bestämning av pH, ammonium, AOX, As, Ba, Cd, Cl-, lättillgänglig

cyanid, CN-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, elektrisk konduktivitet, F-, Hg,

Mo, Ni, NO

2-, Pb, Fenolindex, total S, Sb, Se, SO

42-, TDS, V och Zn i vattenlös-

ning för karaktärisering av avfall.

Svensk standard SS-EN 14039:2005, utgåva 12: Karaktärisering av avfall –

Bestämning av kolväteinnehåll i intervallet C10 – C40 med gaskromatografi.

- - -

2SIS, Swedish Standards Institute, S:t Paulsgatan 6, 118 80 Stockholm, webbadress:

www.sis.se