NFS 2012:4

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1987:19) om Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:4

Utkom från trycket

den 4 juli 2012

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1987:19)

om Gotska Sandöns nationalpark;

beslutade den 21 juni 2012.

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 4 § nationalparksförordningen

(1987:938) att det i verkets föreskrifter (SNFS 1987:19) om Gotska Sandöns

nationalpark ska införas ett nytt undantag av följande lydelse.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

- personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt

fastställd skötselplan

- personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren använder i tjänste-

ärende motordrivet fordon

- tjänsteman i nationalparksförvaltningsärende landar med luftfartyg

- tjänsteman i tjänsteärende angående militär-, polis-, sjukvårds-, räddnings-

eller sjöfartsverksärende landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden

skall ske till nationalparksförvaltningen om möjligt innan genomförandet,

i annat fall snarast efter utfört uppdrag

- plocka bär eller svamp

- fiska med handredskap

- inom sälskyddsområdet uppehålla sig inom anvisat område för gömsle och

spång.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 4 juli 2012 och gäller till utgången av år 2014.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Anna Helena Lindahl

(Avdelningen

för

genomförande)