NFS 2013:1

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:1

Utkom från trycket

den 15 februari 2013

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden

för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering

av avfall;

beslutade den 7 februari 2013.

Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 15 § förordningen (2001:512) om

deponering av avfall att det i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om

deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

för deponering av avfall ska införas åtta nya paragrafer, 43 a–h §§, samt närmast

före 43 a, 43 b, 43 c och 43 g §§ nya rubriker av följande lydelse.

Tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver som är

att betrakta som avfall

43 a § Bestämmelserna i 43 b–h §§ gäller för metalliskt kvicksilver som är att

betrakta som avfall enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt

kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och

säker förvaring om metalliskt kvicksilver2.

Allmänna kriterier för tillfällig lagring av metalliskt kvicksilver som är

att betrakta som avfall

43 b § Vid tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver ska

1. lagring ske i behållare som är åtskilda från annat avfall,

2. behållarna lagras i uppsamlingsbassänger som är försedda med en beläggning

som hindrar läckage av metalliskt kvicksilver; bassängerna ska ha en tillräckligt

stor volym för den lagrade kvantiteten,

3. lagringsplatsen vara försedd med konstruerade eller naturliga barriärer som

klarar att skydda miljön från kvicksilverutsläpp och som har en tillräckligt stor

volym för den lagrade kvantiteten kvicksilver,

4. lagringsplatsens golv vara täckt med ett kvicksilverbeständigt material och

luta mot en uppsamlingsbrunn,

5. lagringsplatsen vara utrustad med ett brandskyddssystem, och

6. alla behållare vara lätt åtkomliga.

1 Jfr rådets direktiv 2011/97/EU av den 5 december 2011 om ändring av direktiv 1999/31/

EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som

avfall (EUT L 328, 10.12.2011, s. 49, Celex 32011L0097).

2 EUT L 304, 14.11.2008, s. 75 (Celex 32008R1102).

2

NFS 2013:1

Kriterier och förfaranden för mottagning av metalliskt kvicksilver som

är att betrakta som avfall

43 c § Vid tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver ska

1. kvicksilverhalten uppgå till mer än 99,9 viktprocent, och

2. inga föroreningar finnas som kan korrodera kolstål eller rostfritt stål.

43 d § En behållare som används för tillfällig lagring av metalliskt kvicksilver

ska vara

1. korrosions- och stötsäker,

2. tillverkad av kolstål (minst ASTM A36) eller rostfritt stål (AISI 304, 316L),

3. gas- och vätsketät,

4. beständig mot lagringsförhållandena, och

5. konstruerad så att den klarar fallprov och täthetsprov enligt kapitel 6.1.5.3 och

6.1.5.4 i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, testhandboken.

Behållarens fyllnadsgrad får vara högst 80 volymprocent.

43 e § Endast en behållare som åtföljs av ett sådant intyg som har utfärdats i

enlighet med 43 f § får mottas för lagring. En behållare för lagring ska okulär-

besiktigas före lagringen. En skadad, läckande eller korroderad behållare får

inte tas emot. Behållaren ska vara försedd med

1. en hållbar stämpel som anger behållarens identifieringsnummer, konstruk-

tionsmaterial, tomvikt, tillverkarens uppgifter och konstruktionsdatum, och

2. en permanent monterad plakett där referensnummer på det intyg som ska

utfärdas enligt 43 f § anges.

43 f § Avfallsproducenten eller i annat fall verksamhetsutövaren ska utfärda

ett intyg för varje behållare som används för lagringen. Av intyget ska framgå

1. avfallsproducentens namn och adress,

2. namn på och adress till den som är ansvarig för påfyllningen av behållarna,

3. plats och datum för påfyllningen av behållarna,

4. mängden kvicksilver,

5. kvicksilvrets renhetsgrad och, om det är relevant, en beskrivning av förore-

ningarna, inklusive analysrapporten,

6. en bekräftelse om att behållaren har använts uteslutande för transport eller

lagring av kvicksilver, och

7. behållarens identifieringsnummer.

Förfaranden för kontroll och övervakning under drifts- och

efterbehandlingsfaserna

43 g § På lagringsplatsen för metalliskt kvicksilver ska det finnas ett kontinu-

erligt system för övervakning av kvicksilverångor med en känslighet på minst

0,02 mg kvicksilver per kubikmeter. Sensorer ska placeras på marknivå och i

huvudhöjd. Systemet ska innefatta både ett visuellt och ett akustiskt varnings-

system. Systemet ska underhållas varje år.

Lagringsplatsen och behållarna ska okulärbesiktigas minst en gång i må-

naden av en person som är utsedd av verksamhetsutövaren och godkänd av

den myndighet som har ansvar för tillsynen över verksamheten i enlighet med

miljötillsynsförordningen (2011:13).

Om det inträffar ett läckage ska verksamhetsutövaren omgående underrätta

den tillsynsmyndighet som avses i andra stycket om detta.

3

NFS 2013:1

En intern plan för räddningsinsatser och tillfredsställande skyddsutrustning

som är lämplig för hantering av metalliskt kvicksilver ska finnas tillgängliga

på lagringsplatsen.

43 h § Verksamhetsutövaren ska föra ett register över hanteringen av det metal-

liska kvicksilvret. Registret ska innehålla dokumentation avseende

1. de krav som följer av 43 c–f §§,

2. det övervakningssystem som ska finnas på lagringsplatsen enligt 43 g §, och

3. lageruttag och avsändning av metalliskt kvicksilver samt destination och

planerad behandling efter den tillfälliga lagringen.

Registret ska bevaras i minst tre år efter det att den tillfälliga lagringen

upphört.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 2013.

Naturvårdsverket

LENA CALLERMO

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)